01/02/13

01/02/2013 : An tAire Deenihan – Maoiniú do Thionscadail Oidhreachta faoin gClár um Fhorbairt Tuaithe (LEADER)

Tá fógartha ag Jimmy Deenihan T.D., Aire Ealaíon, Oidhreachta agus Gaeltachta inniu (1 Feabhra 2013) go bhfuil beart nua tugtha isteach le maoiniú a chur ar fáil do thionscadail oidhreachta áitiúla tríd an gClár um Fhorbairt Tuaithe (LEADER), beart atá forbartha ag a Roinn féin i gcomhar leis an Roinn Comhshaoil, Pobail agus Rialtais Áitiúil.

Cuireann an scéim nua maoiniú LEADER ar fáil do thionscadail dea-cheaptha oiriúnacha a bhaineann le:séadchomharthaí agus láithreacha atá faoi chosaint faoi Achtanna na Séadchomharthaí Náisiúnta;
struchtúir faoi chosaint agus limistéir caomhantais ailtireachta atá liostaithe faoin Acht um Pleanáil agus Forbairt 2000;
láithreáin caomhantais dúlra atá faoi chosaint;
speicis flóra agus fána atá faoi chosaint agus a bpríomhghnáthóga;
láithreáin eile caomhantais dúlra agus limistéir bhithéagsúlachta.

“Is leochailleach finideach an acmhainn í ár n-oidhreacht,” arsa an tAire. “Má dhéantar díghrádú ar na saintréithe a bhaineann léi, is annamh is féidir iad a thabhairt ar ais mar a bhí.”

Dúirt sé gur mó tairbhe a bheadh ag tionscadail chaomhantais atá dea-cheaptha agus dea-bhainistithe. “Cuirfidh siad le saol an struchtúir stairiúil; cosnóidh siad an oidhreacht seandálaíochta agus nádúrtha; cruthóidh siad mórtas san oidhreacht áitiúil; agus meallfaidh siad turasóirí agus cuairteoirí nach iad.”

Dúirt an tAire gur eisíodh treoirlínte go dtí Grúpaí Áitiúla Gníomhaíochta LEADER do na tionscnóirí tionscadail a bhfuil ar intinn acu tabhairt faoi thionscadail oidhreachta inghlactha faoin gClár um Fhorbairt Tuaithe.

“Leagann an treoir amach go soiléir na riachtanaisí reachtúla atá ar na tionscadail seo chomh maith leis na caighdeáin dea-chleachtais a bhfuil mo Roinn ag súil leo i dtaobh na n-oibreacha uile a bhaineann lenár n oidhreacht luachmhar féin.”

Dúirt an tAire go bhfuil seirbhísí oidhreachta a Roinne “tiomanta ar ghríosú agus tacaíocht a thabhairt do gach aon tionscadal atá ceaptha agus bainistithe i gceart, ó chéim na réamhthairisceana go dtí críochnú agus foilsiú an tionscadail.”

Is féidir le tionscnóirí tionscadail agus le Grúpaí Áitiúla Gníomhaíochta teacht ar an treoir nua agus ar na foirmeacha ábhartha anseo.

CRÍOCH

Department of Culture, Heritage and the Gaeltacht, 23 Kildare Street, Dublin , D02 TD30. Tel: 01 631 3800 / LoCall: 1890 383 000

Web Design & Development by Fusio

Vision One Civil Service