15/06/19

Comhaontú Stairiúil Nasctha idir Éire agus Ceanada sínithe le linn Comóradh Céad Bliain ar Alcock agus Brown

-      An tAire Seán Kyne TD i dteannta ionadaithe ó Pháirceanna Cheanada chun an stair roinnte a chomóradh

-      Bláthfhleasca leagtha chun an chéad eitilt thrasatlantach gan stad a chomóradh

-      Comhaontú sínithe chun Páirceanna Náisiúnta agus láithreacha stairiúla a nascadh

Síneoidh an tAire Stáit don Ghaeilge, an Ghaeltacht agus na hOileáin, Seán Kyne TD comhaontú nasctha inniu le hionadaithe ó Pháirceanna Cheanada.

Faoin socrú déanfar nasc idir Páirc Náisiúnta Chonamara agus an Stáisiún Marconi in Éirinn le Páirc Náisiúnta Terra Nova agus Láthair Náisiúnta Stairiúil Signal Hill i dTalamh an Éisc agus Leithinis Labradar – láithreacha ar bhain éachtaí móra teicneolaíochta leo i dtús an 20ú céad.

Féachtar leis an gcomhaontú comhoibriú agus malartuithe déthaobhacha a chur chun cinn a rachaidh chun tairbhe na bpáirceanna náisiúnta agus na láithreacha stairiúla sa dá thír, láithreacha a bhfuil tábhacht mhór leo i dtaobh gnáthóga a chosaint agus speicis aitheanta a chaomhnú chomh maith le hoidhreacht chultúir an dá thír.

Le linn Féile 100 Alcock & Brown i gCo. na Gaillimhe, féile a dhéanfaidh ceiliúradh ar an gcéad eitilt thransatlantach gan stad, a dhéanfar an comhaontú a shíniú.   Eilteoirí agus ceannródaithe ab ea John Alcock agus Arthur Whitten-Brown a thuirling ar Phortach Dheirgimligh, atá ar thailte Pháirc Náisiúnta Chonamara, an 15 Meitheamh 1919  i ndiaidh turas 16 uair as Talamh an Éisc.

Beidh an tAire Kyne i dteannta gaolta agus cairde na bhfear chomh maith le hionadaithe ó Pháirceanna Cheanada agus an pobal áitiúil ag searmanas speisialta chun comóradh a dhéanamh ar 100 bliain ó tharla an eitilt stairiúil.   Leagfaidh sé bláthfhleasc ar an láthair ar thuirling siad mar a dhéanfaidh Tony Alcock, nia John Alcock, agus Bill Brake, Stiúrthóir Aonad Allamuigh Pháirceanna Cheanada.

Dúirt an tAire Kyne :

“Le linn dúinn a bheith ag comóradh eitilt Alcock agus Brown as Talamh an Éisc go Conamara is ceart go gcuimhnímis freisin inniu ar Guglielmo Marconi. Ba cheannródaí eile eisean a roghnaigh Portach Dheirgimligh dá chuid turgnamh; agus ba é an chéad duine é a rinne ceangal idir Conamara agus Albain Nua le cumarsáid gan sreang. Meabhraítear dúinn le héachtaí Marconi agus Alcock agus Brown an ceangal atá le fada idir Éire agus Ceanada ó thaobh cultúir agus go sóisialta de.

Dúirt sé freisin, “Ag glacadh spreagadh ón am a caitheadh, táimid ag seoladh tionscnaimh iontacha nua.  Neartóidh an comhaontú atá le síniú, a nascfaidh Páirc Náisiúnta Chonamara agus an Stáisiún Marconi in Éirinn le Páirc Náisiúnta Terra Nova agus Láithair Náisiúnta Stairiúil Signal Hill i dTalamh an Éisc, Ceanada, na ceangail stairiúla atá eadrainn.

Rinneamar éachtaí móra i gcomhar agus tá sprioc i gcomhar againn anois don todhchaí – ár n-oidhreacht nádúrtha den chéad scoth a chaomhnú.   Táim cinnte gurb é an comhaontú seo an chéad chéim i dtreo comhoibriú tairbheach idir an tSeirbhís Páirceanna Náisiúnta agus Fiadhúlra agus Páirceanna Cheanada.

Dúirt an tOnórach Catherine McKenna MP, Aire Comhshaoil agus Athrú Aeráide agus an tAire atá freagrach as Páirceanna Cheanada,

Treiseoidh an comhaontú nasctha seo an seanchairdeas atá ann idir Éire agus Ceanada. Neartaíonn sé an tsuim atá ag an dá thír an dúlra a chosaint, ár n-oidhreacht a chaomhnú agus turasóireacht cultúir agus nádúrtha a chur chun cinn. Gabhaim buíochas leo sin ar fad a bhí páirteach san obair mhór a bhain leis an socrú tábhachtach seo a dhéanamh chun na háiteanna speisialta seo sa dá thír a nascadh. In éineacht, cinnteoimid go ndéanfar na háiteanna nádúrtha is ansa linn a chaomhnú agus a chosaint do na glúnta atá le teacht.” 

An Roinn Cultúir, Oidhreachta agus Gaeltachta, 23 Sráid Chill Dara,Baile Átha Cliath - D02 TD30 (01) 631 3800 / Íosghlao: 1890 383 000

Dearadh & Forbairt ag Fusio

Vision One Civil Service