18/06/15

Deán Teagmháil Linn

Príomhtheagmhálaí:

An tOifigeach Preasa agus Eolais
An Phreasoifig
23 Sráid Chill Dara, Baile Átha Cliath 2, D02 TD30
Teil: 01 631 3807/631 3838/631 3848
Ríomhphost: press.office@ahg.gov.ie

Saoráil Faisnéise/Rochtain ar Fhaisnéis faoin gComhshaol/Cosaint Sonraí
Seomra 303
23 Sráid Chill Dara, Baile Átha Cliath 2, D02 TD30
Teil: 01 631 3829/631 3830
Ríomhphost: corporate.governance@ahg.gov.ie

An tSeirbhís Páirceanna Náisiúnta agus Fiadhúlra
7 Plás Ely
Baile Átha Cliath 2
D02 TW98
Tel: 01 888 2000 / Íosghlao 1890 202021

Cosaint Leanaí/Teagmhálaithe Ainmnithe

Aonad na Gaeltachta:
Teil: 091 503 700 /LoCall 1890 201401

Oifig an Aire
23 Sráid Chill Dara, Baile Átha Cliath 2
D02 TD30
Teileafón: (01) 631 3817 or (01) 631 3802
Email: ministers.office@ahg.gov.ie

Oifig an tAire Stáit
23 Sráid Chill Dara, Baile Átha Cliath 2
D02 TD30
Teileafón: (01) 631 3922 or (01) 631 3941
Email: aire_stait_MoS@ahg.gov.ie

Láithreacha na Roinne:

Baile Átha Cliath

23 Sráid Chill Dara, BÁC 2 D02 TD30 (01) 631 3800 / Íosghlao 1890 383000

- Rialachas agus Seirbhísí Corparáideacha (corporate.governance@ahg.gov.ie)
- Acmhainní Daonna, Oiliúint agus Forbairt (personnel@ahg.gov.ie)
- Cultúr Éireann, Idirnáisiúnta agus Oideachas (info@cultureireland.gov.ie)
- Oifig Thionscadal 2016 agus Cuimhneacháin (2016projectoffice@ahg.gov.ie; commemorations@ahg.gov.ie)

Teach an Chustaim, BÁC 1 D01 W6XO (01) 888 2000 / Íosghlao 1890 202021

- Seirbhís na Séadchomharthaí Náisiúnta (nationalmonuments@ahg.gov.ie)
- Polasaí Oidhreachta Tógtha agus Ailtireachta (builtheritage@ahg.gov.ie)

7 Plás Ely, BÁC 2 D02 TW98 (01) 888 2000 / Íosghlao 1890 202021

- An tSeirbhís Páirceanna Náisiúnta agus Fiadhúlra: Reachtaíocht, Ceadúnú agus Bainistiú Maoine (natureconservation@ahg.gov.ie)
- An tSeirbhís Páirceanna Náisiúnta agus Fiadhúlra: Straitéis agus Oibríochtaí Réigiúnacha (natureconservation@ahg.gov.ie)
- An tSeirbhís Páirceanna Náisiúnta agus Fiadhúlra: Eolaíocht agus Bithéagsúlacht (natureconservation@ahg.gov.ie)

Gaillimh

Na Forbacha, Contae na Gaillimhe H91 KX39 (091) 592 555 / 503 700 / Íosghlao 1890 201401

- An Ghaeltacht agus Oileáin
- An Ghaeilge taobh amuigh den Ghaeltacht

Cill Airne

An Bóthar Nua, Cill Airne, Contae Chiarraí V93 A49X (064) 662 7300/Íosghlao 1890 273000

- Na hEalaíona, Scannán agus Infheistíocht (arts.unit@ahg.gov.ie)
- Polasaí agus Forais Chultúrtha (culturalpolicy@ahg.gov.ie)
- Cuntais, Airgeadas agus TF

Loch Garman

Bóthar an Bhaile Nua, Loch Garman, Contae Loch Garman Y35 AP90 (053) 911 7500/Íosghlao 1890 202021

- An tSeirbhís Páirceanna Náisiúnta agus Fiadhúlra – Saincheisteanna Tailte Móna agus Ainmniú Talún (natureconservation@ahg.gov.ie)

Oifig Áitiúil Ghaeltachta

Aonad 4, Páirc Ghnó Ghaoth Dobhair, Na Doirí Beaga, Co. Dhún na nGall F92 AK61 (074) 953 6800

- Rannóg Acht na dTeangacha Oifigiúla

Béal an Átha

Oifigí an Rialtais, Béal an Átha, Contae Mhaigh Eo F26 E8N6 (096) 24200 / Íosghlao 1890 202021

- Cuntais

Páirceanna Náisiúnta

Páirc Náisiúnta Bhaile Chruaich, Contae Mhaigh Eo (098) 49996 / 49888
www.ballycroynationalpark.ie

Páirc Náisiúnta Bhoirne, Contae an Chláir (065) 682 / 7693
www.burrennationalpark.ie

Páirc Náisiúnta Chonamara, Contae na Gaillimhe (095) 41054 / (076) 100 2528
www.connemaranationalpark.ie

Páirc Náisiúnta Ghleann Bheatha, Contae Dhún na nGall (074) 913 7090 / (076) 100 2537
www.glenveaghnationalpark.ie

Páirc Náisiúnta Chill Airne, Co. Chiarraí (064) 663 1440 / (064) 663 1947
www.killarneynationalpark.ie

Páirc Náisiúnta Shléibhte Chill Mhantáin, Co. Chill Mhantáin (076) 100 2667/ (076) 1002667
www.wicklowmountainsnationalpark.ie

Tá líon suntasach anaclann dúlra, atá faoi chosaint Ordú Aireachta, faoi chúram na Roinne chomh maith. Féach ar an suíomh gréasáin www.npws.ie chun tuilleadh sonraí a fháil.

Twitter

An Roinn Cultúir, Oidhreachta agus Gaeltachta, 23 Sráid Chill Dara,Baile Átha Cliath - D02 TD30 (01) 631 3800 / Íosghlao: 1890 383 000

Dearadh & Forbairt ag Fusio

Vision One Civil Service