05/08/11

05/08/2011 - Maoiniú fógartha ag an Aire Ó Duibhneacháin do Thochailt Raice i gCuan Inis Mhic an Doirn, Co. Dhún na nGall, a d’fhéadfadh a bheith d’Armáid na Spáinne

D’fhógair Séamus Ó Duibhneacháin, T.D., Aire Ealaíon, Oidhreachta agus Gaeltachta maoiniú €50,000 inniu (5 Lúnasa 2011) do thochailt thaiscéalaíoch ar raic a aimsíodh le déanaí i ngar d’Ailt an Chorráin, Contae Dhún na nGall, a bhfuiltear den bharúil gur raic d’Armáid na Spáinne atá inti.

Dúirt an tAire go bhfuarthas fianaise le linn tumshuirbhéireacht a rinne an tAonad Seandálaíochta Faoi Uisce de chuid Sheirbhís Séadchomharthaí Náisiúnta na Roinne anuraidh a léirigh gur dóigh gur long ón 16ú haois atá inti agus go mb’fhéidir go raibh sí mar chuid d’Armáid na Spáinne ó 1588.

Agus an tochailt is déanaí tosaithe, dúirt an tAire go bhfuil “an-áthas” air a bheith in ann tacaíocht a thabhairt d’fhiosrúcháin a bhaineann le “mórfhríth atá suntasach ní amháin d’Éirinn ach do phobail seandálaíochta, staire agus muirí idirnáisiúnta freisin”.  Má tharlaíonn sé gur soitheach de chuid na hArmáide atá inti beidh sí ar cheann de na soithí dá leithéid is fearr a tháinig slán go dtí seo.  “D’fhéadfadh sí léargas iontach a thabhairt dúinn ar an saol a bhí ar bord agus ar na hacmhainní míleata agus cabhlaigh a bhí ar fáil d’fheachtas na hArmáide,” a dúirt sé.

Mar gheall go bhfuil an raic in uiscí tanaí, beidh teacht níos fearr ná mar a bhíonn de ghnáth ag foireann Seandálaíochta Faoi Uisce na Roinne ar an soitheach féin agus ar aon déantúsán a d’fhéadfadh a bheith fós ar bord.

Dúirt an tAire go bhfuil sé an-sásta go bhfuil ar chumas a Roinne dul ar aghaidh leis an tionscadal i mbliana, d’ainneoin chomh deacair is atá cúrsaí maoinithe.  Thug sé aitheantas don leibhéal ard comhoibrithe idir Seirbhís na Séadchomharthaí Náisiúnta agus Ard-Mhúsaem na hÉireann atá tar éis gealltanas a thabhairt go dtacóidh siad leis an tionscadal trí fhreagracht a ghlacadh as cúram agus caomhnú aon déantúsán a d’fhéadfadh a bheith ar bord.

Luaigh an tAire freisin cion tairbhe tábhachtach Shuirbhéireacht Gheolaíochta na hÉireann (SGÉ)/INFOMAR.  Tá SGÉ ag cur ceann dá cuid soithí taighde, an RV Keary, ar fáil saor in aisce mar an príomhshoitheach tumtha.  Déanfaidh sí suirbhéanna mionsonraithe geoifisiceacha timpeall ar an raic chomh maith.

Is comhfhiontar uaillmhianach é INFOMAR (INtegrated Mapping FOr the Sustainable Development of Ireland’s MARine Resource), idir Suirbhéireacht Gheolaíochta na hÉireann agus Foras na Mara chun réimse feistí léarscáilíochta comhtháite a chruthú de ghnéithe fisiceacha, ceimiceacha agus bitheolaíocha ghrinneall na farraige sa limistéar atá gar don chladach.

CRÍOCH

An Roinn Cultúir, Oidhreachta agus Gaeltachta, 23 Sráid Chill Dara,Baile Átha Cliath - D02 TD30 (01) 631 3800 / Íosghlao: 1890 383 000

Dearadh & Forbairt ag Fusio

Vision One Civil Service