16/04/13

16/04/13: Ráiteas an Aire Stáit sa Roinn Ealaíon, Oidhreachta agus Gaeltachta maidir le líomhaintí faoi dhrochúsáid ghnéasach leanaí ar chúrsaí de chuid Choláiste na bhFiann

D’eisigh an tAire Stáit, Donnchadh Mac Fhionnlaoich, T.D., an ráiteas seo inniu (16 Aibreán 2013) maidir leis na líomhaintí atá déanta faoi dhrochúsáid ghnéasach leanaí ar chúrsaí de chuid Choláiste na bhFiann.

“Is ábhar mór buartha dom na tuairiscí sna meáin chumarsáide ar na mallaibh maidir leis na líomhaintí seo. Cé nach miste a rá go mbaineann na líomhaintí seo le tréimhse sular ceapadh mar Aire Stáit mé, tá sé thar a bheith tábhachtach go bhfuil córais éifeachtacha cosaint leanaí i bhfeidhm sna coláistí Gaeilge.

Is féidir liom a rá go bhfuil córais láidre cosaint leanaí i bhfeidhm chun a chinntiú, oiread agus is féidir, nach bhféadfadh mí-úsáid leanaí tarlú sna coláistí samhraidh nó sna tithe ina mbíonn scoláirí ar iostas agus iad ag freastal ar na coláistí sa Ghaeltacht. Tá na gnéithe seo a leanas ag baint leis na córais cosaint leanaí atá i bhfeidhm:
• Déanann údaráis na gcoláistí seo polasaí scríofa a fhorbairt agus a fheidhmiú chun mí-úsáid leanaí, bulaíocht nó iompar míshóisialta a chosc le linn na gcúrsaí.
• Tugann mo Roinn, i gcomhar le CONCOS (scátheagraíocht na gcoláistí), cúnamh chun oiliúint a thabhairt d’fhostaithe na gcoláistí maidir le cur i bhfeidhm na dtreoirlínte Tús Áite do Leanaí de chuid na Roinne Leanaí agus Gnóthaí Óige.
• Déantar fostaithe na gcoláistí agus na teaghlaigh a choinníonn na scoláirí ar iostas a sheiceáil le Láraonad Grinnfhiosrúcháin an Gharda Síochána.

Mar thoradh ar na líomhaintí atá déanta ar na mallaibh maidir le drochúsáid ghnéasach leanaí, tá plé déanta idir mo Roinn, an Roinn Oideachais agus Scileanna, an Roinn Leanaí agus Gnóthaí Óige agus Oifig an Ard-Aighne ar an ábhar seo. Tá an t-ábhar seo curtha in iúl go foirmiúil ag mo Roinn d’Fheidhmeannacht na Seirbhíse Sláinte chun a chinntiú gur féidir le haon duine gur mian leo seirbhísí comhairleoireachta do dhaoine fásta a fháil.”

 

CRÍOCH

Department of Culture, Heritage and the Gaeltacht, 23 Kildare Street, Dublin , D02 TD30. Tel: 01 631 3800 / LoCall: 1890 383 000

Web Design & Development by Fusio

Vision One Civil Service