13/05/14

Le maoiniú €22 mhilliún do 2015 beifear in ann leanúint ar aghaidh le tionscadail chuimhneacháin a bhfuil tábhacht náisiúnta leo - Deenihan

 • Áirítear ar na tionscadail atá le maoiniú in 2015 mórfhorbairtí ag Ard-Oifig an Phoist, an Chartlann Náisiúnta, an Ceoláras Náisiúnta, Teach Cúirte agus Príosún Chill Mhaighneann, agus an Chartlann Mhíleata
 • Tá Dún Richmond - áit ar coinníodh ceannairí Éirí Amach 1916 tar éis dóibh géilleadh - mar chuid den phlean maoiniúcháin do 2015 freisin
 • Déanfar an stair shóisialta a chomóradh le Músaem Tionóntáin ar Shráid Henrietta chun saol fíorúil na dtionóntán i gceantar lár na cathrach thuaidh i mBaile Átha Cliath a fhiosrú

Dé Máirt, an 13 Bealtaine - D’fhógair Jimmy Deenihan TD, an tAire Ealaíon, Oidhreachta agus Gaeltachta, infheistíocht de luach €22 mhilliún i raon mórthionscadal náisiúnta comórtha do 2015.

Tá an cistiú mar chuid d’infheistíocht státchiste de luach €200 milliún a d’fhógair an tAire Caiteachais Phoiblí agus Athchóirithe, Brendan Howlin TD, inniu. Leis an gciste foriomlán seo, cabhrófar le tionscadail nua i raon leathan de réimsí agus tacófar le fostaíocht ar fud na tíre. Déanfar na tionscadail a mhaoiniú ón airgead a rinneadh ar dhíolachán acmhainní Stáit (BGÉ agus BSL).

Agus é ag labhairt inniu in éineacht leis an Aire Howlin ag Ard-Oifig an Phoist, chuir an tAire Jimmy Deenihan fáilte roimh an mhaoiniú atá leithdháilte ar thionscadail faoi choimirce a Roinne:

“Mar Aire Ealaíon, Oidhreachta agus Gaeltachta - agus mar Chathaoirleach an Chláir Chomórtha agus Chlár Dheich mBliana na gCuimhneachán - tá lúcháir orm bheith anseo inniu leis an Aire Howlin agus muid ag fógairt an cistiú suntasach seo do 2015.

“Chabhraigh forbairtí sóisialta agus polaitiúla an deich mbliana ó 1912 ar aghaidh Éire na linne seo a mhúnlú. Táimid ag déanamh comóradh ar na himeachtaí cinniúnacha seo, agus ar na daoine atá ceangailte go dlúth leo, go háirithe agus muid ag druidim le cuimhneachán céad bliain Éirí Amach na Cásca 1916. Tá an maoiniú seo do 2015 an-tábhachtach dár n-ullmhúchán don chuimhneachán mór céad bliain sin.”

Tá tuilleadh sonraí i ndáil leis na tionscadail chuimhneacháin lena dtacófar in 2015 leagtha amach thíos.

Críoch/

Nótaí do na hEagarthóirí

Soláthrófar €22 mhilliún le haghaidh na tionscadail chuimhneacháin. Cabhróidh sé le costais na bliana 2015 a bhaineann leis na 6 mhórthionscadal comórtha seo a leanas a chlúdach:

 

 • Ionad Léirmhínithe Ard-Oifig an Phoist: Tógfar ionad taispeántais agus léirmhíniúcháin leathnaithe ag an sainchomhartha ar Shráid Uí Chonaill ina mbeidh taispeántas buan ar Éirí Amach na Cásca 1916.

 

 • Teach Cúirte agus Príosún Chill Mhaighneann: Déanfaidh an OOP oiriúnú ar an seanteach cúirte lena úsáid mar áis nua do chuairteoirí chuig Príosún Chill Mhaighneann.

 

 • An Chartlann Mhíleata: Athchóiriú na n-áitreabh ag Dún Chathail Bhrugha chun áiseanna fáilteachais a chur ar fáil do chuairteoirí chuig an gCartlann agus chun áis stórála den chéad scoth a chur ar fáil do Chartlann Phinsin na Seirbhíse Míleata.

 

 • Teach an Phiarsaigh, Ros Muc: Tionscadal lena mbeartaítear ionad nua do chuairteoirí a chur i gcrích ag Teach an Phirsaigh.

 

 • An Músaem Tionóntáin: Forbrófar 14 Sráid Henrietta mar ionad chun iniúchadh a dhéanamh ar an saol sna tionóntáin i gceantar lár na cathrach thuaidh i mBaile Átha Cliath.

 

 • Dún Richmond: Athchóiriú an dúin, áit ar coinníodh ceannairí Éirí Amach 1916 tar éis dóibh géilleadh, mar áis chultúrtha, oideachais, oiliúna, oidhreachta, thurasóireachta agus phobail.

 

Tacófar freisin leis na tionscadail seo a leanas, ar cuid den chlár comórtha iad, le cistiú 2015:

 

 • Oibreacha Athfhorbartha ag an gCeoláras Náisiúnta Forbairt na seomraí ceadail - lena n-áirítear Seomra Kevin Barry, áit ar tharla Díospóireachtaí an Chonartha - chomh maith le hoibreacha coimhdeacha san fhorhalla agus ar na háiseanna fáilteachais.

 

 • Tionscadal na Cartlainne Náisiúnta (Céim 1): Athfhorbairt na Cartlainne Naisiúnta ag a ceanncheathrú ar Shráid an Easpaig chun áiseanna taispeántais agus stórála den chéad scoth a chur ar fáil, i dtrí chéim go dtí 2020.

 

 • Yeats 2015: Ceiliúradh ar chultúr na hÉireann le linn 2015, lena ndéanfar cothrom 150 bliain ó rugadh WB Yeats a chomóradh. Beidh clár bliana uaillmhianach samhlaíoch i gceist, ina mbeidh raon leathan seánraí: filíocht, litríocht, dráma, ceol, mínealaín agus ceardaíocht.

 

 • Séadchomhartha Pháirtí Parlaiminteach na hÉireann: Beidh obair dheisithe le déanamh ar uaimh Sheáin Mhic Réamainn, an polaiteoir agus státaire, a fuair bás in 1918.

 

 

An Roinn Cultúir, Oidhreachta agus Gaeltachta, 23 Sráid Chill Dara,Baile Átha Cliath - D02 TD30 (01) 631 3800 / Íosghlao: 1890 383 000

Dearadh & Forbairt ag Fusio

Vision One Civil Service