02/03/16

Oifigigh Rochtana agus Fiosrúcháin

Oifigeach Rochtana faoin Acht um Míchumas, 2005

Forálann an tAcht um Míchumas 2005 do bhonn reachtúil i gcomhair foirgnimh, seirbhísí agus eolas poiblí a dhéanamh inrochtana do dhaoine faoi mhíchumas.  Faoi Alt 26 (2) den Acht um Míchumas, 2005, ní mór do gach comhlacht poiblí Oifigeach Rochtana a cheapadh. Tá Oifigigh Rochtana freagrach as socrú agus comhordú a dhéanamh d'fhonn cúnamh agus treoir a chur ar fáil do dhaoine faoi mhíchumas agus iad ag rochtain seirbhísí agus gníomhú, go ginearálta, mar phointe teagmhála do dhaoine faoi mhíchumas ar mian leo rochtain a fháil ar na seirbhísí sin.

Seo a leanas na sonraí teagmhála d'Oifigeach Rochtana na Roinne:

 

Oifigeach Rochtana faoin Acht um Míchumas, 2005

An Roinn Cultúir, Oidhreachta agus Gaeltachta

Seirbhísí Corparáideacha

23 Sráid Chill Dara

Baile Átha Cliath 2 D02 TD30

Teil: (064) 6627309

Oifigeach Fiosrúcháin faoin Acht um Míchumas, 2005

Tá Oifigeach Fiosrúcháin ceaptha ag an Roinn Cultúir, Oidhreachta agus Gaeltachta chun gearáin a dhéantar faoi Alt 38 den Acht um Míchumas, 2005 a fhiosrú. Féadfaidh duine ar bith gearán a dhéanamh leis an Oifigeach Fiosrúcháin mura bhfuil an Roinn tar éis cloí le hAilt 25, 26, 27 nó 28 den Acht um Míchumas, 2005.  Féadfar gearán a dhéanamh go pearsanta, i scríbhinn, ar an bhfón, ar facs, ar ríomhphost nó le cúnamh ó chúntóir.

 

Cuirfidh an tOifigeach Fiosrúcháin na fiosrúcháin i gcrích go rúnda agus cuirfidh sé/sí tuarascáil ar fáil ina leagfar amach cibé an bhfuiltear ag seasamh le do ghearán nó nach bhfuil agus cibé an raibh teip ar pháirt na Roinn Cultúir, Oidhreachta agus Gaeltachta i ndáil le do ghearán nó nach raibh.  Sa chás go raibh teip ann, leagfar amach sa tuarascáil na céimeanna atá le glacadh chun a chinntiú go dtarlóidh comhlíonadh sa todhchaí.  Cuirfear an tuarascáil seo ar fáil d'Ard-Rúnaí na Roinne agus freisin don té a rinne an gearán.

 

Seo a leanas na sonraí teagmhála d'Oifigeach Fiosrúcháin na Roinne:

Oifigeach Fiosrúcháin faoin Acht um Míchumas, 2005

An Roinn Cultúir, Oidhreachta agus Gaeltachta

Rialachas Corparáideach

23 Sráid Chill Dara

Baile Átha Cliath 2 D02 TD30

 

Twitter

An Roinn Cultúir, Oidhreachta agus Gaeltachta, 23 Sráid Chill Dara,Baile Átha Cliath - D02 TD30 (01) 631 3800 / Íosghlao: 1890 383 000

Dearadh & Forbairt ag Fusio

Vision One Civil Service