23/07/13

23/07/2013 - Cur i bhfeidhm na Straitéise 20 Bliain don Ghaeilge 2010-2030

Cur i bhfeidhm na Straitéise 20 Bliain don Ghaeilge 2010-2030

D'fhoilsigh an tAire Stáit sa Roinn Ealaíon, Oidhreachta agus Gaeltachta, Donnchadh Mac Fhionnlaoich, T.D., tuarascáil inniu (23 Iúil 2013) ar dhul chun cinn maidir le feidhmiú na Straitéise 20 Bliain don Ghaeilge 2010-2030 sa tréimhse 2010-2013. Ina theannta sin, foilsíodh pleananna forfheidhmithe na Ranna ábhartha maidir leis an Straitéis inniu ar láithreáin ghréasáin éagsúla na Ranna ábhartha.

Dúirt an tAire Stáit: "Is ar mo Roinnse atá an fhreagracht uileghabhálach an Straitéis a chomhordú agus a chur i bhfeidhm i gcomhar le réimse mór páirtithe leasmhara. Is léir domsa go léiríonn an tuarascáil ar dhul chun cinn agus na pleananna forfheidhmithe go bhfuil cur chuige soiléir ann i dtaobh fheidhmiú na Straitéise a mbeidh tionchar dearfach aige ar an teanga san fhadtréimhse."

Ina theannta sin, dúirt an tAire Stáit: "Aithnítear sa Straitéis féin an gá atá le cur chuige céimneach chun na bearta éagsúla a bhaint amach. Sa chomhthéacs sin, bheinn neamartach mura ndéanfainn tagairt do na srianta acmhainní a bhaineann le feidhmiú na Straitéise. In ainneoin sin, tá na príomhpháirtithe leasmhara ag tabhairt faoi bhearta éagsúla a bhaint amach faoin Straitéis laistigh de na hacmhainní atá ann san am i láthair."

Aguisín

Tá an tuarascáil ar dhul chun cinn faoin Straitéis agus pleananna forfheidhmithe na Ranna ábhartha ar fáil ar na láithreáin ghréasáin seo a leanas:

Tuarascáil ar dhul chun cinn faoin Straitéis – https://www.chg.gov.ie/ie/Straiteis20BliaindonGhaeilge2010-2030/FeidhmiunaStraiteise/

Plean forfheidhmithe na Roinne Ealaíon, Oidhreachta & Gaeltachta – https://www.chg.gov.ie/ie/Straiteis20BliaindonGhaeilge2010-2030/FeidhmiunaStraiteise/

Plean forfheidhmithe na Roinne Oideachais & Scileanna –
http://www.education.ie/ga/Foilseacháin/Tuarascálacha-Beartais/Straitéis-20-Bliain-don-Ghaeilge-2010-2030.pdf

Plean forfheidhmithe Roinn an Taoisigh –
http://www.taoiseach.gov.ie/irish/Scéim_na_dTeangacha_Oifigiúla/Polasaí_na_Gaeilge.html

Plean forfheidhmithe na Roinne Gnóthaí Eachtracha & Trádála –
http://www.dfa.ie/home/index.aspx?id=89716

Plean forfheidhmithe na Roinne Caiteachais Poiblí & Athchóirithe –
http://per.gov.ie/official-languages-act/

Plean forfheidhmithe na Roinne Sláinte – http://www.dohc.ie/offical_languages/20_Year_Strategy/

Plean forfheidhmithe na Roinne Leanaí & Gnóthaí Óige –
http://www.dcya.gov.ie/viewdoc.asp?fn=%2Fdocuments%2FAboutus%2FSupportingTheIrishLanguage.htm&mn=aboz&nID=5

Plean forfheidhmithe na Roinne Cumarsáide, Fuinnimh & Acmhainní Nádúrtha –
www.dcenr.gov.ie/Broadcasting/20+Year+Strategy/Implementation+Plan+for+the+20-Year+Strategy+for+the+Irish+Language+2010-2030.html

Plean forfheidhmithe na Roinne Comhshaoil, Pobail & Rialtais Áitiúil –
http://www.environ.ie/ga/EolasFuinn/SeirbhisdoChustaimeiri/Straiteis20BliaindonGhaeilge/

Plean forfheidhmithe na Roinne Dlí & Cirt & Comhionannais –http://www.justice.ie/ga/JELR/Pages/AnStraiteis20Bliain

Plean forfheidhmithe na Roinne Cosanta – http://www.defence.ie/website.nsf/Ir_strategyI

Críoch

An Roinn Cultúir, Oidhreachta agus Gaeltachta, 23 Sráid Chill Dara,Baile Átha Cliath - D02 TD30 (01) 631 3800 / Íosghlao: 1890 383 000

Dearadh & Forbairt ag Fusio

Vision One Civil Service