03/07/15

Rochtain ar Fhaisnéis faoin gComhshaol

1.  CÉARD É AIE?

Tháinig Rialacháin na gComhphobal Eorpach (Rochtain ar Fhaisnéis faoin gComhshaol) 2007 i bhfeidhm ar an 1 Bealtaine 2007 agus tháinig Rialacháin na gComhphobal Eorpach (Rochtain ar Fhaisnéis faoin gComhshaol) (Leasú) 2011 i bhfeidhm ar an 23 Nollaig 2011.  Tá an dá phíosa reachtaíochta le léamh le chéile agus le forléiriú mar phíosa amháin reachtaíochta dá dtagraítear Rialacháin na gComhphobal Eorpach (Rochtain ar Fhaisnéis faoin gComhshaol) 2007 go 2014.

2.  CÉN CHAOI A NDÉANFAIDH MÉ IARRATAS AR ROCHTAIN AR FHAISNÉIS FAOIN GCOMHSHAOL (IARRATAS AIE)?

Más mian leat rochtain a fháil ar fhaisnéis faoin gcomhshaol faoi na rialacháin AIE, beidh ort:

 • D'iarratas a dhéanamh i scríbhinn nó ar ríomhphost.
 • A lua go bhfuil an fhaisnéis á lorg faoi na rialacháin AIE.
 • Bí chomh soiléir agus chomh sonrach is atá tú in ann a bheith agus tú ag déanamh iarratais agus cuir a mhéid eolais is féidir leat ar fáil chun cur ar chumas na Roinne na taifid atá uait a aimsiú.
 • Ní gá duit an chúis go bhfuil iarratas á dhéanamh agat a lua.
 • Dá mba mhaith leat rochtain a fháil ar an eolas/na taifid atá uait i bhformáid ar leith, (e.g. fótachóipeanna, go leictreonach, etc.), luaigh é seo le do thoil agus tú ag cur isteach d'iarratas.
 • Cuir uimhir theileafóin lae nó seoladh ríomhphoist le d'iarratas, chomh maith le do sheoladh poist, chun cuidiú linn teagmháil a dhéanamh leat má thagann ceist ar bith chun cinn i ndáil le d'iarratas.
 • Ní mór iarratais a sheoladh chuig:

An tOifigeach AIE

An tAonad FOI/AIE

Seomra 303, An Rannán um Rialachas Corparáideach

An Roinn Cultúir, Oidhreachta agus Gaeltachta

23 Sráid Chill Dara, Baile Átha Cliath 2

Má bhíonn deacracht agat na taifid dhíreacha atá uait a shainaithint, beidh foireann na Roinne sásta cuidiú leat.

Tabharfaidh an Roinn admháil i scríbhinn nó ar ríomhphost duit as d'iarratas a bheith faighte laistigh de 10 lá oibre.  Sa litir admhála tabharfar eolas duit ar ainm agus sonraí teagmháil an té a bheidh ag déanamh an chinnidh i dtaca le d'iarratas agus inseofar duit cén dáta a bhféadfaidh tú a bheith ag súil le cinneadh.

3. CÉARD IAD NA TÁILLÍ ATÁ LE HÍOC AR M'IARRATAS AIE?

Níl aon táille iarratais iníoctha as iarratas ar fhaisnéis a chur isteach faoi na rialacháin AIE.

I gcomhréir leis na rialacháin, d’fhéadfadh an Roinn seo táillí a ghearradh i leith am a chaitheann baill foirne ag tabhairt freagra ar iarratais ar fhaisnéis, lena n-áirítear am a chaitear ag cuardach na faisnéise agus ag cur an fhaisnéis sin i láthair ar an bhfoirm riachtanach. D’fhéadfaí táille réasúnach a ghearradh freisin as faisnéis a sholáthar maidir leis an gcomhshaol (lena n-áirítear an costas a bhaineann le tiomsú, fótachóipeáil, cló agus postas).

Tá na táillí seo a leanas i bhfeidhm ag an Roinn:

 • Cuardach, aisghabháil agus cóipeáil taifead: €20.00 in aghaidh na huaire
 • Fórachóipeáil: €0.04 in aghaidh an leatháin
 • CD Rom: €10.00
 • Radagraf: €6.00

Cuirfear aon táillí a ghearrfar in iúl sa litir faoin gcinneadh deiridh.

Tabhair faoi deara, áfach, go bhféadfaí an táille a tharscaoileadh i gcásanna ina bhfuil an costas measta faoi €100.00. Ní thabharfar aon aird ar tháillí ach an oiread mura bhfuil sa taifead ach eolas pearsanta agus mura mbeadh sé réasúnta, ag féachaint d’acmhainní an iarratasóra, táille a ghearradh.

Níl táille ar bith iníoctha más mian leat na cáipéisí a fheiceáil in oifigí na Roinne.

Níl táille ar bith iníoctha más mian leat athbhreithniú inmheánach a lorg ar chinneadh tosaigh na Roinne i ndáil le d'iarratas (féach thíos).

Má tá tú míshásta le toradh phróiseas an chéad athbhreithnithe inmheánaigh agus más mian leat achomharc a dhéanamh chuig an gCoimisinéir um Fhaisnéis Chomhshaoil, beidh táille €50 iníoctha.  Táille laghdaithe €15 atá iníoctha ag sealbhóir (nó cleithiúnach sealbhóra) cárta leighis nó ag tríú páirtí atá ag déanamh achomhairc i gcoinne eisiúint faisnéis ar leith.

4.  CÉN CHAOI A NDÉILEÁLFAIDH AN ROINN LE M'IARRATAS?

Tabharfaidh an Roinn admháil i scríbhinn nó ar ríomhphost duit as d'iarratas a bheith faighte laistigh de 10 lá oibre.  Sa litir admhála tabharfar eolas duit ar ainm agus sonraí teagmháil an té a bheidh ag déanamh an chinnidh i dtaca le d'iarratas agus inseofar duit cén dáta a bhféadfaidh tú a bheith ag súil le cinneadh.

Déanfaidh an Roinn seo gach iarracht freagra a thabhairt ar d'iarratas AIE laistigh de mhí amháin ó dháta faighte an iarratais.  Mura mbeimid ábalta sin a dhéanamh de bharr castacht an iarratais nó de bharr méid na faisnéise atá á lorg, scríobhfaimid chugat laistigh de mhí chun cur in iúl duit cén uair a eiseofar freagra.  Eiseofar an freagra taobh istigh de dhá mhí ar a mhéid ó dháta faighte an chéad iarratais, de réir na rialacháin AIE.

Mura bhfuil an fhaisnéis atá uait i seilbh na Roinne, aistreofar d'iarratas chuig an údarás poiblí ábhartha nó cuirfimid ar an eolas tú faoi cá háit a mheasaimid gur cheart an t-iarratas a chur.

Má tá tú ag lorg faisnéise a chuir tríú páirtí ar fáil don Roinn ar bhonn deonach agus má táimid den tuairim go bhféadfadh eisiúint na faisnéise sin cur as don tríú páirtí, ní mór dúinn dul i gcomhairle leis an tríú páirtí sin sula ndéanfaimid cinneadh críochnaitheach maidir le d'iarratas.  Déanfaimid ár ndícheall cead an tríú páirtí a fháil chun an fhaisnéis a eisiúint.

5.  CÉN UAIR A DHIÚLTÓFAR M'IARRATAS?

Déanann na rialacháin AIE idirdhealú idir na forais éigeantacha lena bhféadfaidh údarás poiblí rochtain ar fhaisnéis a dhiúltú agus na forais lánroghnacha faoina bhféadfaidh an t-údarás rochtain ar fhaisnéis a dhiúltú.  Tá na forais sin mínithe go mionsonrach sa cháipéis faoi iamh:'Guidelines for Public Authorities and others on the implementation of the European Communities (Access to Information on the Environment) Regulations 2007 – 2014'.

Mar achoimre, faoi réir fhorálacha Airteagal 10, tá dualgas ar an Roinn diúltú faisnéis a chur ar fáil má thagann sí faoi fhorálacha Airteagal 8 de na rialacháin, i.e. faisnéis a thagann faoi na catagóirí seo a leanas:

 • Faisnéis phearsanta;
 • Ábhar a chuir tríú páirtí ar fáil ar bhonn deonach agus nach bhfuil cead tugtha aige/aici an t-ábhar sin a eisiúint;
 • Ábhar, a mbeadh níos mó seans ann go ndéanfaí dochar don chomhshaol a bhaineann leis dá scaoilfí an t-ábhar sin;
 • Faisnéis a bhaineann le himeachtaí a bhfuil cosaint faoin dlí ag rúndacht na n-imeachtaí sin;
 • Faisnéis a bhaineann le comhráite ag cruinnithe Rialtais.

Déantar foráil in Airteagal 9 de na rialacháin do roinnt foras a bhféadfaidh údarás poiblí dá bhíthin diúltú faisnéis faoin gcomhshaol a chur ar fáil má mheasann sé go mbeadh sé cuí sin a dhéanamh.  Ní mór na forálacha seo a chur i bhfeidhm faoi réir fhorálacha Airteagal 10.

 • Faisnéis faoi gcomhshaol a bhfuil éifeacht aici ar chaidrimh idirnáisiúnta, ar chosaint náisiúnta nó ar shlándáil phoiblí;
 • Faisnéis faoin gcomhshaol a bhaineann le rud ar bith atá ina ábhar imeachtaí dlíthiúla, fiosrúcháin fhoirmiúla san am atá caite nó san am i láthair, nó réamh-imscrúduithe, e.g. faisnéis a bhaineann le hionchúiseamh beartaithe ar choireanna, faisnéis a bhfuil éifeacht aici ar imeachtaí forfheidhmithe, ábhar a thagann as fiosrúcháin phoiblí nó araíonachta agus faisnéis a bhaineann le himeachtaí atá curtha i bhfeidhm ag an gCoimisiún Eorpach;
 • Sa chás go mbeadh scaoileadh na faisnéise dochrach do leasa tráchtála duine nó cuideachta agus go bhfuil foráil déanta do chosaint na faisnéise sin i ndlí náisiúnta nó pobail chun leas dlisteanach geilleagrach a chosaint;
 • Sa chás go mbeadh éifeacht dhíobhálach ag eisiúint na faisnéise ar chearta maoine intleachtúla;
 • Níl dualgas ar údaráis phoiblí ábhar a eisiúint atá neamhiomlán nó atá i bhfoirm réamhchéime nó dréachta, tuarascálacha nó staidéir mar shampla;
 • Féadfar faisnéis a áirítear i gcumarsáid inmheánach údarás áitiúil a chosaint óna heisiúint sa chás go bhfuil cúiseanna maithe agus substaintiúla é sin a dhéanamh.
 • Foráiltear in Airteagal 9.2 go bhféadfaidh údarás poiblí diúltú faisnéis a chur ar fáil má mheastar an t-iarratas a bheith míréasúnta de bharr réimse an ábhair atá á lorg, má tá an t-iarratas róghinearálta, nó mura bhfuil an t-ábhar atá á iarraidh curtha i gcrích.  Má thagann an cás seo chun cinn, déanfaimid ár ndícheall cuidiú leat chun d'iarratas a bheachtú nó a shoiléiriú chun deis a thabhairt duit an fhaisnéis atá uait a fháil.

6.  CÉARD IS FÉIDIR LIOM A DHÉANAMH MÁ TÁ MÉ MÍSHÁSTA LE CINNEADH NA ROINNE?

Foráiltear ceart duit in Airteagal 11 athbhreithniú inmheánach a lorg ar chéad chinnidh na Roinne maidir le d'iarratas má:

 • tá tú míshásta leis an gcéad fhreagra a fuair tú; nó mura
 • bhfuil freagra faighte agat laistigh d'achar ama cuí.

Ní mór athbhreithniú inmheánach a iarraidh go ginearálta laistigh de mhí amháin ó dháta faighte an chinnidh - féadfaidh an t-údarás poiblí cur leis an achar ama sin ach níl aon dualgas air sin a dhéanamh. Níl aon chostas ar athbhreithniú inmheánach a iarraidh.

Cuimsíonn an t-athbhreithniú inmheánach athbhreithniú a dhéanfaidh ball foirne de chuid na Roinne ar an ábhar.  Féadfaidh an ball foirne sin an chéad chinneadh a rinneadh a dhearbhú, a athrú nó a chur ar neamhní.  Is oifigeach nach raibh baint aige/aici leis an gcéad phróiseas cinnteoireachta agus atá ag grád níos airde ná an chéad chinnteoir, a dhéanfaidh an t-athbhreithniú.  Ní mór don Roinn a hathbhreithniú inmheánach ar an gcéad chinneadh a chur i gcrích laistigh de mhí amháin ó dháta faighte an iarratais ar athbhreithniú inmheánach.

Ní mór iarratas ar athbhreithniú inmheánach a chur isteach laistigh de 4 seachtaine ó dháta faighte an chéad chinnidh agus ní mór iarratais a chur ar ríomhphost nó a sheoladh chuig:

Seoladh:

An tOifigeach AIE

An tAonad FOI/AIE

Seomra 303 - An Rannán um Rialachas Corparáideach

An Roinn Cultúir, Oidhreachta agus Gaeltachta

23 Sráid Chill Dara, Baile Átha Cliath 2

Ríomhphost:                     foi@chg.gov.ie

Scríobhfaidh an t-oifigeach, a bheidh ag tabhairt faoin athbhreithniú inmheánach, chugat laistigh de mhí amháin ó dháta faighte an iarratais ar athbhreithniú agus míneoidh sé/sí toradh an athbhreithnithe duit agus an cinneadh atá déanta, cúis an chinnidh agus an ceart atá agat achomharc a dhéanamh chuig an gCoimisinéir um Fhaisnéis Chomhshaoil, lena n-áirítear na teorainneacha ama agus na táillí a bhaineann le hachomharc dá leithéid.

Má tá tú fós míshásta tar éis chur i gcrích an athbhreithnithe inmheánaigh, féadfaidh tú freisin athbhreithniú neamhspleách a lorg ar chinneadh na Roinne ón gCoimisinéir um Fhaisnéis Chomhshaoil. Ní mór duit achomharc a dhéanamh laistigh de mhí amháin ó dháta faighte chinneadh an athbhreithnithe inmheánaigh ón Roinn. É sin ráite, féadfaidh an Coimisinéir síneadh a chur leis an teorainn ama sin i gcásanna aonair.

Ní mór achomhairc a dhéanamh i scríbhinn agus féadfar iad a dhéanamh go díreach chuig an gCoimisinéir um Fhaisnéis Chomhshaoil ag an seolad thíos.  Féadfaidh tú freisin d'achomharc a chur isteach ar líne trí chliceáil ar an nasc http://www.ocei.gov.ie/ga/Achomharc-a-dh%C3%A9anamh/Achomharc-a-Dh%C3%A9anamh.html .

Ní mór táille €50 (€15 do shealbhóirí cártaí leighis) a chur isteach leis an achomharc.  Ní mór táillí a sheoladh i bhfoirm dréacht bainc, ordú poist, nó seic atá iníoctha le hOifig an Choimisnéara um Fhaisnéis Chomhshaoil chuig:

Seoladh:

Oifig an Choimisinéara um Fhaisnéis Chomhshaoil

18 Sráid Líosain Íochtarach, Baile Átha Cliath 2

Íosghlao:            1890 253 238

Teil:                       01 639 5689

Facs:                     01 639 5674/5676

Ríomhphost:     info@ocei.gov.ie

7.  Cá bhfaighidh mé tuilleadh eolais?

Dá mba mhian leat iarratas ar rochtain ar fhaisnéis faoin gcomhshaol a sheoladh chuig an Roinn seo nó má tá ceist ghinerálta ar bith agat maidir le feidhmiú na rialachán sa Roinn seo go ginearálta, ná bíodh drogall ort teagmháil a dhéanamh leis an Aonad FOI/AIE (sonraí thíos) agus beimid breá sásta cuidiú leat.

Seoladh:

An tOifigeach AIE

An tAonad FOI/AIE

Seomra 303 - An Rannán um Rialachas Corparáideach

An Roinn Cultúir, Oidhreachta agus Gaeltachta

23 Sráid Chill Dara, Baile Átha Cliath 2

Ríomhphost:     foi@chg.gov.ie

Teil:                       01 631 3830/631 3829

Féadfaidh tú tuilleadh eolais ghinearálta maidir le Rialacháin na gComhphobal Eorpach (Rochtain ar Fhaisnéis faoin gComhshaol) 2007 go 2014a fháil ar shuíomh gréasáin na Roinne Comhshaoil, Pobail agus Rialtais Áitiúil, trí chliceáil ar an nasc thíos http://www.environ.ie/ga/EolasFuinn/BealaileTeachtarFhaisneisarangComhshaol/ .

Féadfaidh tú cuairt a thabhairt ar shuíomh gréasáin Oifig an Choimisinéara um Fhaisnéis Chomhshaoil ag www.ocei.gov.ie.

D'fhéadfadh na cáipéisí seo a bheith áisiúil duit freisin - tugann siad léargas ginearálta ar fheidhmiú na rialachán in Éirinn:

Treoirlínte d'Údaráis Áitiúla agus do dhream eile ar chur i bhfeidhm Rialachán na gComhphobal Eorpach (Rochtain ar Fhaisnéis faoin gComhshaol) 2007 go 2011(10,142 kb)

Sreabhchairt ina dtugtar léargas ar conas ar cheart d'údaráis phoiblí déileáil le hiarratas ar rochtain ar fhaisnéis faoin gcomhshaol(469 kb)

Mapa Próiseála ina dtugtar léargas ar an bpróiseas AIE in Éirinn(213 kb)

Twitter

An Roinn Cultúir, Oidhreachta agus Gaeltachta, 23 Sráid Chill Dara,Baile Átha Cliath - D02 TD30 (01) 631 3800 / Íosghlao: 1890 383 000

Dearadh & Forbairt ag Fusio

Vision One Civil Service