02/03/16

Oifigigh Rochtana agus Fiosrúcháin

Oifigigh Rochtana agus Fiosrúcháin

Oifigigh Rochtana faoin Acht um Míchumas, 2005

Déanann an Roinn a dícheall a chinntiú go bhfreastalaítear ar riachtanais a custaiméirí go léir, lena n-áirítear daoine faoi mhíchumas, agus go gcloítear le cearta chun cóir chomhionann nuair a bhíonn seirbhísí á seachadadh. San Acht um Míchumas 2005, leagtar amach bonn reachtúil chun go mbeadh seirbhísí poiblí inrochtana.  Leagann Ailt 25, 26, 27 agus 28 den Acht dualgais ar chomhlachtaí poiblí le go mbeadh a bhfoirgnimh phoiblí, a seirbhísí poiblí agus a bhfaisnéis phoiblí inrochtana do dhaoine faoi mhíchumas.

Faoi Alt 26(2) den Acht, tá dualgas ar gach comhlacht poiblí Oifigeach Rochtana a cheapadh. Tá Oifigigh Rochtana freagrach as cúnamh agus treoir a sholáthar agus a chomhordú do dhaoine faoi mhíchumas atá ag rochtain seirbhísí arna soláthar ag na hoifigí. Is pointe teagmhála iad freisin do dhaoine faoi mhíchumas ar mian leo rochtain a fháil ar sheirbhísí den chineál sin.

Seo a leanas na sonraí teagmhála don bheirt Oifigeach Rochtana sa Roinn faoin Acht um Míchumas 2005:

Oifigeach Rochtana le haghaidh Rochtain Fhisiciúil ar oifigí arna mbainistiú ag an Roinn

An Roinn Cultúir, Oidhreachta agus Gaeltachta

An tAonad Seirbhísí Corparáideacha

23 Sráid Chill Dara

Baile Átha Cliath 2 D02 TD30

Teil: (064) 662730

 

 

 

Oifigeach Rochtana le haghaidh Rochtain Foilsitheoireachta agus TFC (e.g. Suíomh gréasáin na Roinne/ Bileoga, Tuarascálacha arna bhfoilsiú ag an Roinn)

An Roinn Cultúir, Oidhreachta agus Gaeltachta

An tAonad um Rialachas Corparáideach

23 Sráid Chill Dara

Baile Átha Cliath 2 D02 TD30

Teil: (01) 6313913

Iarraidh ar Fhoilseachán Inrochtana

Foirm Iarrata ar Fhoilseachán Inrochtana

 

Oifigeach Fiosrúcháin faoin Acht um Míchumas, 2005

Tá Oifigeach Fiosrúcháin ceaptha ag an Roinn Cultúir, Oidhreachta agus Gaeltachta chun gearáin a dhéantar faoi alt 38 den Acht um Míchumas, 2005 a fhiosrú. Féadfaidh duine ar bith gearán a dhéanamh leis an Oifigeach Fiosrúcháin mura bhfuil an Roinn tar éis cloí le hailt 25, 26, 27 nó 28 den Acht um Míchumas, 2005.

Cuirfidh an tOifigeach Fiosrúcháin na fiosrúcháin i gcrích agus cuirfidh sé/sí tuarascáil ar fáil ina leagfar amach cibé an bhfuiltear ag seasamh le do ghearán nó nach bhfuil agus cibé an raibh teip ar pháirt na Roinne i ndáil le do ghearán nó nach raibh.

Sa chás go raibh teip ann, leagfar amach sa tuarascáil na céimeanna atá le glacadh chun a chinntiú go dtarlóidh comhlíonadh sa todhchaí.  Cuirfear an tuarascáil seo ar fáil d'Ard-Rúnaí na Roinne agus freisin don té a rinne an gearán.

Seo a leanas na sonraí teagmhála d'Oifigeach Fiosrúcháin na Roinne:

 

 

Oifigeach Fiosrúcháin faoin Acht um Míchumas, 2005

An tAonad um Rialachas Corparáideach

An Roinn Cultúir, Oidhreachta agus Gaeltachta

Rialachas Corparáideach

23 Sráid Chill Dara

Baile Átha Cliath 2 D02 TD30

Ríomhphost: corporate.governance@chg.gov.ie

Twitter

An Roinn Cultúir, Oidhreachta agus Gaeltachta, 23 Sráid Chill Dara,Baile Átha Cliath - D02 TD30 (01) 631 3800 / Íosghlao: 1890 383 000

Dearadh & Forbairt ag Fusio

Vision One Civil Service