07/12/11

07/12/2011 Fáiltíonn an tAire Stáit sa Roinn Ealaíon, Oidhreachta agus Gaeltachta roimh an leithdháileadh do ghnóthaí Gaeilge, Gaeltachta & Oileán don bhliain 2012.

Chuir an tAire Stáit sa Roinn Ealaíon, Oidhreachta agus Gaeltachta, Donnchadh Mac Fhionnlaoich T.D., fáilte sa Dáil tráthnóna inniu (7 Nollaig 2011) roimh an leithdháileadh atá beartaithe don Roinn i dtaca le gnóthaí Gaeilge, Gaeltachta agus Oileán don bhliain 2012.Dúirt an tAire Stáit: "Tá tiomantas an Rialtais don Ghaeilge, don Ghaeltacht agus do na hOileáin le feiceáil go soiléir i gClár an Rialtais. Is léir domsa gur féidir an tiomantas sin a fheiceáil sa leithdháileadh atá beartaithe do mo Roinn, faoi réir na Meastachán a bheith foilsithe agus faofa amach anseo. Beidh mo Roinn in ann tosaíocht a thabhairt do chur i bhfeidhm na Straitéise 20 Bliain don Ghaeilge mar thoradh ar an leithdháileadh atá beartaithe don bhliain 2012."

Thug an tAire Stáit le fios go bhfuil os cionn €60m le caitheamh ag an Roinn in 2012 ar ghnóthaí Gaeilge, Gaeltachta agus Oileán, lena n-áirítear An Foras Teanga, as allúntas iomlán de €266.997m don Roinn. Tá leithdháileadh os cionn €46m beartaithe faoin gClár Gaeilge, Gaeltachta agus Oileán, lena n-áirítear os cionn €37m in airgead reatha agus beagnach €9m in airgead caipitil. Chomh maith leis sin, tá leithdháileadh os cionn €15.4m beartaithe ag an Roinn don Fhoras Teanga faoin gClár Thuaidh Theas atá le faomhadh ag an gComhairle Aireachta Thuaidh Theas.

Maidir le caiteachas reatha na Roinne sa Ghaeltacht, dúirt an tAire Stáit: "Tá áthas orm a fhógairt nach mbeidh aon laghdú don bhliain 2012 ar an deontas a íoctar leis na mná tí faoi Scéim na bhFoghlaimeoirí Gaeilge cé go mbeidh athruithe le fógairt amach anseo ar ghnéithe eile den scéim tar éis don Roinn na féidearthachtaí éagsúla a phlé leis an scátheagraíocht do na coláistí Gaeilge, CONCOS."

Maidir le caiteachas caipitil na Roinne sa Ghaeltacht, dúirt an tAire Stáit: "Beidh mo Roinnse ag díriú ar thacaíocht a thabhairt do thógáil agus do chuíchóiriú ionaid phobalbhunaithe agus teangalárnaithe sa Ghaeltacht chun tacú le cur i bhfeidhm na Straitéise ar an talamh. Ós rud é nach raibh sé d'acmhainn ag mo Roinn maoiniú a sholáthar do na grúpscéimeanna uisce, séarachais, muiroibreacha agus bóithre le cúpla bliain anuas, tá cinneadh tógtha agam, ar mhaithe le soiléireacht, na scéimeanna sin a chur ar fionraí. Ar ndóigh, d'fhéadfaí na scéimeanna seo a athnuachan amach anseo dá dtiocfadh feabhas ar chúrsaí eacnamaíochta."

I gcás Scéimeanna Tacaíochta Gaeilge na Roinne a fheidhmíonn taobh amuigh den Ghaeltacht, dúirt an tAire Stáit: "Ciallaíonn an soláthar seo go mbeidh mo Roinn in ann dúshraith mhaith a chur faoi fheidhmiú na Straitéise 20 Bliain taobh amuigh den Ghaeltacht freisin."

Dúirt an tAire Stáit go gcreideann sé go bhfuil soláthar dóthanach curtha ar fáil d'Údarás na Gaeltachta, don Fhoras Teanga, lena n-áirítear Foras na Gaeilge agus Gníomhaireacht na hUltaise agus d'Oifig an Choimisinéara Teanga chun cur ar a gcumas a gcuid feidhmeanna reachtúla a chur i bhfeidhm le linn 2012.

Maidir leis na hoileáin, dúirt an tAire Stáit go gcinnteoidh an soláthar méadaithe reatha do 2012 go mbeidh sé d'acmhainn ag an Roinn leanúint leis an maoiniú do na seirbhísí riachtanacha iompair do na hoileáin a bhfuil cónaí buan orthu.

CRÍOCH

An Roinn Cultúir, Oidhreachta agus Gaeltachta, 23 Sráid Chill Dara,Baile Átha Cliath - D02 TD30 (01) 631 3800 / Íosghlao: 1890 383 000

Dearadh & Forbairt ag Fusio

Vision One Civil Service