21/11/13

21/11/2013 : Seolann Deenihan Plean Straitéiseach an Ionaid Náisiúnta le Sonraí Bithéagsúlachta 2013-2017

Sheol Jimmy Deenihan, T.D., an tAire Ealaíon, Oidhreachta agus Gaeltachta Plean Straitéiseach an Ionaid Náisiúnta le Sonraí Bithéagsúlachta 2013-2017 i bPlás Íle tráthnóna inniu.

Bunaíodh an tIonad Náisiúnta le Sonraí Bithéagsúlachta chun sonraí ar éagsúlacht bhitheolaíoch na hÉireann a bhailiú, a chur i gcomparáid, a bhainistiú, a anailísiú agus a leathadh. Is í An Chomhairle Oidhreachta a chur ar bun é in 2007 i gcomhpháirtíocht le hInstitiúid Teicneolaíochta Phort Láirge agus is le cúnamh deontais ón Roinn Ealaíon, Oidhreachta agus Gaeltachta a mhaoinítear é. Bailíonn sé sonraí ó gach foinse atá ar fáil agus soláthraíonn sé eolas den chuid is mó trí thairseach gréasáin darbh ainm Mapaí Bithéagsúlachta.

D'fhoilsigh an tIonad Sonraí an Plean Straitéiseach 2013-2017 chun an ról atá aige a leagan amach go soiléir agus chun a aithint conas is féidir leis an Ionad Sonraí cabhrú le gníomhartha a tabhairt chun críche sa Phlean Náisiúnta Bithéagsúlachta.

Ag labhairt roimh an seoladh, dúirt an tAire Deenihan, "Chomh maith leis an maoiniú €400,000 a thug mo Roinn ar bhonn bliantúil ó 2011 go dtí 2013 chun costais an Ionaid a sheasamh, tá áthas orm go meastar de réir na Straitéise go mbeidh comhoibriú go leor ann le gníomhaireachtaí agus le Ranna eile chun roinnt aidhmeanna a mheasaimid a bheith tábhachtach a bhaint amach - ina measc forbairt ar mhapa náisiúnta iomlán ar ghnáthóga; eolas suas chun dáta ar speicis eachtrannacha ionracha agus rangú náisiúnta ar fhásra. Tá an t-ádh linn go bhfuil daoine aonair ann a bhfuil an díograis agus an cumas iontu dul i mbun eolas bitheolaíoch a bhailiú agus a roinnt."

An Roinn Cultúir, Oidhreachta agus Gaeltachta, 23 Sráid Chill Dara,Baile Átha Cliath - D02 TD30 (01) 631 3800 / Íosghlao: 1890 383 000

Dearadh & Forbairt ag Fusio

Vision One Civil Service