07/01/20

Cuntais, Airgeadas, Meastóireacht agus Teicneolaíocht Faisnéise (TF)

Cuntais, Airgeadas, Meastóireacht agus TF

Feidhmeanna agus Seirbhísí

 • Bainistiú acmhainní airgeadais na Roinne
 • Bainistiú ar chórais airgeadais na Roinne agus an caidreamh le soláthraithe seirbhíse comhroinnte seachtracha.
 • Meastacháin Bhliantúla do Vóta na Roinne agus monatóireacht ar chaiteachas na Roinne.
 • Cuntais Leithghabhála bhliantúla a ullmhú agus caidreamh leis an Ard-Reachtaire Cuntas agus Ciste ina leith siúd.
 • Treoir a eisiúint maidir le soláthar agus tuairisc na Roinne faoi Chiorclán 40/02 a ullmhú.
 • Bainistiú ar Athbhreithnithe um Luach ar Airgead agus Measúnuithe Dírithe ar Pholasaí.
 • Comhordú ar phróiseas na Roinne um Dhearbhú Cáilíochta i gcomhréir le riachtanais an Chóid Caiteachais Phoiblí.
 • Bainistiú agus cothabháil ar infreastruchtúr, córais agus seirbhísí TF na Roinne, lena n-áirítear cúrsaí a bhaineann le láithreacht gréasáin na Roinne agus tacaíocht forbartha i dtaca le suíomhanna gréasáin eile de chuid na Roinne.
 • Forbairt agus cur i bhfeidhm socruithe rialachais do seirbhísí comhroinnte TF de réir mar is gá.

 

Aicmí na dTaifead atá á gCoimeád

 • Meastacháin Bhliantúla agus Cuntais Leithghabhála.
 • Ceadanna na Roinne Airgeadais.
 • Comhfhreagras leis an Roinn Airgeadais i dtaca le caiteachas agus cúrsaí airgeadais eile.
 • Tuairiscí um Luach ar Airgead, tuairiscí dhearbhú cáilíochta ar tograí deontais chaipitil srl.
 • Foirmeacha Iniúchta Próisis, sonraí faoi chonarthaí seachtracha os cionn €25,000, taifid chomhairleoireachta, tuairiscí um Chiorclán 40/02 srl.
 • Faisnéis faoi chórais TF agus cuntais úsáideoirí.
 • Sonraí faoi líonraí TF agus toipeolaíocht agus cumraíocht líonraí TF.
 • Taifid um chumraíocht shuíomhanna gréasáin.
 • Taifid airgeadais agus riaracháin i dtaca leis an Aonad TF.
 • Taifid a bhaineann le soláthar TF.
 • Taifid a bhaineann le hidirghníomhaíochtaí maidir le ceadanna agus údaruithe TF.
 • Cáipéisíocht i dtaca le polasaí agus pleanáil gnó TF.

Twitter

An Roinn Cultúir, Oidhreachta agus Gaeltachta, 23 Sráid Chill Dara,Baile Átha Cliath - D02 TD30 (01) 631 3800 / Íosghlao: 1890 383 000

Dearadh & Forbairt ag Fusio

Vision One Civil Service