04/04/16

An Roinn Cultúir, Oidhreachta, Gnóthaí Réigiúnacha, Tuaithe agus Gaeltachta

Na hAirí

Feidhmeanna na Roinne

 

Struchtúr, Róil agus Freagrachtaí na Roinne

 

 

Socruithe Rialachais agus Bainistíochta

 

 

Gníomhaireachtaí agus Forais faoi choimirice na Roinne

 

Láithreacha agus Teagmhálacha

 

Bunú na hEagraíochta

 

Bunaíodh an Roinn Cultúir, Oidreachta, Gnóthaí Réigiúnacha, Tuaithe agus Gaeltachta ar an 1 Meitheamh 2011 mar thoradh ar atheagrú na Ranna Rialtais a d'fhógair an Taoiseach i mí an Mhárta 2011. Le bunú na Roinne seo, tugadh le chéile feidhmeanna ón tsean-Roinn Turasóireachta, Cultúir agus Spóirt, ón tsean-Roinn Comhshaoil, Oidhreachta agus Rialtais Áitiúil agus ón tsean-Roinn Gnóthaí Pobail, Comhionannais agus Gaeltachta.Déanann an Roinn maoirseacht ar chaomhnú, ar bhuanchoimeád, ar chosaint, ar fhorbairt agus ar chur i láthair oidhreacht agus sócmhainní cultúrtha na hÉireann agus tá freagracht pholasaí ar an Roinn as na nithe sin. Is í an Roinn seo atá freagrach as an nGaeilge a chur chun cinn agus tacaíocht a thabhairt don Ghaeltacht chomh maith. Is iad seo a leanas na príomhfheidhmeanna atá faoina cúram:

  • Na hEalaíona, Cultúr, Scannán agus Ceol, chomh maith le maoirseacht ar fhorais chultúrtha na hÉireann;
  • Oidhreacht thógtha agus nádúrtha na hÉireann;
  • An Ghaeilge, an Ghaeltacht agus na hOileáin; agus
  • Comhoibriú Thuaidh/Theas a mhéid is a bhaineann sé le hUiscebhealaí Éireann, an Foras Teanga agus feidhmeanna níos leithne na Roinne.

 

Aicmí na dTaifead atá inár Seilbh

 

Pleananna agus Straitéisí Corparáideacha

 

Foilseacháin Chorparáideacha

 

Naisc Eile

 

Struchtúir Eagraíochta agus Pá/Grádaithe

 

Plean Gníomhaíochta agus Cairt Chustaiméirí

Reachtaíocht atá mar bhun ag Feidhmeanna na Roinne

Twitter

An Roinn Cultúir, Oidhreachta agus Gaeltachta, 23 Sráid Chill Dara,Baile Átha Cliath - D02 TD30 (01) 631 3800 / Íosghlao: 1890 383 000

Dearadh & Forbairt ag Fusio

Vision One Civil Service