07/04/16

Rialachas Corparáideach & Seirbhísí

Rialachas Corparáideach & Seirbhísí – Feidhmeanna agus Seirbhísí

Tá an tAonad um Rialachas Corparáideach agus Seirbhísí freagrach as:

 • Struchtúir fheabhsaithe um rialachas corparáideach a chur i bhfeidhm laistigh den Roinn agus socruithe feabhsaithe um rialachas corparáideach a chothú i measc na gcomhlachtaí sin a fhaigheann maoiniú ó Vóta na Roinne.
 • Clár Athchóirithe na Seirbhíse Poiblí a chur chun cinn ar fud na Roinn agus cur i bhfeidhm Chlár Athchóirithe na Seirbhíse Poiblí a chur chun cinn i measc na gcomhlachtaí sin atá faoi scáth na Roinne.
 • Comhordú ar freagra na Roinne don Rialtas maidir le hoibleagáidí na Roinne i dtaca le Clár an Rialtais, an Plean Gníomhaíochta do Jabanna, an tAcht um Bainistíocht na Seirbhíse Poiblí agus réimsí polasaí idir-Ranna eile.
 • Tacú le hobair Choiste Cuimhneacháin Náisiúnta an Ghorta Mhóir lena n-áirítear na Comórtha Náisiúnta agus Idirnáisiúnta bliantúla ar an nGorta Mór a eagrú.
 • Cóiríocht a sholáthar don fhoireann, agus cothabháil agus slándáil ar fhoirgnimh na Roinne.
 • Soláthar agus seachadadh riachtanais na Roinne i dtéarmaí soláthairtí oifige agus seirbhísí.
 • Forbairt agus comhordú ar pholasaithe na Roinne maidir le cúrsaí corparáide lena n-áirítear Bainistiú Riosca, Saoráil Faisnéise, Rochtain ar Fhaisnéis faoin gComhshaol (AIE), Seirbhís do Chustaiméirí, Cosaint Sonraí, Nochtaithe Cosanta, Cosaint Leanaí, Scéim na Teanga Gaeilge, Comhionannas Inscne, Bainistiú Taifead agus Turasóireacht Chultúrtha.
 • Cothabháil ar chlár sócmhainní na Roinne.
 • Forbairt agus maoirseacht ar chur i bhfeidhm pholasaithe na Roinne um shláinte agus sábháilteacht san ionad oibre i gcomhréir leis an reachtaíocht ábhartha.

Rialachas Corparáideach & Seirbhísí – Rochtain ar ár Seirbhísí

 • Cuireann an tAonad um Rialachas Corparáideach agus Seirbhísí eolas ar fáil don phobal i gcoitinne agus do chustaiméirí inmheánacha na Roinne agus comhlachtaí agus freagraíonn sé d’fhiosruithe a fhaightear sa phost, le r-phost, agus ar an nguthán. Déanann an t-aonad próiseáil freisin ar iarratais ar fhaisnéis a chuirtear isteach faoi na hAchtanna um Shaoráil Faisnéise agus rialacháin AIE.
 • Is féidir teagmháil a dhéanamh leis an aonad ar an nguthán nó le r-phost - https://www.chg.gov.ie/about/contact/ - agus cuirtear na seirbhísí uile ar fáil saor in aisce, ach amháin táillí reachtúla ag eascairt as réimis Shaoráil Faisnéise nó réimis reachtúla eile.
 • Má táthar míshásta le gníomhartha nó freagraí an aonaid is féidir an cás a leanúint trí na gnáthbhealaí um sheirbhís do chustaiméirí - https://www.chg.gov.ie/about/customer-service/ - nó, más gá, tríd an Ombudsman. Cuirtear nósanna imeachta achomhairc maidir le hiarratais um Shaoráil Faisnéise agus um Rochtain ar Fhaisnéis faoin gComhshaol in iúl do na hiarrthóirí uilig.

Rialachas Corparáideach & Seirbhísí – Aicmí na dTaifead atá á gCoimeád

 • Taifid a bhaineann le riarachán an Aonaid um Rialachas Corparáideach & Seirbhísí;
 • Taifid a bhaineann le cúrsaí Rialachais
 • Taifid a bhaineann le cúrsaí polasaí a thagann laistigh de shainchúram an Aonaid
 • Taifid a bhaineann le cúrsaí oibríochta lena n-áirítear:
  • Pleananna gnó aonaid agus cláir riosca;
  • Gnó Bhord Bainistíochta na Roinne;
  • Ábhar ginearálta faisnéise agus comhfhreagras;
  • Tuarascálacha bliantúla agus ráitis straitéise;
  • Cairteanna um sheirbhís do chustaiméirí agus pleananna gníomhaíochta agus gearáin ó chustaiméirí;
  • Iarratais a dhéantar leis an Roinn faoin reachtaíocht um Shaoráil Faisnéise agus cosaint sonraí agus rialacháin AIE;
  • Sláinte agus sábháilteacht;
  • Clár Sócmhainní na Roinne;
  • Soláthar, cothabháil agus íocaíocht i dtaca le cóiríocht, fónaimh, trealamh agus soláthairtí oifige.
 • Faisnéis phearsanta, lena n-áirítear sonraí pearsanta faoi:
  • Dhaoine aonair a chuireann iarratais isteach chuig an Roinn faoi na hachtanna um shaoráil faisnéise, reachtaíocht um chosaint sonraí, nó rialacháin AIE;
  • Aíonna a dtugtar cuireadh chuig Cuimhneachán Náisiúnta an Ghorta Mhóir dóibh;
  • Daoine aonair a chuireann gearáin isteach chuig an Roinn.
  • Soláthraithe earraí nó seirbhísí;

 

 

Twitter

An Roinn Cultúir, Oidhreachta agus Gaeltachta, 23 Sráid Chill Dara,Baile Átha Cliath - D02 TD30 (01) 631 3800 / Íosghlao: 1890 383 000

Dearadh & Forbairt ag Fusio

Vision One Civil Service