14/03/13

14/03/2013 : Sainchomhairleoirí ceaptha chun an tAthbhreithniú ar Limistéir Oidhreachta Nádúrtha agus Plean Náisiúnta Bainistíochta Limistéir na bPortach Ardaithe faoi Chaomhnú Speisialta a chur i bhfeidhm

Déardaoin, 14 Márta – Mar thoradh ar phróiseas taireascana poiblí, tá conradh sínithe inniu ag an Roinn Ealaíon, Oidhreachta agus Gaeltachta le RPS chun seirbhísí eolaíochta a chur ar fáil a bheidh mar bhunchloch i bhforbairt Phlean Náisiúnta Bainistíochta do Limistéir na bPortach Ardaithe faoi Chaomhnú Speisialta agus athbhreithniú ar na Limistéir Oidhreachta Nádúrtha.

Faoi théarmaí an chonartha, cuirfidh RPS eolas agus anailís eolaíochta agus teicneolaíochta neamhspleách ar fáil don Roinn. Is éard a bheidh ar bun ag an gcomhlacht seo ná suirbhéireacht agus samhaltú tapagrafaíochta, hidreolaíochta, agus éiceolaíochta. Beidh an obair seo á cur i gcrích ag saineolaithe i réimsí ar nós éiceahidreolaíocht/hidrigeolaíocht na bportach ardaithe; an éiceolaíocht; an mheasúnacht tionchair; measúnacht éiceolaíochta na bportach ardaithe; an tsuirbhéireacht; an phleanáil bainistíochta; agus comhairliúchán agus rannpháirtíocht timpeallachta.

Is cuid lárnach de bheartas an Rialtais i leith cheist na móna í forbairt an Phlean Náisiúnta Bainistíochta do Limistéir na bPortach Ardaithe faoi Chaomhnú Speisialta. Mhol an Fóram Tailte Móna a tionóladh in 2012 faoi chathaoirleacht an Bhreithimh Quirke, go gcuirfí plean náisiúnta ar bun, agus vótáil Dáil Éireann d’aonghuth ar son a leithéide freisin. Aontaíodh forbairt an phlean seo leis an gCoimisiún Eorpach ina dhiaidh sin.

Agus é curtha i gcrích, d’fhéadfaí an plean seo a úsáid chun solúbthacht a lorg faoin Treoir maidir le Gnáthóga (Airteagal 6(4)) do na portaigh is casta cás, portaigh nach bhfuil mórán roghanna athshuímh ag lucht bainte na móna.

Dúirt Jimmy Deenihan TD, an tAire Ealaíon, Oidhreachta agus Gaeltachta:

“Is dul chun cinn suntasach é seo ar céim mhór í i dtreo réiteach fadtéarmach ar an gceist seo. Tá an plean náisiúnta bainistíochta do na portaigh ardaithe sa tír seo aontaithe anois idir an Dáil agus an Coimisiún. Ní fhéadfar aon tsolúbthacht a lorg do na portaigh is casta cás faoin Treoir maidir le Gnáthóga gan plean soiléir náisiúnta fadtéarmach bainistíochta a bheith ann do na gnáthóga suntasacha seo.

“Seo gné amháin de chur chuige an Rialtais ar an gceist seo. Tá scéimeanna faoi lánseol againn a chuireann cúiteamh ar fáil, a sheachadann móin chuig tithe, agus a chuireann malairt portach ar fáil inar féidir leis na bainteoirí an mhóin a bhaint i gcónaí. Go dtí seo, tá beagnach €3.4 milliún caite ar chúiteamh, figiúr a chuimsíonn íocaíochtaí bliantúla de €1,500 an t iarratasóir, nó seachadadh de thart ar 15 tona chuig tithe sa chás gur ghlac na bainteoirí an rogha sin.

“Tá súil agam go dtosófar láithreach ar obair na suirbhéireachtaí eolaíochta. Síníodh an Treoir maidir le Gnáthóga 21 bliain ó shin, agus tá idir 11 agus 16 bliana ann ó ainmníodh na portaigh seo. Tá plean fadtéarmach de dhíth ar an tír, sa treo is gur féidir tabhairt faoi riachtanais na mbainteoirí móna a shásamh chomh maith leis na suímh seo a chaomhnú do na glúinte atá le teacht.”

CRÍOCH

Department of Culture, Heritage and the Gaeltacht, 23 Kildare Street, Dublin , D02 TD30. Tel: 01 631 3800 / LoCall: 1890 383 000

Web Design & Development by Fusio

Vision One Civil Service