25/08/15

Athbhreithniú ar Luach ar Airgead agus ar Pholasaí

Tá Tionscnamh Athbhreithnithe an Rialtais ar Luach ar Airgead agus ar Pholasaí (VFMPR) ina chuid de chreat a tugadh isteach chun feabhas a bhaint amach maidir le luach ar airgead a fháil ó chaiteachas poiblí. Mar thoradh ar phlé le Ranna, cuireann an tAire Caiteachais Phoiblí agus Athchóirithe liosta le chéile de na cláir atá le hathbhreithniú thar thréimhse trí bliana.

Is é aidhm an VFMPR anailís a dhéanamh ar chaiteachas an Státchiste ar bhealach córasach agus bonn a chur ar fáil ar ar féidir cinntí níos eolaí a dhéanamh ar thosaíochtaí laistigh de chláir agus idir cláir.

Mar chuid de chlár faofa an Rialtais maidir le hAthbhreithnithe ar Luach ar Airgead agus ar Pholasaí, thug an Roinn Cultúir, Oidhreachta agus Gaeltachta faoi Athbhreithniú ar Luach ar Airgead agus ar Pholasaí na Comhairle Ealaíon (2009 go 2012).

D'fhoilsigh an tAire Cultúir, Oidhreachta agus Gaeltachta an tuarascáil ar an athbhreithniú sin ar an 17 Meán Fómhair 2015.

Is féidir an tuarascáil a íoslódáil anseo:

Rinne an t athbhreithniú anailís ar ghníomhaíochtaí na Comhairle Ealaíon le linn na tréimhse 2009 go 2012 d'fhonn an éifeachtúlacht agus an éifeachtacht lena dtugann sí faoina cuid oibre a fháil amach. Rinneadh moltaí ann freisin ar fheidhmiú na Comhairle Ealaíon san am atá amach romhainn.

Ba choiste stiúrtha faoi chathaoirleacht an Ollaimh John O'Hagan, Ollamh le hEacnamaíocht i gColáiste na Tríonóide, agus le ballraíocht leathan lena n-áirítear ionadaithe ón Roinn Cultúir, Oidhreachta agus Gaeltachta, ón Roinn Caiteachais Phoiblí agus Athchóirithe, ón Roinn Dlí agus Cirt agus Comhionannais agus ón Roinn Gnóthaí Eachtracha agus Trádála, a rinne maoirseacht ar an athbhreithniú. Bhí ionadaithe ón gComhairle Ealaíon ar an gcoiste stiúrtha chomh maith.

Twitter

An Roinn Cultúir, Oidhreachta agus Gaeltachta, 23 Sráid Chill Dara,Baile Átha Cliath - D02 TD30 (01) 631 3800 / Íosghlao: 1890 383 000

Dearadh & Forbairt ag Fusio

Vision One Civil Service