16/04/15

16/04/2015:Fáiltíonn an tAire Stáit McHugh roimh Techspace as Gaeilge

Fáiltíonn an tAire Stáit McHugh roimh Techspace as Gaeilge

Tá sé fógartha ag an Aire Stáit do Ghnóthaí Gaeltachta, Joe McHugh T.D., inniu (16 Aibreán 2015) go bhfuil tionscadal nua, Techspace as Gaeilge, á lainseáil le tacaíocht ón Roinn Ealaíon, Oidhreachta agus Gaeltachta. Tá an tionscadal dírithe ar dhaoine óga ar suim leo a dtaithí agus a scileanna sna meáin dhigiteacha a fhorbairt.

Is comhfhiontar idir an Roinn Ealaíon, Oidhreachta agus Gaeltachta agus Camara Ireland Ltd. é Techspace as Gaeilge atá á mhaoiniú faoinStraitéis 20 Bliain don Ghaeilge 2010-2030.  Is gréasán náisiúnta de spásanna meáin dhigiteacha é TechSpace atá lonnaithe in ionaid óige agus scoileanna. Cabhraíonn an gréasán le daoine óga ábhar digiteach agus teicneolaíochta a chruthú agus iad i mbun gníomhaíochtaí ar nós scannáin dhigiteacha, dearadh gréasáin, forbairt aipeanna soghluaiste agus róbataic, i measc nithe eile. Faoi stiúir theagascóirí oilte agus mheantóirí, cuireann na daoine óga lena gcuid inniúlachta ar ríomhairí agus déantar forbairt ar a bhféinmhuinín agus a scileanna sóisialta.

Tá sé i gceist anois an clár TechSpace a dhearadh, a fhorbairt agus a chur ar fáil go sonrach do dhaoine ar suim leo tabhairt faoi i nGaeilge. Chomh maith leis sin, beifear ag súil le rannpháirtíocht chorparáideach a chothú le comhlachtaí poiblí agus príobháideacha sna tionscail chruthaitheacha. Is chuige sin atá ollchruinniú de na heagraíochtaí Gaeilge, atá ag plé leis an aos óg nó atá gníomhach sna tionscail chruthaitheacha, á eagrú i mBaile Átha Cliath inniu.

“Cuirimse fáilte mhór roimh TechSpace as Gaeilge,” a dúirt an tAire Stáit McHugh, “mar is ag díriú go príomha ar dhéagóirí atá sé. Mar atá a fhios againn uilig, tá suim agus scil ar leith ag daoine óga i gcúrsaí teicneolaíochta agus tá siad go mór ar a gcompord sa ré dhigiteach ina maireann muid inniu. Níl amhras ar bith orm ach go rachaidh an clár nuálach seo go mór chun sochair dóibh agus don Ghaeilge araon agus go gcruthóidh an taithí a gheobhaidh siad deiseanna fostaíochta fiúntacha dóibh sna tionscail chruthaitheacha amach anseo.

Cabhróidh TechSpace as Gaeilge le n-ár sprioc go bhforbróidh daoine óga scileanna an 21ú aois trí mheán na Gaeilge tríd an gclár ard-chaighdeáin ICT seo don óige.  Is comhfhiontar iontach spreagúil é seo.  Beidh plé ag os cionn 375 teagascóirí agus daoine óga leis an gclárTechSpace as Gaeilge agus spreagfaidh sé iad chun féin-mhuinín cruthaitheach a fhorbairt agus an Ghaeilge a úsáid le pobal nua áitiúil, náisiúnta agus domhanda.”

CRÍOCH

An Roinn Cultúir, Oidhreachta agus Gaeltachta, 23 Sráid Chill Dara,Baile Átha Cliath - D02 TD30 (01) 631 3800 / Íosghlao: 1890 383 000

Dearadh & Forbairt ag Fusio

Vision One Civil Service