12/12/14

12/12/2014 : €2 mhilliún de chistiú breise á fhógairt ag an Aire Mhic Unfraidh don Chomhairle Ealaíon sa bhliain 2015

Fágann sé sin go bhfuil €4 mhilliún de chistiú breise faighte do na healaíona le seachtain anuas

Dé hAoine, 12 Nollaig—Tá sé fógartha ag an Aire Ealaíon, Oidhreachta agus Gaeltachta, Heather Mhic Unfraidh TD, inniu (Dé hAoine) go bhfuil €2 mhilliún de chistiú breise á chur ar fáil don Chomhairle Ealaíon don bhliain 2015. Fágann sin go bhfuil cistiú de bheagnach €60 milliún faighte ag an gComhairle Ealaíon don bhliain seo chugainn.

Tá fógra an chistithe sin sa bhreis ar an €2 mhilliún de mhaoiniú breise a fuarthas do na Forais Chultúrtha Náisiúnta agus fágann sé go bhfuil €4 mhilliún de chistiú breise fógartha ag an Aire Mhic Unfraidh do na healaíona le seachtain anuas.

Dúirt an tAire Mhic Unfraidh an méid seo inniu:

"Cuirfear an €2 mhilliún breise seo in áirithe go sonrach do chlár cuimhneachán na Comhairle Ealaíon, agus ligfear di sraith ócáidí agus tionscnaimh a mhaoiniú ar fud na tíre mar chuid d'Éire 2016. Bhí iarratas déanta ag an gComhairle Ealaíon le mo Roinnse dá clár cuimhneacháin, agus mar sin tá lúcháir orm an €2 mhilliún seo a chur ar fáil dóibh anois le tús a chur leis an gclár in 2015.

"Is mian liom go mbeidh páirt mhór ag na healaíona i gcuimhneacháin 2016. Tá ról an-luachmhar ag an gComhairle Ealaíon ó thaobh tacú leis na healaíona i mbailte agus i sráidbhailte trasna na tíre. Leis an gcistiú breise seo, ligfear don Chomhairle Ealaíon tacaíocht dhíreach airgeadais a chur ar fáil d'ócáidí agus tionscnaimh mar chuid de chlár náisiúnta chun cuimhneachán 100 bliain Éirí Amach 1916 a chomóradh.

"Agus an méadú is deireanaí seo ar an gcistiú á chur i gcuntas, méadú a fuair mé le cead an Aire Caiteachais Phoiblí agus Athchóirithe, Breandán Ó Húilín TD, beidh muid ag caitheamh:

  • €28 milliún ar chlár na gCuimhneachán in 2015. Cuimsíonn sin an €22 mhilliún atá á chaitheamh ar sheacht mórthionscadal, lena n-áirítear an t-ionad léirmhínithe in Ard-Oifig an Phoist, €4 mhilliún chun tús a chur le cur i bhfeidhm Éire 2016 ar an bhliain seo chugainn, agus an €2 mhilliún atá á sholáthar don Chomhairle Ealaíon.
  • €158 milliún san iomlán ar na healaíona, cultúr agus scannáin sa bhliain 2015. Léiríonn sé sin go soiléir cé chomh tábhachtach is atá ár n-earnálacha ealaíon agus cultúir don Rialtas.
  • Beagnach €60 milliún ar an gComhairle Ealaíon, rud a chuirfidh ar a cumas tacú leis na céadta ócáidí agus féilte ar fud na tíre le linn 2015.

"Ó ceapadh mar Aire mé, tá an argóint á dhéanamh agam nach mór go rachaidh feabhas ar an ngeilleagar chun tairbhe do na healaíona. Tá ag éirí le plean an Rialtais chun poist a chruthú agus geilleagar níos inmharthana a fhorbairt. Ní hamháin go mbainfidh earnáil na n-ealaíon tairbhe as an gcor chun feabhais seo, ach cuirfidh sé le téarnamh na tíre i dtaca le caipteal cultúrtha, leas an tsochaí, poist sna tionscail chruthaitheacha agus borradh a chur faoin turasóireacht.

"Sa bhliain 2013, díoladh níos mó ná 2.4 milliún ticéad d'ionaid ealaíon ar fud na tíre agus rinneadh níos mó ná 14,800 ócáid ealaíon a reáchtáil. Anuas air sin, thug os cionn 3.6 milliún duine cuairt ar na Forais Chultúrtha a fhaigheann cistiú ó mo Roinnse agus thug níos mó ná 500,000 duine cuairt ar mhúsaeim réigiúnacha."

CRÍOCH

An Roinn Cultúir, Oidhreachta agus Gaeltachta, 23 Sráid Chill Dara,Baile Átha Cliath - D02 TD30 (01) 631 3800 / Íosghlao: 1890 383 000

Dearadh & Forbairt ag Fusio

Vision One Civil Service