29/01/13

29/01/2013 : An Chéad Chruinniú den Choiste Comhairleach Saineolaithe ar Chlár Cultúr Éireann – Deenihan

Dé Máirt, 29 Eanáir – Tionóladh an chéad chruinniú den Choiste Comhairleach nua Saineolaithe ar Chlár Cultúr Éireann de chuid na Roinne Ealaíon, Oidhreachta agus Gaeltachta i mBaile Átha Cliath inniu.

Faoi Phlean Athchóirithe na Seirbhíse Poiblí, beidh nasc níos dlúithe idir chlár Cultúr Éireann agus an obair idirnáisiúnta atá ar bun ag an Roinn Gnóthaí Eachtracha agus Trádála, ag an Údarás Forbartha Tionscail (ÚFT), agus ag Turasóireacht Éireann.

Dúirt an tAire Deenihan:

“Ceann de na haidhmeanna atá ag Plean Athchóirithe na Seirbhíse Poiblí i mo Roinn is ea cur le clár leathan athcóirithe an Rialtais. Chuige seo, teastaíonn uaim a chinntiú go mbeidh Cultúr Éireann, clár de chuid mo Roinne, ag obair níos dlúithe le heagrais eile atá dírithe ar infheistíocht a mhealladh isteach go hÉirinn agus ar chlú na tíre thar lear a athshlánú.”

Tá ionadaíocht ar an gCoiste Comhairleach nua Saineolaithe ag pobal na n-ealaíon agus an chultúir, agus thairis sin tá ionadaíocht ag réimse forais stáit agus forais eile nach iad, Turasóireacht Éireann, an ÚFT, na Cistí d’Éirinn, agus an Roinn Gnóthaí Eachtracha san áireamh.

Dúirt an tAire gurbh é a chuir sé roimhe agus an Coiste á roghnú aige ná a dheimhniú “go ndíreoidh an Coiste ar ealaíona na hÉireann a chur chun cinn thar lear, rud a chuirfidh deiseanna breise ar fáil d’ealaíontóirí na hÉireann. Sa bhreis air sin, táthar ag súil go dtiocfaidh tuilleadh buntáistí as obair an Choiste – turasóireacht agus clú ar Éire ar fud an domhain mar lárionad cruthaitheachta agus nuálaíochta. Tá roinnt grúpaí páirteach ann a bhfuil na haidhmeanna céanna acu agus beidh siad ag cur le chéile anois ar a gcomhleas féin.”

Dúirt Mícheál Ó Súilleabháin, Cathaoirleach ar an gCoiste Comhairleach Saineolaithe:

“Is ábhar ríméid dom gur chuireamar tús le hobair an Choiste Chomhairligh nua Saineolaithe le cruinniú bríomhar rathúil. Táim fíordhóchasach go mbeidh an Coiste nua, a bheidh ag obair go dlúth leis an bhfeidhmeannas cumasach díograiseach, in ann tógaint ar shárobair an dá Bhord a bhí ann roimhe, agus ar a bhfuil bainte amach ag an bhfeidhmeannas go dtí seo. Is cúis áthais dom go háirithe go bhfuil cinneadh déanta ag an Aire an Coiste nua seo a fhairsingiú ionas go gcuimsíonn sé ionadaithe ón bpobal ealaíontóirí atá ag obair in Éirinn.”

Is iad seo a leanas baill an Choiste Chomhairligh Saineolaithe: Mícheál O Súilleabháin (Cathaoirleach), Caitriona O’Kennedy (ÚFT), Catriona Fottrell (Cistí d’Éirinn), Colm Ó Floinn (An Roinn Gnóthaí Eachtracha), James Hickey (Bord Scannán na hÉireann), John Costigan, Maureen Kennelly, Mary McCarthy (Monarcha Náisiúnta na Dealbhóireachta), Niall Gibbons (Turasóireacht Éireann), Orlaith McBride (An Chomhairle Ealaíon), Niall Ó Donnchú (An Roinn Ealaíon, Oidhreachta agus Gaeltachta).

Mhol an tAire Deenihan a bhfuil déanta ag an gclár Cultúr Éireann le hocht mbliana anuas:

“Tá samhlaíocht ealaíonta den chéad scoth againn in Éirinn agus cinnteoidh an Choiste nua go leanfar ar é seo a chur chun cinn ar fud na cruinne, le linn dó a bheith ag comhoibriú in éineacht le heagrais eile a fheidhmíonn ar son na hÉireann i gcomhthéacs domhanda.”

Críoch

Department of Culture, Heritage and the Gaeltacht, 23 Kildare Street, Dublin , D02 TD30. Tel: 01 631 3800 / LoCall: 1890 383 000

Web Design & Development by Fusio

Vision One Civil Service