07/01/20

An tAonad Ealaíon

An tAonad Ealaíon

Feidhmeanna agus Seirbhísí

Buanna ealaíne, closamhairc agus cruthaitheacha na hÉireann a chothú agus a fhorbairt, feabhas a chur ar rochtain ar na healaíona agus ar an dturasóireacht chultúrtha ar fud na tíre agus infreastruchtúr réigiúnach ealaíon a dhaingniú, i gcomhar le húdaráis náisiúnta agus údaráis áitiúla agus comhpháirtithe eile.

I measc na réimsí freagrachta atá ag an Aonad Ealaíon tá: tacaíocht chuí a sholáthar, rialachas corparáideach do na comhlachtaí, gníomhaireachtaí agus eagraíochtaí seo a leanas:

 • An Chartlann Náisiúnta
 • Leabharlann Náisiúnta na hÉireann
 • Coimisiún Lámhscríbhinní na hÉireann
 • Spás Taispeántais Bhanc na hÉireann
 • An Chomhairle Ealaíon
 • Bord Scannán na hÉireann
 • Amharclann na Mainistreach
 • Comhaltas Ceoltóirí Éireann
 • Siamsa Tíre
 • Ionad Imeachtaí Chorcaí.

Áiríonn obair leanúnach an aonaid freisin:

 • Forbairt polasaí i gcomhréir leis na cuspóirí atá leagtha amach sa Phlean Gnó;
 • Bainistiú ar na fo-mhírchinn um Fhorbairt Chultúrtha agus um an Chomhairle Ealaíon;
 • Bainistiú ar scéimeanna deontais caipitil ealaíon agus cultúir;
 • Tacaíocht riaracháin a sholáthar de réir mar is gá.
 • Forbairt, monatóireacht agus meastóireacht ar pholasaí comhtháite d’fhorbairt inbhuanaithe thionscal scannán na hÉireann, lena n-áirítear na dreasachtaí bunaithe ar cháin.
 • Beartas agus maoirseacht ar scéimeanna deontais caipitil ealaíon agus cultúrtha.
 • Bainistiú ar fho-mhírcheann um Fhorbairt Chultúrtha, caipitil agus reatha araon.
 • Tacú le forbairt bhreise an infreastruchtúir ealaíon agus cultúir.
 • Chun ealaíona agus cultúr a fhorbairt agus a chur i bhfeidhm sa chaoi is go ndéanfar rochtain a fheabhsú agus go ndéanfar ról sóisialta agus eacnamaíoch na n-earnálacha ealaíon, cultúir agus scannán in Éirinn a chomhtháthú. Tá sé seo le baint amach trí léiriú ealaíne, feasacht chultúrtha agus rannpháirtíocht a spreagadh agus a chothú trí chreat polasaí, reachtaíochta agus acmhainní cuí agus ar an gcaoi sin próifíl na hÉireann mar mhórcheann scríbe cultúrtha a choinneáil.
 • Tá an t-aonad freagrach freisin as maoiniú Státchiste a sholáthar agus as A7, A9, A11, A12, A.13, A14, & A16 a íoc amach.
 • Rannpháirtíocht ag Europeana agus MSEG ar dhigitiú.
 • Comhlíonadh dhualgais na hÉireann ag leibhéal an Aontais Eorpaigh maidir le grúpaí um an Straitéis Chlosamhairc agus OMC.

 Rochtain ar ár Seirbhísí

 • Is féidir sonraí teagmhála don Aonad Ealaíon a fháil ag https://www.chg.gov.ie/about/contact/
 • De ghnáth, déantar seirbhísí don phobal a sheachadadh mar fhreagra ar iarratais ar chabhair agus cuirtear ar fáil iad tríd an bpost, le r-phost, ar an nguthán agus go pearsanta. Féadfar comhairle a lorg ó chomhlachtaí agus gníomhaireachtaí atá faoi shainchúram an aonaid agus fiosruithe a chur ar aghaidh le haghaidh cúnaimh, más cuí.
 • Cuireann an t-aonad treoirlínte ar fáil maidir le scéim Faoiseamh Cánach Scannán Ailt 481.
 • Cuireann an t-aonad eolas ar fáil don phobal i gcoitinne maidir le polasaí Ealaíon agus nithe ábhartha.
 • Cuireann an t-aonad faisnéis ar fáil don phobal maidir le scéimeanna deontais caipitil.

Aicmí na dTaifead atá á gCoimeád

 • Taifid a bhaineann le rialachas an Aonaid agus maoiniú na ngníomhaireachtaí agus na n-eagraíochtaí a luaitear thuas.
 • Taifid a bhaineann le cúrsaí oibríochta maidir le feidhmeanna an aonaid, amhail miontuairiscí, comhfhreagras, óráidí, aighneachtaí aire, ceisteanna parlaiminteacha agus nótaí faisnéise.
 • Iarratais faoin scéim Faoiseamh Cánach Scannán Ailt 481 (ón 1 Eanáir 2005, tá leibhéal laghdaithe de cháipéisíocht coimeádta).
 • Coinníonn an t-aonad bunachar sonraí de staidrimh scannán.
 • Taifid maidir leis an mbainistiú agus íoc cistí faoin bhfo-mhírcheann um Fhorbairt Chultúrtha.

An tAonad Ealaíon / Scéimeanna Deontais nó Maoinithe

Deimhniú ar Thograí Scannáin ar Chúiseanna Faoiseamh Cánach faoi Alt 481 den Acht Comhdhlúite Cánacha, 1997

Forálann alt 481 don Acht Comhdhlúite Cánach 1997, arna leasú ag an tAcht Airgeadais 2018, d'éileamh ó cuideachta léiriúchán díreach chuig an tAire Cultúir, Oidhreachta agus Gaeltachta, do teastas ag rá go bhfuil scannan cáiltheach mar scannán  faoi alt 481. Áit a éisíonn an tAire teastas maidir le scannán cáiltheach, agus nuair atá na forálacha eile faoi alt 481 comhlíonta, d'fhéadfadh cuideachta léiriúchán iarratais a dhéanamh go dtí an Coimisimeir Ioncaim do creidmheas cánach corparáideach um scannáin.

Le haghaidh tuilleadh eolais, cliceáil anseo

Scéim Caipitil Cultúir

An 28 Eanáir 2016, d’fhógair an tAire scéim infheistíochta nua €9m d’ionaid ealaíon agus chultúrtha, mar chuid de Chreat Infheistíochta Caipitiúla an Rialtais 2016-2021. Mairfidh an scéim seo thar na chéad trí bliana atá ag teacht agus tá sí dírithe ar uasghrádú ar na hionaid ealaíon agus chultúrtha atá ann faoi láthair ar fud na tíre trí athchóiriú agus feabhsú ar na háiseanna sin. Díreoidh an Scéim infheistíocht ar raon d’áiseanna éagsúla.

Níl iarratais á lorg fós don scéim seo ach táthar ag súil go mbeidh glaoch ar iarratais sa tréimhse seo atá ag teacht. Tá sonraí na scéim seo á gcur i gcrích agus fógrófar iad ar shuíomh gréasáin na Roinne www.chg.gov.ie in am trátha.

Twitter

An Roinn Cultúir, Oidhreachta agus Gaeltachta, 23 Sráid Chill Dara,Baile Átha Cliath - D02 TD30 (01) 631 3800 / Íosghlao: 1890 383 000

Dearadh & Forbairt ag Fusio

Vision One Civil Service