09/05/14

09/05/2014 : Cuireann siompóisiam béim ar an nasc idir earnáil na n-ealaíon agus earnáil an ardoideachais

Dé hAoine, 9ú Bealtaine - Osclóidh Jimmy Deenihan T.D., an tAire Ealaíon, Oidhreachta agus Gaeltachta, siompóisiam mór ar na hEalaíona san Oideachas maidin inniu.  Beidh an siompóisiam á thionól ag a Roinn féin agus ag an Roinn Oideachais agus Scileanna agus beidh sé ar siúl ó 9am go 4.30pm i bPáirc an Chrócaigh, Baile Átha Cliath.

Breathnófar le linn an tsiompóisiam ar bhealaí chun an rannpháirtíocht idir earnálacha na n-ealaíon/an chultúir agus an ardoideachais in Éirinn a chothú agus a threisiú agus beidh trí phríomhsheisiún i gceist:

 

 • Seisiún 1: Na hEalaíona san Ardoideachas: Cén tábhacht atá leis?
 • Seisiún 2 - Na hEalaíona san Ardoideachas: Cén chaoi a dtarlaíonn sé? Trí thaithí dhearfach a roinnt, an féidir linn foghlaim óna chéile?
 • Seisiún 3 - Na hEalaíona san Ardoideachas: Cén chaoi ar féidir le hÉirinn leas a bhaint as an gclár An Eoraip Chruthaitheach 2014 - 2020 chun an rannpháirtíocht idir Earnálacha an Ardoideachais agus na nEalaion a threisiú tuilleadh?

Labhróidh idir chainteoirí náisiúnta agus idirnáisiúnta, ó earnálacha na n-ealaíon agus an oideachais, ag an siompóisiam. Breathnófar le linn an tsiompóisiam ar an tábhacht a bhaineann le rannpháirtíocht níos mó idir earnálacha na n-ealaíon agus an ardoideachais ag an tríú leibhéal agus cuirfear ar taispeáint freisin an tairbhe atá á bhaint as an rannpháirtíocht atá ag tarlú cheana féidir idir na hearnálacha.

Dúirt an tAire Jimmy Deenihan T.D.:

"Tá sé thar a bheith tábhachtach rochtain a thabhairt do dhaoine óga ar na healaíona, ar mhaithe lena bhforbairt phearsanta agus le todhchaí ealaíonta agus cultúrtha na tíre seo araon. Is é seo an coincheap atá mar bhonn leis an gCairt um na hEalaíona san Oideachas a d'aontaigh mé féin agus mo chomghleacaí an tAire Oideachais. Tugtar an comhrá seo chun cinn anois sa siompóisiam seo agus cuirtear an cheist maidir le conas is féidir linn rannpháirtíocht níos mó a chothú idir earnálacha na n-ealaíon agus an ardoideachais, rannpháirtíocht a rachaidh go mór chun sochair don dá earnáil."

Dúirt an tAire Ruairí Quinn T.D.:

"Táimid i mbun athrú céime i dtreo gheilleagar eolasbhunaithe, rud a chruthóidh éilimh nua agus dhifriúla dár bhfórsa saothair."  Tá an t-oideachas agus an chruthaitheacht riachtanach dár bhfás, dár bhfostaíocht agus dár nuálaíocht, go háirithe na laethanta seo nuair atá an dífhostaíocht ard, go háirithe an dífhostaíocht i measc dhaoine óga.  Go deimhin, ní raibh sé chomh tábhachtach riamh infheistíocht a dhéanamh i mbuanna ár ndaoine, go háirithe na daoine óga, chun iad a ullmhú, agus chun an tír a ullmhú, don todhchaí."

Dúirt Tom Boland, Príomhfheidhmeannach an Údaráis um Ardoideachas:

"Tá fáilte curtha ag an Údarás um Ardoideachas roimh an deis seo chun comhoibriú leis an Roinn Ealaíon, Oidhreachta agus Gaeltachta chun leithead agus doimhneacht rannpháirtíocht ár n-institiúidí ardoideachais le hearnáil na n-ealaíon a shainaithint agus a chur ar taispeáint.  Is deis atá sa siompósiam seo saibhriú na n-ealaíon de bharr na rannpháirtíochta seo a thaispeáint agus a roinnt agus freisin chun breathnú ar an mbealach is féidir é seo a chothú tuilleadh chun an leas is fearr is féidir a bhaint as deis na hÉireann san Eoraip Chruthaitheach 2014 – 2020 agus Horizon 2020.”

Dúirt Callum Lee, BOP Consulting:

"Tá cáil iontach ar fud an domhain ar earnáil chultúir na hÉireann.  Mar sin, tá sí in áit mhaith chun leas a bhaint as maoiniú an chláir An Eoraip Chruthaitheach d'earnáil na n-ealaíon agus do na hinstitiúidí ardoideachais. Teastaíonn cur chuige straitéiseach chun teacht ar an maoiniú seo chun a chinntiú go ndéanfaidh sé difríocht cheart don earnáil."

Áireoidh na Cainteoirí agus na Cathaoirligh Seisiún ag an siompóisiam:

 • Pireeni Sundaralingam Uasal, Comhollamh, Department of Writing, Consciousness and Creative Inquiry, California Institute of Integral Studies, California
 • An tOllamh John Coolahan, Ollamh Emeritus, OÉM & Cathaoirleach ar an gCoiste Forfheidhmiúcháin ar an gCairt um na hEalaíona san Oideachas
 • An tUasal Michael Starrett, Príomhfheidhmeannach, An Chomhairle Oidhreachta & Cathaoirleach ar Chomhairle na bhForas Cultúrtha Náisiúnta (CNCI)
 • An tOllamh Mícheál O'Súilleabháin, Stiúrthóir Bunaithe, Acadamh Domhanda Ceoil agus Damhsa na hÉireann, Ollscoil Luimnigh
 • An tOllamh Patrick Lonergan, Ollamh le Léann na Drámaíochta agus na hAmharclannaíochta, An Scoil Daonnachtaí, OÉ Gaillimh
 • An Dr John O'Flynn, Ceannasaí Ceoil, Coláiste Phádraig, Droim Conrach
 • An tUasal Darragh Morgan, Veidhleadóir, Fidelio Trio
 • Teresa McGrane Uasal, Bord Scannán na hÉireann
 • An tUasal Callum Lee, BOP Consulting
 • An tUasal Tom Boland, Príomhfheidhmeannach, an tÚdarás um Ardoideachas
 • Sheila Pratschke Uasal, Cathaoirleach, An Chomhairle Ealaíon
 • Orlaith McBride Uasal, Stiúrthóir, An Chomhairle Ealaíon
 • An Dr Annie Doona, Uachtarán, Institiúid Ealaíne, Deartha & Teicneolaíochta Dhún Laoghaire
 • An Dr Eucharia Meehan, Stiúrthóir, Comhairle um Thaighde na hÉireann

CRÍOCH

An Roinn Cultúir, Oidhreachta agus Gaeltachta, 23 Sráid Chill Dara,Baile Átha Cliath - D02 TD30 (01) 631 3800 / Íosghlao: 1890 383 000

Dearadh & Forbairt ag Fusio

Vision One Civil Service