06/11/15

Seirbhís do Chustaiméirí

Cairt Chustaiméirí agus Plean Gníomhaíochta um Sheirbhís do Chustaiméirí

Is é croílár oibre na Roinn Cultúir, Oidhreachta agus Gaeltachta seirbhís éifeachtach agus éifeachtúil atá ar ardchaighdeán a sholáthar.

Táimid ag obair i láthair na huaire ar Phlean Gníomhaíochta um Sheirbhís do Chustaiméirí 2016-2018, agus ar an gCairt Chustaiméiría bhaineann leis, a ullmhú chun athdheimhniú a dhéanamh ar ár dtiomantas do sheirbhísí ar ardchaighdeán a sholáthar do gach duine. Tabharfar breac-chuntas sa Chairt Chustaiméirí ar na caighdeáin seirbhíse ar féidir le custaiméirí a bheith ag súil leo agus iad ag déileáil linn ar an nguthán, i scríbhinn nó go pearsanta. Sainaithneofar sa Phlean Gníomhaíochta conas atá beartaithe againn gealltanais na Cairte a chur i bhfeidhm agus conas atá beartaithe againn athbhreithniú agus tuairisciú a dhéanamh ar ár bhfeidhmíocht i dtaca leis sin.

Seirbhís do Chustaiméirí 2016 - 2018

Cairt Chustaiméiría 2016 - 2018

Aiseolas

Mura bhfuil tusa, mar chustaiméir, sásta leis an gcaighdeán seirbhíse a fuair tú ón Roinn nó, go deimhin, mura bhfuil uait ach moltaí a dhéanamh maidir le feabhas a chur ar ár gcuid seirbhísí, is féidir leat teagmháil dhíreach a dhéanamh linn trí ríomhphost a sheoladh chuig customer.service@chg.gov.ie nó trí ghlaoch ar (01) 631 3832. Cuirfimid fáilte roimh aiseolas agus rachaimid i ngleic le do ghearán/cheist/mholadh go tapa agus go rúnda.

Nós Imeachta do Ghearáin

Mura bhfuil tú sásta go bhfuilimid ag comhlíonadh na gcaighdeán atá leagtha amach inár bPlean Gníomhaíochta um Sheirbhís do Chustaiméirí, nó má tá údar imní nó gearán agat faoi ghné ar bith de na déileálacha a bhí agat linn, d'áiteoimis ort an cheist a ardú linn.  Cuirfimid fáilte roimh aiseolas agus rachaimid i ngleic le gach gearán agus moladh go tapa agus go rúnda.

Ní mór an cheist a chur faoi bhráid an oifigigh shinsearaigh atá i gceannas ar an réimse oibre lena mbaineann an fhadhb (i scríbhinn, ar teileafón, nó ar ríomhphost) i dtosach báire.  Déileálfaimid go tapa agus go rúnda le gach gearán.  Mura mbeidh an cheist réitithe chun do shástachta ag leibhéal áitiúil, is féidir leat an cheist a ardú lenár nOifigeach Seirbhíse Custaiméirí trí scríobh chuig:

An tOifigeach Seirbhíse Custaiméirí
An Roinn Cultúir, Oidhreachta agus Gaeltachta
Seomra 303
23 Sráid Chill Dara, Baile Átha Cliath 2
Teil: 01 631 3829/631 3832
Ríomhphost: customer.service@chg.gov.ie

Déanfaidh an tOifigeach Seirbhíse Custaiméirí an méid seo a leanas:

  • Tabharfaidh sé/sí admháil duit go bhfuil do ghearán faighte laistigh de 5 lá oibre agus tabharfaidh sé/sí ainm an oifigigh a bheidh ag déileáil le do ghearán duit;
  • Fiosróidh sé/sí an cheist ina hiomláine; agus
  • Cuirfidh sé/sí próiseáil do ghearáin i gcrích laistigh de 20 lá oibre.

Sa chás go seastar le do ghearán agus go bhfuil an locht ar an Roinn, gabhfaimid leithscéal leat agus, más féidir, déanfaimid iarracht an cás a réiteach láithreach agus glacfaimid cibé beart is gá chun a chinntiú nach dtarlóidh cás dá leithéid arís.

Sa chás nach seastar le do ghearán, míneoimid ár gcúiseanna duit agus inseoimid duit faoi do chearta achomharc a dhéanamh leis an Ombudsman.  Féadfaidh an tOmbudsman fiosrúchán a dhéanamh maidir le gearáin faoi cheann ar bith dár ngníomhaíochtaí nó ár nósanna imeachta riaracháin chomh maith le moill nó neamhghníomhú inár bplé leat.  Cuireann an tOmbudsman seirbhís réiteach aighnis neamhchlaonta agus neamhspleách ar fáil.  Is iad sonraí teagmhála an Ombudsman:

Oifig an Ombudsman
18 Sráid Líosain Íochtarach
Baile Átha Cliath 2
Teil:  01 639 5600
Íosghlao:  1890 22 30 30
Ríomhphost:  ombudsman@ombudsman.gov.ie

Déanfar taifead agus monatóireacht ar ghearáin ionas go mbeidh pictiúr cruinn againn de chaighdeán na seirbhíse a chuirtear ar fáil agus chun réimsí ina dteastaíonn feabhas a shainaithint.  Cuirfear aiseolas ar fáil don fhoireann i ndáil le gearáin a fhaightear agus, nuair a léiríonn gearáin go bhfuil lochtanna sa chóras, déanfar athbhreithniú ar nósanna imeachta agus glacfar gníomh cuí chun a chinntiú nach dtarlóidh a leithéid arís.

Tá eolas a mhíníonn ar nósanna imeachta do ghearáin ar fáil freisin inár n-oifigí poiblí agus ar shuíomh gréasáin na Roinne, www.chg.gov.ie .

Twitter

An Roinn Cultúir, Oidhreachta agus Gaeltachta, 23 Sráid Chill Dara,Baile Átha Cliath - D02 TD30 (01) 631 3800 / Íosghlao: 1890 383 000

Dearadh & Forbairt ag Fusio

Vision One Civil Service