25/08/15

Comhlíonadh an Chóid Chaiteachais Phoiblí agus an Próiseas Dearbhú Caighdeáin

Leagtar amach sa Chód Caiteachais Phoiblí cur chuige comhaontaithe chun a chinntiú go dtagann gach ciste poiblí leis na haidhmeanna atá leagtha amach ag an Rialtas agus go gcuirtear luach ar airgead ar fáil don cháiníocóir.  Déantar cur síos sa Chód ar na rialacha agus na nósanna imeachta is gá do Ranna agus do Ghníomhaireachtaí cloí leo agus a chinntíonn go gcloítear le caighdeán cuí ar fud sheirbhís phoiblí na hÉireann.  Baineann an Cód úsáid as cur chuige saolré don chaiteachas caipitil agus reatha uile, agus leagtar amach na riachtanais mheasúnaithe éagsúla ag gach céim i.e. breithmheas, pleanáil mhionsonraithe, athbhreithniú ar chur i bhfeidhm agus tar éis cur i bhfeidhm.

Cuireann an tAonad Measúnaithe comhairle agus tacaíocht ar fáil don Roinn chun comhlíonadh an Chóid a chinntiú.  Cuireann an tAonad oiliúint ar fáil freisin d'fhoireann na Roinne agus do na Gníomhaireachtaí atá faoi choimirce na Roinne.

Éilíonn an Cód go gcuirfidh gach Roinn próiseas inmheánach i bhfeidhm chun measúnú a dhéanamh ar chomhlíonadh an Chóid agus go ndéanfar athbhreithniú go rialta ar chaighdeán an phróisis sin: an próiseas dearbhú caighdeáin.  Mar chuid den phróiseas sin, a dhéanann an tAonad Measúnaithe gach bliain, ullmhaítear fardail chaiteachais agus soláthair, measúnuithe ar mar atá an Roinn ag comhlíonadh an Chóid ar fud réimse tionscadal agus clár, agus roinnt seiceálacha cuimsitheach ar réimsí caiteachais faoi leith.

Tá an próiseas dearbhú caighdeáin do 2014 agus 2015 curtha i gcrích.  Tá cóip de na tuarascáileacha ar fáil thíos:

Próiseas dearbhú caighdeáin 2014

Próiseas dearbhú caighdeáin 2015

Twitter

An Roinn Cultúir, Oidhreachta agus Gaeltachta, 23 Sráid Chill Dara,Baile Átha Cliath - D02 TD30 (01) 631 3800 / Íosghlao: 1890 383 000

Dearadh & Forbairt ag Fusio

Vision One Civil Service