04/01/13

04/01/2013 : An Chairt um na hEalaíona san Oideachas seolta ag na hAirí Deenihan agus Quinn

An Chairt um na hEalaíona san Oideachas seolta ag na hAirí Deenihan agus Quinn Mar thoradh ar an tionscnamh nua seo, beidh ticéid ar fáil ar phraghas níos ísle d’imeachtaí cultúrtha, déanfar forbairt ar Scoileanna le Móran Ealaíon, agus spreagfar daoine óga chun cuairt a thabhairt ar fhorais chultúir. Chomh maith leis sin, bronnfaidh ealaíontóirí agus eagraíochtaí ealaíon, a bhfuil maoiniú á fháil acu ón gcáiníocóir, a gcuid ama ar thionscadail áitiúla oideachais. Tá an tAire Ealaíon, Oidhreachta agus Gaeltachta, Jimmy Deenihan T.D., agus an tAire Oideachais agus Scileanna, Ruairí Quinn T.D., ag comhsheoladh Cairt um na hEalaíona san Oideachas. Cuireann an Chairt seo freagrachtaí nua ar Ranna Rialtais, ar ghníomhaireachtaí, ar fhorais chultúir agus ar eagraíochtaí ealaíon i ndáil le hoideachas ealaíon a chur ar fáil agus a chur chun cinn do leanaí agus do dhaoine óga. Comhaontaíodh an Chairt seo mar go gcreideann an bheirt Airí go láidir in oideachas ealaíon agus tá siad ag iarraidh go mbeidh cur chuige comhoibríoch Rialtais ar fud na Ranna, na ngníomhaireachtaí oideachais agus na n-eagraíochtaí ealaíon uile. Faoin gCairt, comhoibreoidh an Chomhairle Ealaíon, na Forais Chultúir Náisiúnta, na Coláistí Oideachais agus an Chomhairle Náisiúnta Curaclaim agus Measúnachta leis an dá Roinn chun na healaíona a thabhairt isteach sa seomra ranga agus chun foghlaimeoirí a thabhairt isteach sna forais ealaíon. Áirítear ar chuid de na gealltanais sa Chairt um na hEalaíona san Oideachas: • Am a bhronnadh as maoiniú a fháil ón gcáiníocóir: Tabharfar isteach Díbhinn um Oideachas Seirbhíse Poiblí nua a chiallóidh go mbeifear ag súil go mbronnfaidh ealaíontóirí agus eagraíochtaí ealaíon a fhaigheann maoiniú ón gcáiníocóir, roinnt bheag dá gcuid ama gach bliain do thionscnamh áitiúil oideachais. • Scoileanna le Mórán Ealaíon: Tabharfaidh an Chomhairle Ealaíon isteach scéim náisiúnta a spreagfaidh agus a thabharfaidh aitheantas do scoileanna (bunscoileanna agus meánscoileanna) a chuimsíonn na healaíona mar phríomhpháirt de shaol na scoile. • Cuairteanna ar mhúsaeim agus ar ghailearaithe: Cinnteoidh na Forais Chultúir Náisiúnta go dtabharfaidh gach dalta cuairt ar fhoras cultúir náisiúnta uair amháin ar a laghad le linn a dtréimhse sa mheánscoil. • Ticéid ar phraghas níos ísle: Tairgfidh Amharclann na Mainistreach agus an Ceoláras Náisiúnta – agus gach Foras Cultúir Náisiúnta eile a d’fhéadfadh, ó am go ham, táille iontrála a bhaint amach as imeacht ar leith – ticéid lascainithe dóibh siúd atá san oideachas bunscoile, iarbhunscoile agus tríú leibhéal ar bhonn lánaimseartha. Ní chosnóidh na ticéid sin níos mó ná €5 don aon imeacht amháin. • Ealaíontóirí Cónaitheacha: Méadófar an líon áiteanna cónaitheacha d’ealaíontóirí i gColáistí Oideachais. • Dearadh an Churaclaim: Rachaidh an Chomhairle Náisiúnta Curaclaim agus Measúnachta i gcomhairle leis an gComhairle Ealaíon maidir le leagan amach an churaclaim. Dúirt an tAire Ealaíon, Oidhreachta agus Gaeltachta, Jimmy Deenihan, T.D.: “Tá an-áthas orm an Chairt seo a sheoladh anseo inniu, le mo chomhghleacaí, an tAire Quinn, mar gur rud é atá mé ag iarraidh a bhrú chun cinn le fada an lá. Tá sé thar a bheith tábhachtach rochtain a thabhairt do dhaoine óga ar na healaíona, ar mhaithe lena bhforbairt phearsanta agus le todhchaí ealaíonta agus cultúrtha na tíre seo araon. Faoin gCairt seo, beidh réimse eagraíochtaí ag comhoibriú lena chéile chun tabhairt faoin obair ar bhealach difriúil, agus tá an cineál seo cur chuige thar a bheith tábhachtach ag am nuair atá acmhainní gann.” Dúirt an tAire Oideachais agus Scileanna, Ruairí Quinn T.D.: “Ba cheart go mbainfeadh an t-oideachas le cruthaitheach an dalta a chothú agus ní féidir an chruthaitheacht a mhúineadh sa seomra ranga. Creidim go dtacóidh an Chairt um na hEalaíona san Oideachas linn chun ár misean a chur chun cinn chun cruthaitheacht a fhorbairt inár n-eacnamaíocht agus inár sochaí.” Déanfaidh Grúpa Forfheidhmiúcháin Ard-Leibhéil maoirseacht ar chur i bhfeidhm na Cairte, agus tuairisceoidh sé chuig na hAirí faoi dhó sa bhliain ar a laghad. Féadfaidh an Grúpa Forfheidhmiúcháin comhairle a chur ar fáil do na hAirí freisin maidir leis an gCairt a nuashonrú agus a fheabhsú. Beidh an Grúpa Forfheidhmiúcháin faoi chathaoirleacht an Ollaimh John Coolahan (Ollamh Emeritus, OÉ Má Nuad) agus cuimseoidh an grúpa freisin Orlaith McBride (Stiúrthóir na Comhairle Ealaíon), Mary Nunan (Acadamh Domhanda Ceoil agus Rince na hÉireann, Ollscoil Luimnigh), Alan Wall (Stiúrthóir, an Roinn Oideachais agus Scileanna) agus Niall Ó Donnchú (Rúnaí Cúnta, an Roinn Ealaíon, Oidhreachta agus Gaeltachta). Críoch

Department of Culture, Heritage and the Gaeltacht, 23 Kildare Street, Dublin , D02 TD30. Tel: 01 631 3800 / LoCall: 1890 383 000

Web Design & Development by Fusio

Vision One Civil Service