25/08/15

Athbhreithniú ar Chaiteachas agus Measúnachtaí Spriocdhírithe Polasaí

Thug an tAire Caiteachais Phoiblí agus Athchóirithe an próiseas bliantúil chun athbhreithniú caiteachais a dhéanamh isteach in 2017.  Déantar athbhreithniú faoin gcóras seo ar bhonn bliantúil, mar chuid de chlár leanúnach trí bliana, agus is é an aidhm atá leis na measúnú agus anailís leanúnach a dhaigniú i ngach clár Roinne.  Cuimsítear in athbhreithniú den chineál seo anailís ar straitéis agus éifeachtúlacht clár, measúnacht ar bhearnaí sonraí agus feabhsú ar anailísí reatha. Tá an méid seo sa bhreis ar agus ag teacht le gníomhaíochtaí measúnaithe reatha na Roinne faoin gCód Caiteachais Phoiblí e.g. Measúnachtaí Spriocdhírithe Polasaí. 

Tugadh isteach Measúnachtaí Spriocdhírithe Polasaí mar chuid den Chód Caiteachais Phoiblí in 2013. Tá scóp níos caoile acu ná Athbhreithniú ar Luach ar Airgead agus ar Pholasaí, agus déanann siad iarracht saincheisteanna faoi leith a bhaineann le cumraíocht agus soláthar polasaí a fhreagairt.

Faoi Chlár Oibre an Aonaid Mheasúnaithe, seo a leanas an méid atá déanta ag an Aonad ó thaobh Athbhreithniú ar Chaiteachas agus Measúnachtaí Spriocdhírithe Polasaí:

·         Seirbhísí Farantóireachta Fóirdheonaithe chuig na hOileáin Amach ón gCósta.

·         Cur chun feidhme na moltaí a rinneadh in Athbhreithniú na Comhairle Ealaíon ar Luach ar Airgead agus ar Pholasaí.

 

Tá sonraí maidir le gach athbhreithniú ar chaiteachas ar fáil ón Roinn Caiteachais Phoiblí agus Athchóirithe anseo

Twitter

An Roinn Cultúir, Oidhreachta agus Gaeltachta, 23 Sráid Chill Dara,Baile Átha Cliath - D02 TD30 (01) 631 3800 / Íosghlao: 1890 383 000

Dearadh & Forbairt ag Fusio

Vision One Civil Service