10/07/13

10/07/2013 – €2.6 milliún fógartha ag an Aire Ealaíon, Oidhreachta agus Gaeltachta don Tionscadal AranLIFE

Dé Céadaoin 10 Iúil 2013: Tá sé deimhnithe ag an Roinn Ealaíon, Oidhreachta agus Gaeltachta go bhfuiltear le  maoiniú €2.6 milliún a chur ar fáil ar mhaithe le hobair chaomhnaithe ar Oileáin Árann faoi chlár LIFE+ an AE. Ceithre bliana a mhairfidh an Tionscadal AranLIFE ó 2014 amach agus ina dtacófar le feirmeoirí leanúint do bhealaí traidisiúnta feirmeoireachta na n-oileán agus le hoidhreacht chultúir agus nádúrtha na n-oileán a chaomhnú.

Tionscadal i gcomhar é Tionscadal AranLIFE idir an Roinn Ealaíon, Oidhreachta agus Gaeltachta, an Chomhairle Oidhreachta, Fóram na hEorpa um Chaomhnú Dúlra agus Tréadachas, Institiúid Teicneolaíochta Shligigh, Teagasc, agus pobail feirmeoireachta thrí oileán Árann. Cuirfidh an Roinn Talmhaíochta, Bia agus Mara, Comhairle Chontae na Gaillimhe agus Fáilte Ireland breis maoinithe ar fáil.    An Roinn Ealaíon, Oidhreachta agus Gaeltachta ar a bhfuil freagracht foriomlán do na hoileáin amach ón gcósta an Tairbhí Comhordaithe nó an príomhiarratasóir ar an tionscadal.

Tá muintir Árann ina gcónaí agus ag feirmeoireacht ar na hoileáin leis na céadta bliain.  Bhí tionchar mór ag a gcuid bealaí feirme traidisiúnta ar thírdhreach Árann agus leis an oidhreacht nádúrtha a choinneáil.  Oidhreacht a tharraingíonn cuairteoirí ó cheann ceann na tíre agus an domhain mhóir.    Tá na hoileáin chomh tábhachtach sin i dtaobh an dúlra go bhfuil 75% de thalamh na n-oileán ainmnithe ar láithreáin Natura 2000 faoi reachtaíocht na hEorpa.   Dá bharr, áfach, agus de bharr gur feirmeacha beaga iad feirmeacha na n-oileán a mbíonn dua mór ag baint leo bíonn dúshláin go leor ag baint le feirmeoireacht ar na hoileáin.   Cé gur mian le go leor feirmeoirí leanúint leis na bealaí feirme a tháinig anuas ó na glúine a chuaigh rompu is rí-léir cheana féin an tionchar atá ag an laghdú ar obair na feirmeoireachta ar an oileáin  – tá garraithe fásta.    Is lú leas atá á bhaint freisin as eolas agus as bealaí traidisiúnta agus cuideoidh an tionscadal AranLIFE le feirmeoirí a spreagadh dul ar ais chuig na bealaí seo arís.    Tá tionchar ag an hathruithe seo ar oidhreacht nádúrtha na n-oileán, lena n-áirítear aolchloch na n-oileán agus an talamh féaraigh ann atá saibhir le magairlíní agus beidh tionchar aige sin arís ar ais ar shnáth sóisialta agus eacnamaíochta na n-oileán.
Ag cur fáilte roimh an bhfógra dúirt  Donnchadh Mac Fhionnlaoich T.D., Aire Stáit sa Roinn Ealaíon, Oidhreachta agus Gaeltachta, “is cuid thábhachtach d’oidhreacht nádúrtha na tíre iad bealaí traidisiúnta Árann’.  Cuirim fáilte roimh an maoiniú seo mar go gcinnteoidh sé inmharthanacht agus fadsaoil na dtraidisiún ríluachmhar seo amach anseo agus cuirfidh sé le luach turasóireachta na n-oileán do chuairteoirí fud fad an domhain.” 
Chun dul i ngleic le roinnt de na dúshláin seo sna ceithre bliana atá le teacht a bunaíodh an tionscadal AranLIFE .  Rachfar ag obair go dlúth le pobail feirmeoireachta, cuirfear le feasacht maidir le hoidhreacht nádúrtha na n-oileán agus dá bharr tiocfaidh feabhas ar láithreán Natura 2000 ionas nach dúshlán ach gur deis a bheidh sna láithreáin ainmnithe chéanna seo.

CRÍOCH

Department of Culture, Heritage and the Gaeltacht, 23 Kildare Street, Dublin , D02 TD30. Tel: 01 631 3800 / LoCall: 1890 383 000

Web Design & Development by Fusio

Vision One Civil Service