03/07/15

Breithmheas

Cuireann an tAonad Measúnaithe seirbhísí anailíse, taighde agus measúnaithe ar fáil don Roinn.  Is é príomhaidhm an Aonaid cultúr measúnachta a chothú ar fud rannóga uile na Roinne ionas go mbeidh cinntí maidir le cláir agus polasaí bunaithe ar fhainaise, go mbeidh cuspóirí soiléire acu, agus go mbeidh siad faoi réir bhreithmheas, fhaireachán agus mheasúnú dian. Chun sin a bhaint amach, cabhraíonn an tAonad le comhghleacaithe ar fud na Roinne trí thacaíocht eacnamaíoch, staitistiúil agus anailíseach a chur ar fáil maidir le polasaithe, cláir agus tionscadail de réir mar a thagann siad chun cinn.  Ina theannta sin, tugann an tAonad faoi raon meastóireachtaí scoite ar mhaithe le bonn a chur faoi chinnteoireacht sa Roinn amach anseo.

Tugann an tAonad Measúnaithe faoi raon measúnuithe scoite ar mhaithe le bonn a chur faoi chinnteoireacht sa Roinn amach anseo, mar seo a leanas:

  • Athbhreithniú ar Luach ar Airgead agus ar Pholasaí
  • Measúnachtaí Spriocdhírithe Polasaí
  • Measúnuithe eile

Tá an tAonad Measúnaithe freagrach freisin as tacú le comhlíonadh an Chóid Chaiteachais Phoiblí agus ullmhú na tuarascála bliantúla ar an bPróiseas Dearbhú Caighdeáin.  Oibríonn an tAonad Measúnaithe go dlúth le Láraonad Measúnaithe Caiteachais (CEEU) na Roinne Caiteachais Phoiblí agus Athchóirithe.  Tacaíonn an CEEU le Ranna agus gníomhaireachtaí Rialtais i gcur chun cinn dea-chleachtas maidir le measúnú, bainistiú agus meastóireacht a dhéanamh ar chaiteachas cláir agus tionscadail.

Tá an tAonad Measúnaithe ina chuid de Sheirbhís Gheilleagair agus Mheasúnaithe Rialtas na hÉireann, seirbhís tras-Rialtais a bhfuil sé mar aidhm léi feabhas a chur ar an anailís gheilleagrach agus luach ar airgead i gceapadh polasaí poiblí.

Deán Teagmháil Linn

Ríomhphost: evaluation@chg.gov.ie

Seoladh Poist

An tAonad Measúnaithe, An Roinn Cultúir, Oidhreachta agus Gaeltachta, An Bóthar Nua, Cill Airne, Co. Chiarraí

Twitter

An Roinn Cultúir, Oidhreachta agus Gaeltachta, 23 Sráid Chill Dara,Baile Átha Cliath - D02 TD30 (01) 631 3800 / Íosghlao: 1890 383 000

Dearadh & Forbairt ag Fusio

Vision One Civil Service