23/05/15

23/05/13 – Fógraíonn an tAire Deenihan maoiniú faoi Scéim 2013 chun cuidiú le Músaeim Áitiúla agus Réigiúnacha

D’fhógair an tAire Ealaíon, Oidhreachta agus Gaeltachta, an tUasal Jimmy Deenihan T.D., sonraí inniu (23 Bealtaine 2013) maidir leis na hiarratasóirí ar éirigh leo faoi Scéim na Músaem Áitiúil agus Réigiúnach atá á riar ag a Roinn.

Tá an Roinn ag riar na Scéim maoinithe seo le sé bliana anuas chun tacú le músaeim bheaga agus mheánmhéide ar fud gach réigiún. I mbliana, cuireadh le critéir cháilitheachta na Scéime chun go mbeadh teacht ag réimse níos leithne institiúidí ar fud na tíre uirthi.

Lorgaíodh iarratais do mhaoiniú faoi Scéim 2013 ó mhúsaeim áitiúla agus réigiúnacha agus/nó eagraíochtaí agus institiúidí a fheidhmíonn mar institiúidí neamhbhrabúsacha arb é an príomhról atá acu bailiúcháin de bhunréada nó de bhunréada ar iasacht a bhailiú, a chumhdach, a shealbhú ar iontaobhas, a fhorbairt, a léirmhíniú agus taighde a dhéanamh orthu chun leasa an phobail.  Is é an sprioc atá leis ná:

• Príomhtháirge cultúrtha an Mhúsaem, nó na seirbhísí gaolmhara coimhdeacha a bhaineann leis, a fheabhsú;
• Rochtain níos mó ar an Músaem ag sciar níos mó den phobal a spreagadh;
• An turasóireacht chultúrtha go ginearálta a chur chun cinn, ag féachaint ach go háirithe do bhliain an Tóstail 2013;
• Bunú nó leathnú tionscnamh a bhaineann le hobair dheonach a spreagadh;
• Comhoibriú agus comhthionscadail idir músaeim agus eagraíochtaí cultúrtha incháilithe a chur chun cinn;

Tá maoiniú bronnta ar 23 tionscadal de bhun phróisis mheasúnaithe a chuir an Roinn i gcrích i gcomhar le Comhairle Oidhreachta na hÉireann.

Tá na tionscadail ar éirigh leo lonnaithe ar fud na tíre agus tá siad éagsúil agus nuálaíoch.  Dúirt an tAire Deenihan:

“Tugann cuairt ar mhúsaem áitiúil deis dúinn seasamh siar agus tuiscint níos fearr a fháil ar cárbh as a dtángamar agus conas atá an saol athraithe dúinn. Tá ról tábhachtach oideachasúil ag músaeim áitiúla agus réigiúnacha agus is feighlithe agus caomhnóirí iad freisin ar ár n-oidhreacht thábhachtach.  Is é aidhm an mhaoinithe seo ná cuidiú leo taispeántais a fheabhsú, rochtain níos fearr a chur ar fáil agus an turasóireacht chultúrtha a chur chun cinn. Áitím go láidir ar dhaoine cuairt a thabhairt ar a músaem áitiúil chun na déantáin stairiúla áitiúla a fheiceáil iad féin, chomh maith leis na taispeántais a mbeidh an maoiniú seo ag cuidiú leo.”

CRÍOCH

Tá liosta iomlán de na hiarratais ar éirigh leo, agus an méid maoinithe atá leithdháilte, le feiceáil thíos – nótáil, le do thoil, go bhfuil an maoiniú tairgthe, ach níl sé glactha go foirmiúil ag na hiarratasóirí go fóill.

Eagraíocht Achoimre ar an Tionscadal Méid  Contae
An Model Sligeach Jack B Yeats – The Circus  €12,000 Sligeach
Músaem Chontae Chiarraí 20:20 Ciarraí – taispeántas ar líne, bunábhair oideachasúla €6,000 Ciarraí
Músaem Chontae Dhún na nGall Mála Droma Bhleachtaire Mhúsaem Dhún na nGall €12,000 Dún na nGall
Músaem Contae Thiobraid Árann Theas “The River Suir – Gathering Pace” – taispeántas sealadach painéalta ar camchuairt €12,000 Tiobraid Árann
Músaem Taiscí Phort Láirge Forbairt suímh gréasáin, le háis áirithintí ar líne agus aistriúchán €7,000 Port Láirge
Foynes Aviation & Maritime Museum Ltd Margaíocht agus Cur Chun Cinn an Mhúsaeim €13,000 Luimneach
Músaem Chontae an Chabháin Scéal na hImirce as Contae an Chabháin €12,000 An Cabhán
Ionad Litríochta agus Cultúrtha an tSeanchaí, Ciarraí Táirgeadh bróisiúr/catalóg taispeántais €1,500 Ciarraí
Músaem Míleata an Churraigh Forbairt Seomra Sir Alfred Chester Beatty, an bailiúchán a chaomhnú, a thaispeáint agus a léirmhíniú €15,000 Cill Dara
Músaem Chomhairle Contae na Gaillimhe Ionad Chath Eachroim a chur chun cinn trí shiúlbhealach náisiúnta, Ócáid Tóstail agus áiseanna feabhsaithe €12,000 Gaillimh
An Músaem Náisiúnta Cló & eile Bealach Cultúrtha do Theaghlaigh  €12,000 Baile Átha Cliath
An Músaem Náisiúnta Cló Táirgeadh leabhair threorach i dteangacha éagsúla agus bileogíní Béarla €10,000 Baile Átha Cliath
Teach & Gairdíní Rothe Ceardlanna €7,000 Cill Chainnigh
Músaem Ionad Oidhreachta Bhaile Átha Í Explore, Experience & Educate Programme €6,000 Cill Dara
Músaem Chontae Mhuineacháin Taispeántas Closamhairc ar Mhuintir Leslie €8,000 Muineachán
Músaem Chorca Dhuibhne Taispeántas ilmheán ar an nGaeilge €4,000 Ciarraí
Músaem an Chláir Féile na Polainne €8,000 An Clár
Gailearaí Ealaíon Chathair Luimnigh Closeispéireas de 100 saothar ón mbailiúchán €10,000 Luimneach
Músaem Contae Dhún Dealgan Bealach Oidhreachta Polach na hÉireann €10,000 Lú
Músaem Reilig Ghlas Naíon Aithrisí Stairiúla €10,000 Baile Átha Cliath
Músaem Giúdach na hÉireann                  Caomhnú 10 bPéintéireacht €3,000 Baile Átha Cliath
Foras Muirí na hÉireann (Músaem Muirí) Comhdháil agus ceangal leabhar €2,500 Baile Átha Cliath
Músaem Frank McCourt Comharthaí feabhsaithe €5,000 Luimneach
Iomlán    €198,000

Department of Culture, Heritage and the Gaeltacht, 23 Kildare Street, Dublin , D02 TD30. Tel: 01 631 3800 / LoCall: 1890 383 000

Web Design & Development by Fusio

Vision One Civil Service