24/03/17

Folúntas Buan ag Oibrí Ginearálta Tuaithe (Banda 2 agus Banda 3) Páirc Náisiúnta Bhaile Chruaich

Tá Seirbhís Páirceanna Náisiúnta agus Fiadhúlra na Roinne Ealaíon, Oidhreachta, Gnóthaí Réigiúnacha, Tuaithe agus Gaeltachta ag lorg iarrthóirí atá cáilithe go cuí le haghaidh Páirc Náisiúnta Bhaile Chruaich:

  • post buan mar Oibrí Ginearálta (Banda a 2)
  • post buan mar Oibrí Ginearálta (Banda a 3)

Tá na poist seo lonnaithe in Páirc Náisiúnta Bhaile Chruaich, Bhaile Chruaich, Co. Mhaigh Eo. Beidh ar an bhfoireann 39 n-uaire an chloig a oibriú sa tseachtain, sin cúig lá thar thréimhse seacht lá a bhféadfadh laethanta deireadh seachtaine agus laethanta saoire bainc a bheith san áireamh leo.

Tosaíonn tuarastal Oibrí Ginearálta Tuaithe (Banda 2) ag €540.55 in aghaidh na seachtaine roimh cháin. Tosaíonn tuarastal Oibrí Ginearálta Tuaithe (Banda 3) ag €501.48 in aghaidh na seachtaine roimh cháin.   Féadfar an ráta luach saothair a shocrú ó am go ham de réir pholasaí pá an Rialtais. Beidh ráta difriúil i bhfeidhm sa chás gur státseirbhíseach nó seirbhíseach poiblí a earcaíodh roimh an 6 Aibreán 1995 é an ceapaí agus nach n-éilítear air nó uirthi Ranníocaíocht Phearsanta Pinsin a dhéanamh.

Tá taithí a bheadh ábhartha don phost thuas, lena n-áirítear ceadúnas iomlán glan tiomána catagóir B, obair ghinearálta chothabhála agus úsáid innealra, riachtanach.

Roghnófar ceapaithe trí agallamh iomaíoch.  D’fhéadfadh sé tarlú freisin go gcuirfí painéal d’iarrthóirí oiriúnacha i dtoll a chéile dá dtiocfadh folúntais bhreise chun cinn amach anseo.

Cur Síos ar an bPost Folúntas Buan ag Oibrí Ginearálta Tuaithe (Banda 2) Páirc Náisiúnta Bhaile Chruaich

Sonrai and Duine Folúntas Buan ag Oibrí Ginearálta Tuaithe (Banda 2) Páirc Náisiúnta Bhaile Chruaich

Foirm Iarratais Folúntas Buan ag Oibrí Ginearálta Tuaithe (Banda 2) Páirc Náisiúnta Bhaile Chruaich

Cur Síos ar an bPost Folúntas Buan ag Oibrí Ginearálta Tuaithe (Banda 3) Páirc Náisiúnta Bhaile Chruaich

Sonrai an Duine Folúntas Buan ag Oibrí Ginearálta Tuaithe (Banda 3) Páirc Náisiúnta Bhaile Chruaich

Foirm Iarratais Folúntas Buan ag Oibrí Ginearálta Tuaithe (Banda 3) Páirc Náisiúnta Bhaile Chruaich

Ní mór na hiarratais chomhlánaithe a sheoladh ar ais chuig:

Dáire O’Callaghan,
An Rannóg Acmhainní Daonna,
An Roinn Ealaíon, Oidhreachta, Gnóthaí Réigiúnacha, Tuaithe agus Gaeltachta,
23 Sráid Chill Dara,
Baile Átha Cliath,
D02 TD30

Guthán: (01) 631 3982

Ná seol Curriculum Vitae le do thoil.

Is é 3pm ar an Aoine, 7 Aibreán, 2017, spriocdháta le hiarratais a bheith faighte.

Dícháileofar iarrthóir ar an toirt má dhéanann sé/sí canbhasáil agus d’fhéadfaí iarratais a chur ar ghearrliosta.

Is fostóir comhionannas deiseanna an Roinn Ealaíon, Oidhreachta, Gnóthaí Réigiúnacha, Tuaithe agus Gaeltachta.

Department of Culture, Heritage and the Gaeltacht, 23 Kildare Street, Dublin , D02 TD30. Tel: 01 631 3800 / LoCall: 1890 383 000

Web Design & Development by Fusio

Vision One Civil Service