06/10/13

06/10/2013 : An tAire Deenihan chun seimineár suntasach a óstáil maidir le Liosta Trialach Oidhreachta Domhanda UNESCO

Dé hAoine, 6 Meán Fómhair – Tionólfaidh Jimmy Deenihan T.D., an tAire Ealaíon, Oidhreachta agus Gaeltachta, seimineár lae maidir le Liosta Trialach Oidhreachta Domhanda UNESCO ar an Déardaoin, 12 Meán Fómhair, i gCaisleán Bhaile Átha Cliath.

Ag an seimineár lae, a bheidh á reáchtáil ag an Roinn Ealaíon, Oidhreachta agus Gaeltachta, cuirfidh painéal idirnáisiúnta saineolaithe réimse ábhar i láthair a chlúdóidh gach gné de na nósanna imeachta a bhaineann le suíomh a thabhairt chun cinn ón liosta trialach go dtí ainmniúchán do Stádas Oidhreachta Domhanda i rannpháirtíocht le hionadaithe ó údaráis áitiúla agus ó ghrúpaí pobail.

Ag caint roimh an ócáid, dúirt an tAire Deenihan:

“Tá aitheantas ar fud an domhain ag an trí láithreán oidhreachta domhanda atá ar oileán na hÉireann cheana agus tá tábhacht idirnáisiúnta ag baint leo. Cuimsíonn an liosta trialach réimse láithreán a sheasfadh go bródúil le hais aon cheann acu sin nó le haon láithreán oidhreachta domhanda pé áit ar domhan.

“Is iontach an mhaitheas a dhéanfadh sé do chosaint agus d’aitheantas an láithreáin é féin dá dtabharfaí stádas oidhreachta domhanda iomlán do cheann nó níos mó de na láithreáin ar an liosta trialach agus bhainfeadh an pobal áitiúil agus pobal na hÉireann ina iomláine leas as. Tá an cháil atá ar an tír seo mar ionad turasóireachta oidhreachta ag dul i méid agus baineann 3.4 milliún cuairteoir taitneamh as an gcultúr agus as an oidhreacht agus iad in Éirinn.

“Ar ndóigh, níl sé éasca stádas oidhreachta domhanda a bhaint amach. Is é an t-aitheantas is airde atá ann d’aon láithreán. Chomh maith leis sin, is próiseas é nach mór a bheith bunaithe i bpobail áitiúla agus tacaíocht a bheith ar fáil ó na pobail sin. Táim tiomanta do chur chuige comhoibríoch ina gcabhróidh agus a dtacóidh siad siúd a chónaíonn agus a oibríonn sa cheantar, chomh maith leis na húdaráis áitiúla agus ionadaithe áitiúla, leis na gcéad iarratas eile chun stádas oidhreachta domhanda a bhaint amach.”

Is é cuspóir an tseimineáir ná cur ar chumas na rannpháirtithe ar fad an t-ábhar mionsonraithe a theastaíonn ón Roinn Ealaíon, Oidhreachta agus Gaeltachta a eagrú agus a chur i láthair chun tacú le hullmhú iarratais shubstainteacha agus na hiarratais sin a chur faoi bhráid UNESCO.

Is iad seo a leanas na láithreáin oidhreachta domhanda atá ar oileán na hÉireann cheana – Clochán an Aifir i gContae Aontroma, Brú na Bóinne i gCo. Na Mí agus Sceilg Mhichíl amach ó chósta Cho. Chiarraí. Ar Liosta Trialach na hÉireann, a cuireadh faoi bhráid UNESCO in 2010, tá fardal de sheacht láithreán a d’fhéadfaí a ainmniú.  Roghnaíodh iad tar éis athbhreithniú saineolaíoch iomlán agus próiseas comhairliúcháin phoiblí.

 • Boirinn
 • Achaidh Chéide agus Portaigh Iarthuaisceart Mhaigh Eo
 • Cathair Mhainistreach Chluain Mhic Nóis agus a Tírdhreach Cultúrtha
 • Cathair Stairiúil Bhaile Átha Cliath
 • Láithreáin Mhainistreach Luath Mheánaoiseach – Darú, Cluain Mhic Nóis, Gleann Dá Loch, Inis Caltra, Na Cealla agus Mainistir Bhuithe
 • Caisil an Iarthair – Tá seacht acu sin in Árainn, Cathair Chomáin, Boirinn, Cathair Conraoi, An Stéig, An Beannach agus Leithinis Dhaingean Uí Chúis
 • Láithreáin Ríoga na hÉireann – Caiseal, Dún Ailinne, Cnoc Uisneach, Coimpléacs Ráth Cruachan, Coimpléacs na Teamhrach agus, le cúnamh Dé, Dún Eamhain Mhacha i gCo. Ard Mhacha.

Beidh ionadaithe ó Chomhairle Ceantair Ard Mhacha i láthair ag an seimineár agus tá suim mhór léirithe acu i stádas Oidhreachta Domhanda a bhaint amach do Dhún Eamhain Mhacha, Ard Mhacha, mar chuid d’iarratas trasteorann.

I measc na gcainteoirí ag an seimineár beidh:

 • Jimmy Deenihan T.D., an tAire Ealaíon, Oidhreachta agus Gaeltachta
 • Dré van Marrewijk, Gníomhaireacht Oidhreachta Chultúrtha na hÍsiltíre
 • An Dr Christopher Young, Ceannasaí ar Chomhairle Idirnáisiúnta, English Heritage
 • Adrian Phillips, Ball de Shainghrúpa Comhairleach an Liosta Trialach
 • Loreto Guinan, Oifigeach Oidhreachta, Comhairle Chontae na Mí
 • Clare Tuffy, Bainisteoir an Ionaid Oidhreachta, Brú na Bóinne
 • Grellan D. Rourke, Ailtire Caomhantais, Oifig na nOibreacha Poiblí, Feidhmeannach Idirnáisiúnta ICOMOS

 

CRÍOCH

Department of Culture, Heritage and the Gaeltacht, 23 Kildare Street, Dublin , D02 TD30. Tel: 01 631 3800 / LoCall: 1890 383 000

Web Design & Development by Fusio

Vision One Civil Service