31/10/19

Breis maoinithe do na hEalaíona Gaeilge agus ós cionn €1.2m ceadaithe ag an Aire Kyne

Méadú suntasach ar mhaoiniú Ealaín na Gaeltachta thar tréimhse 3 bliana

D’fhógair Seán Kyne T.D., Príomh-Aoire an Rialtais agus Aire Stáit don Ghaeilge, don Ghaeltacht agus do na hOileáin, inniu go bhfuil allúntas sa bhreis ar €1.275m in iomlán – thar thréimhse 3 bliana – ceadaithe aige d’Ealaín na Gaeltachta chun clár gníomhaíochtaí sna healaíona traidisiúnta do dhaoine óga a chur chun cinn ar fud na Gaeltachta.

Is méadú de 30% é seo ar an allúntas faoin gclár seo a ceadaíodh i leith 2018/19.  Cuimseofar na scoilbhlianta 2019/20, 2020/21 & 2021/22 faoin gclár agus meastar go mbainfidh suas le 1,000 dalta leas as.

Faoin gclár nua, déanfaidh Ealaín na Gaeltachta i gcomhar le páirtithe leasmhaire leathnú agus forbairt ar an soláthar ranganna ceoil, dhamhsa, amhránaíochta agus na healaíona béil ar fud na gceantar Gaeltachta uile. I measc ghnéithe an chláir, beidh an méid seo a leanas:

  • Soláthar ranganna ceoil, damhsa, amhránaíochta agus ealaíona béil i nGaeltacht na Gaillimhe;
  • Soláthar ranganna trí Scoil Cheoil na Crannóige i nDún na nGall;
  • Bunaithe ar éileamh soláthrófar ranganna in 5 bhunscoil in LPT Thuaisceart Dhún na nGall, Chloich Chionnaola/Gort an Choirce/An Fál Carrach/Machaire Rabhartaigh, Na Rosa agus i scoil Mhin Thineadh Dé atá ar theorainn Dhún na nGall Theas;
  • Leanfar le fostú comhordaitheoir ealaíne in Ionad Cultúrtha Bhaile Bhúirne;
  • Cuirfear ranganna/seirbhíse ar fáil in 6 LPT eile;
  • Cuirfear deiseanna oiliúna agus forbartha breise ar fáil sna LPT’s ar fud na tíre; agus
  • Fostófar comhordaitheoir lánaimseartha agus Riarthóir páírtaimeartha chun an clár iomlán a riar agus fostófar comhordaitheoir lánaimseartha eile chun scoil cheoil na Crannóige a riar.

Ag fógairt an allúntais, dúirt an tAire Stáit Kyne: “Tá áthas orm an fógra seo a dhéanamh i rith féile mór na nGael, Oireachtas na Samhna, a dhéanann ceiliúradh ar an nGaeilge, ar phobal na Gaeilge, na Gaeltachta agus ar na healaíona trí Ghaeilge.

Cuideoidh sé na comhpháirtíochtaí seo le raon leathan gníomhartha a chuir ar fáil do dhaoine óga – trí mheán na Gaeilge – sna limistéir phleanála teanga agus táim dóchasach go n-éireoidh le hEalaín na Gaeltachta an Ghaeilge a spreagadh i measc an aos óg. Tá sé tábhachtach, chomh maith, go ndéantar forbairt ar scileanna cruthaitheachta agus solúbthachta i ndaoine óga chun iad a ullmhú don saol amach rompu agus is deis iontach dóihb sin a dhéanamh tríd an gclár seo.”

Mar inneall ríthábhachtach de Phlean Gníomhaíochta na Roinne, feidhmeoidh na comhpháirtíochtaí seo mar ghníomhairí athraithe laistigh de na pobail Ghaeltachta, ag aimsiú bealaí nua le dul i mbun oibre ag spreagadh na Gaeilge agus ag tacú le hoideachas cruthaitheach agus chultúrtha na ndaoine óga seo”, a dúirt an tAire Stáit.

Tá an maoiniú seo á chur ar fáil mar thaca faoi leith d’fheidhmiú an Pholasaí don Oideachas Gaeltachta agus an phróisis pleanála teanga araon i gcomhréir leis an ngealltanas atá tugtha faoi ghníomh 2.12 de Phlean Gníomhaíochta 2018-2022 an Rialtais don Ghaeilge.

Department of Culture, Heritage and the Gaeltacht, 23 Kildare Street, Dublin , D02 TD30. Tel: 01 631 3800 / LoCall: 1890 383 000

Web Design & Development by Fusio

Vision One Civil Service