19/05/15

19/05/2015: Seolann an tAire Oideachais agus Scileanna agus an tAire Ealaíon, Oidhreachta agus Gaeltachta Tairseach na hÉireann do na hEalaíona san Oideachas

Chuir an tAire Oideachais agus Scileanna, Jan O'Sullivan T.D., agus an tAire Ealaíon, Oidhreachta agus Gaeltachta, Heather Humphreys T.D., fáilte roimh sheoladh Thairseach na nEalaíon san Oideachas i gCaisleán Bhaile Átha Cliath.

Ba iad an dá Roinn a d'fhorbair Cairt na nEalaíon san Oideachas, a seoladh in 2012. Tá ról ríthábhachtach ag an gCairt i gcur chun cinn an Oideachais Ealaíon agus i gcur chun cinn na nEalaíon san Oideachas trí chur chuige comhoibríoch ar fud na Ranna Rialtais, na ngníomhaireachtaí oideachais agus na n-eagraíochtaí ealaíon.

Cuirfidh an Tairseach, a bhfuil tacaíocht á fáil aici ón dá Roinn, deis úrnua ar fáil do dhaoine óga agus do gach grúpa leasmhar eile páirt tháirgiúil a ghlacadh sna healaíona san oideachas in Éirinn. Cuirfear deis ar fáil don dea-chleachtas comhoibríoch i bhforbairt, i dtacaíocht agus i bhfeabhsú na n-ealaíon san oideachas agus an oideachais ealaíon. Fáilteofar roimh aighneachtaí don Tairseach ar bhonn leanúnach. Tá an tairseach ar fáil ag www.artsineducation.ie

Agus í ag labhairt ag an seoladh, dúirt an tAire O'Sullivan: "Cuireann cleachtas na nEalaíon san Oideachas go mór le saol na ndaoine a bhfuil baint acu leis, idir leanaí agus dhaoine óga, ealaíontóirí agus múinteoirí. Tá cumhacht faoi leith ag na healaíona i gcothú agus i bhforbairt ár n-intinn agus ár samhlaíocht. Tá an-áthas orm tacú le seoladh an lae inniu. Beidh an Tairseach ar an bpríomhacmhainn dhigiteach náisiúnta don chleachtas ealaíon agus oideachais in Éirinn."

Dúirt an tAire Heather Humphreys: "Tá forbairt na tairsí seo bunaithe ar an tuairim láidir gur féidir le rannpháirtíocht sna healaíona tionchar thar a bheith dearfach a bheith aici ar leanaí scoile. Tá sé léirithe go n-éiríonn le leanaí atá gníomhach sna healaíona i bhfad níos fearr go hacadúil agus gur féidir leo saol níos iomláine agus níos cruthaithí a bhaint amach. Tiocfaidh an Tairseach leis an dea-chleachtas reatha is fearr anseo in Éirinn. Is í fís na Tairsí struchtúr a bhunú trína bhféadfar an pobal ealaíon agus oideachais a fhorbairt agus, mar sin, is ionann seoladh na Tairsí agus tús an-spreagúil."

Ag labhairt dó ag an seoladh, dúirt an tOllamh John Coolahan, Cathaoirleach Ghrúpa Forfheidhmithe na Cairte, "Is iarracht shuntasach an Chairt ó thaobh saothar polasaí comhoibríoch i dtaca leis na healaíona san oideachas. Léiríonn an Tairseach na príomhphrionsabail a bhaineann le dea-chleachtas comhoibríoch agus cuireann sí deis úrnua ar fáil do dhaoine óga ar fud na tíre páirt tháirgiúil a ghlacadh sna healaíona san oideachas."

D'fhreastail tuairim is 400 duine ar sheoladh an lae inniu.  Ina measc bhí Airí reatha agus iar-Airí, cinnteoirí, bainisteoirí agus ceannairí scoileanna, múinteoirí, ealaíontóirí, eagraíochtaí ealaíon, oifigigh ealaíon údaráis áitiúla, saineolaithe curaclaim agus lucht acadúil.

Suíomh Gréasáin na Tairsí: www.artsineducation.ie

Críoch

An Roinn Cultúir, Oidhreachta agus Gaeltachta, 23 Sráid Chill Dara,Baile Átha Cliath - D02 TD30 (01) 631 3800 / Íosghlao: 1890 383 000

Dearadh & Forbairt ag Fusio

Vision One Civil Service