03/07/15

An Straitéis 20 Bliain don Ghaeilge

Cúlra

Foilsíodh an Straitéis 20 Bliain don Ghaeilge 2010-2030 ar an 21 Nollaig 2010, tar éis don Straitéis tacaíocht traspháirtí a fháil i dTithe an Oireachtais.

Cuireann an Straitéis cur chuige iomlánaíoch, comhtháite i ndáil leis an nGaeilge chun cinn - cur chuige a luíonn le dea-chleachtas idirnáisiúnta. Eascraíonn an Straitéis as próiseas comhairliúcháin agus taighde, lena n-áirítear tuarascáil a rinneadh don Roinn (Ollscoil Chathair BÁC, 2009), an Staidéar Cuimsitheach Teangeolaíoch ar Úsáid na Gaeilge sa Ghaeltacht (OÉ Gaillimh & OÉ Má Nuad, 2007) agus tuarascáil Choimisiún na Gaeltachta (2002).

Déantar tagairt sonrach sa Chlár do Rialtas Comhpháirtíochta, a foilsíodh i 2016, don Straitéis 20 Bliain don Ghaeilge 2010-2030 agus maítear go bhfuil sé riachtanach don Rialtas í a chur i bhfeidhm ar bhonn críochnúil.

Spriocanna na Straitéise

Is iad cuspóirí sonracha na Straitéise ná:

 • an líon daoine a labhraíonn Gaeilge gach lá lasmuigh den chóras oideachais a ardú ó 83,000 go 250,000;
 • an líon daoine a labhraíonn Gaeilge sa Ghaeltacht gach lá a ardú 25%; agus
 • an líon daoine a úsáideann seirbhísí Stáit trí Ghaeilge, agus atá in ann teilifís, raidió agus na meáin chlóite a rochtain tríd an teanga, a mhéadú.

Cur chuige céimnithe

Aithnítear sa Straitéis féin go bhfuil gá le cur chuige céimnithe chun bearta éagsúla na Straitéise a chur i gcrích. Sonraítear ceithre chéim a bhaineann leis an bpróiseas, eadhon:

 • Céim an Bhunaithe ina ndíreofar ar dhaoine a chur ar an eolas faoi spriocanna agus ábhar na Straitéise agus ar bhunú na struchtúr eagraíochtúil agus oibríochtúil;
 • Céim Feidhmithe I ina ndéanfar bunsraitheanna a leagan síos i mblianta tosaigh na Straitéise;
 • Céim Feidhmithe II ina ndíreofar ar lánfheidhmiú na mbeart ábhartha ar fad; agus
 • Céim Feidhmithe III ina ndéanfar na bearta ar fad a phríomhshruthú.

Bhí Céim an Bhunaithe agus Céim Feidhmithe 1  den Straitéis ar siúl faoi stiúir na Roinne Ealaíon, Oidhreachta, Gnóthaí Réigiúnacha, Tuaithe agus Gaeltachta agus anois táthar ag tabhairt faoi Chéim Feidhmithe 11. Réimsí Gnímh

Leagtar 9 réimse gnímh amach sa Straitéis, eadhon:

 • Oideachas
 • An Ghaeltacht
 • An Teaghlach ag Cur na Teanga ar Aghaidh – Idirghabháil go Luath
 • Riarachán, Seirbhísí agus Pobal
 • Na Meáin agus an Teicneolaíocht
 • Foclóirí
 • Reachtaíocht agus Stádas
 • Saol Eacnamaíochta
 • Tionscnaimh Leathana

Cliceáil anseo le haghaidh cóipe den Straitéis.

Sonraí teagmhála don Straitéis sa Roinn

Seán Ó Leidhinn
091 503700

Ríomhphost:
sean.oleidhinn@chg.gov.ie

An Roinn Cultúir, Oidhreachta agus Gaeltachta, 23 Sráid Chill Dara,Baile Átha Cliath - D02 TD30 (01) 631 3800 / Íosghlao: 1890 383 000

Dearadh & Forbairt ag Fusio

Vision One Civil Service