23/09/16

€718,578 ceadaithe ag an Aire Stáit do Ghnóthaí Gaeltachta, Seán Kyne, T.D., chun Scéim na gCúntóirí Teanga a reáchtáil le linn na scoilbhliana 2016/17

D’fhógair an tAire Stáit do Ghnóthaí Gaeltachta, Seán Kyne, T.D., go bhfuil deontas de €718,578 san iomlán ceadaithe aige do Mhuintearas Teo. agus d’Oidhreacht Chorca Dhuibhne chun cur ar a gcumas Scéim na gCúntóirí Teanga a reáchtáil don scoilbhliain 2016/2017.

Is céim shuntasach í seo i bhfeidhmiú an Chláir Tacaíochta Teaghlaigh,” a dúirt an tAire Stáit. “Nuair a seoladh an Clár sin i mí Aibreáin 2012, tagraíodh don tábhacht a bhí le cur chuige leasaithe chun tacú go praiticiúil le teaghlaigh Ghaeltachta a bhfuil a bpáistí á dtógáil acu le Gaeilge nó a dteastaíonn uathu a bpáistí a thógáil le Gaeilge. Mar gheall ar an chúnamh atá á fhógairt inniu, beidh ar chumas an dá eagraíocht a riarann Scéim na gCúntóirí Teanga leanúint orthu ag tacú go gníomhach le caomhnú agus le neartú na Gaeilge sa Ghaeltacht.”

Dúirt an tAire Stáit gur cúis sásaimh dó é go bhfuil a Roinn tar éis cur leis an scéim seo le blianta beaga anuas. “Nuair a cuireadh tús leis an scéim, bhí na cúntóirí ag díriú ar dhaltaí nach raibh an Ghaeilge ar a dtoil acu ach anois cuidítear freisin le daltaí a bhfuil an teanga acu ón chliabhán chun a gcumas Gaeilge a shaibhriú. Imríonn an scéim tionchar dearfach ar nósmhaireacht teanga na ndaltaí agus cinntíonn sí go mbíonn an Ghaeilge in úsáid mar ghnáth-theanga chumarsáide, ní hamháin sa seomra ranga ach i gclós na scoile chomh maith,” a dúirt an tAire Stáit.

Críoch

Department of Culture, Heritage and the Gaeltacht, 23 Kildare Street, Dublin , D02 TD30. Tel: 01 631 3800 / LoCall: 1890 383 000

Web Design & Development by Fusio

Vision One Civil Service