24/01/13

24/01/2013 : Athchóiriú ar fiú na Milliúin Euro é le déanamh ar Ghailearaí Náisiúnta na hÉireann – Deenihan

Athchóiriú ar fiú na Milliúin Euro é le déanamh ar Ghailearaí Náisiúnta na hÉireann – Deenihan

• Is é an infheistíocht seo an mórthionscadal athchóirithe is mó atá déanta ar Ghailearaí Náisiúnta na hÉireann ó osclaíodh é in 1864
• Athchóiriú cuimsitheach ar an nGailearaí Náisiúnta a bheidh i gceist leis an tionscadal ionas go mbeidh an Gailearaí ar cheann de phríomhghailearaithe an domhain
• Cruthófar 300 post ardleibhéal san fhoirgníocht thar thréimhse an tionscadail, poist speisialaithe a bheidh i mórán díobh sin
• Cosnóidh an tionscadal iomlán thart ar €20 milliún agus beifear ag súil é a bheith curtha i gcrích faoi dheireadh 2015
• Méadófar an lorg taispeántais mar chuid den tionscadal
• Mar thoradh ar an tionscadal, beidh dea-chleachtas i rialú comhshaoil i bhfeidhm do ghailearaí comhaimseartha

Déardaoin, 24 Eanáir – Tá fógartha ag Jimmy Deenihan T.D., an tAire Ealaíon, Oidhreachta agus Gaeltachta, i gcuideachta an Dr. Olive Braiden, Cathaoirleach Bhord Ghailearaí Náisiúnta na hÉireann, go gcuirfear athchóiriú ar fiú na milliúin euro é i gcrích ar Ghailearaí Náisiúnta na hÉireann sna trí bliana atá amach romhainn.

Tarlóidh an méid seo a leanas mar thoradh ar fhógra an lae inniu:

• Athchóiriú cuimsitheach ar chroílár stairiúil an Ghailearaí Náisiúnta – sciatháin Dargan agus Milltown
• Suiteáil córais nua-aimseartha aeráide, teasa, sochta dóiteáin, leictreachais, solais agus slándála
• Athoscailt gnéithe agus spásanna Victeoiriacha san fhoirgneamh nach raibh le feiceáil cheana ag an bpobal
• Oiriúnú spásanna idir na sciatháin le go mbeidh siad ar fáil don phobal agus in úsáid mar spásanna taispeántais, cúirt dealbhóireachta san áireamh
• Cosaint agus caomhnú an fhoirgnimh féin

Nuair a bheidh on obair curtha i gcrích, beidh Gailearaí Náisiúnta na hÉireann feistithe mar cheann de na príomhspásanna gailearaí ar domhan, ag teacht le caighdeáin idirnáisiúnta do thaispeáint a chuid bailiúchán féin agus saothar ealaíne ar camchuairt ó bhailiúcháin tábhachtacha eile.

Táthar ag súil go mbeidh 300 post lánaimseartha – idir phoist foirgníochta agus phoist speisialaithe – mar thoradh ar an tionscadal. Caithfear thart ar €20 milliún ar an tionscadal idir 2013 agus 2015.

Dúirt an tAire Deenihan:

“Is é seo an t-athchóiriú is mó a bheidh curtha i gcrích ar Ghailearaí Náisiúnta na hÉireann i 150 bliain. Tá an-áthas orm an t-athchóiriú suntasach seo a fhógairt. Mar thoradh air, beidh ceann de na gailearaithe náisiúnta is fearr ar domhan againn agus, freisin, cruthófar 300 post foirgníochta agus speisialaithe.
“Ba mhaith liom buíochas a ghabháil le mo chomhghleacaí, an tAire Caiteachais Phoiblí agus Athchóirithe, Brendan Howlin T.D., as an tábhacht náisiúnta agus idirnáisiúnta a bhaineann le Gailearaí Náisiúnta na hÉireann a aithint agus as maoiniú a chur ar fáil do chur chun cinn an tionscadail seo.
“Is athbheochan a bheidh sa tionscadal seo do Sciatháin stairiúla Dargan agus Milltown – agus tabharfar cosaint do na foirgnimh stairiúla seo, chomh maith leis na saothair luachmhara ealaíne atá iontu, do na glúine atá le teacht.”

Dúirt an Dr. Olive Braiden, Cathaoirleach Bhord Ghailearaí Náisiúnta na hÉireann:

“Is iad na healaíona agus ár n-oidhreacht chultúrtha ár sócmhainní is luachmhaire agus is acmhainn thábhachtach nádúrtha iad do mhuintir na hÉireann. Tá sé cuí go bhfuil creatlach na bhfoirgneamh stairiúil seo á uasghrádú go mbeidh siad ar chomhchaighdeán le príomhghailearaithe an domhain. Ba mhaith liom aitheantas a thabhairt do thiomantas iontach an Rialtais do Ghailearaí Náisiúnta na hÉireann as an mbunmhaoiniú a chur ar fáil don athchóiriú riachtanach seo.”

Tá tairiscintí do chur i gcrích na hoibre athchóirithe á ndréachtú faoi láthair agus cuirfear amach ar an margadh iad a luaithe is féidir. Meastar go mbeidh an clár iomlán oibre críochnaithe in 2015.

Críoch

Department of Culture, Heritage and the Gaeltacht, 23 Kildare Street, Dublin , D02 TD30. Tel: 01 631 3800 / LoCall: 1890 383 000

Web Design & Development by Fusio

Vision One Civil Service