07/01/20

An tAonad um Pholasaí agus Forais Chultúrtha

An tAonad um Pholasaí agus Forais Chultúrtha – Feidhmeanna agus Seirbhísí

 • Maoiniú agus creat polasaí cuí a sholáthar d’Fhorais Chultúrtha Náisiúnta na hÉireann, ach go háirithe, an Ceoláras Náisiúnta, an Gailearaí Náisiúnta, an tArd-Mhúsaem, Leabharlann Chester Beatty, IMMA agus Gailearaí Crawford
 • Forbairt ar Pholasaí Cultúrtha Náisiúnta "Cultúr 2025"
 • Maoiniú do mhúsaeim speisialta réigiúnacha agus áitiúla.
 • Freagracht as forbairt ar thograí a chuireann le hoidhreacht chultúrtha na hÉireann.
 • Freagracht as Polasaí Gineolaíochta náisiúnta.
 • Cuidiú le cur chun cinn na turasóireachta cultúrtha ar fud na tíre, i gcomhar le húdaráis náisiúnta agus áitiúla agus comhpháirtithe eile.
 • Forbairt agus feabhas ar cháilíocht agus éifeachtacht na meicníochtaí chun cuidiú le fás réigiúnach agus forbairt na hearnála cultúrtha.
 • Freagracht as maoiniú do thograí cultúrtha le gné réigiúnach:
  • Togra na Músaem Réigiúnacha,
  • Scéim um Shoghluaiseacht Bailiúchán,
  • Scéim um Chomhoibriú Thuaidh/Theas.
  • Féilte agus Scoileanna Samhraidh
 • Freagracht as forbairt ar thograí a chuireann le hoidhreacht chultúrtha na hÉireann:
 • Oíche Chultúir,
 • Oíche Chultúir Réigiúnaí, agus
 • Seachtain Idirnáisiúnta Chultúr na hÉireann.
 • Clár Athchóirithe an Rialtais a chur chun cinn sna Forais Chultúrtha.
 • Fóirdheontas bliantúil a sholáthar d’eagraíochtaí cultúrtha, lena n-áirítear Ionad James Joyce, an Músaem Náisiúnta Cló, Músaem Hunt, Leabharlann an Ardeaspaig Marsh, Músaem Bhád Aeir Fhainge, Gailearaí na hEolaíochta agus Músaem Ime Chorcaí agus dualgais ábhartha.
 • Bainistiú ar Scéim Slánaíochta an Rialtais.
 • Forbairt agus feabhas ar cháilíocht agus éifeachtacht na meicníochtaí chun cuidiú le fás réigiúnach agus forbairt na hearnála cultúrtha.

An tAonad um Pholasaí agus Forais Chultúrtha – Rochtain ar ár Seirbhísí

 • Tugann an t-aonad maoiniú do chomhlachtaí agus tograí cultúrtha ábhartha agus déantar gach ceann a mheas ar a fhiúntas féin agus le breithniú ar na sochair shóisialta agus chultúrtha fhéideartha a bheadh ann.
 • Tá an idirghníomhaíocht dhíreach a bhíonn ag an aonad leis an bpobal teoranta ach cuireann sé maoiniú ar fáil do chomhlachtaí, eagraíochtaí agus tograí ar leith a bhfuil sainchúram cultúrtha orthu. Tá an t-aonad freagrach freisin as ceadúnas a thabhairt chun roinnt earraí cultúrtha a easpórtáil. Eisítear ceadúnais chun réada cultúrtha a easpórtáil ó Éirinn chuig cinn scríbe laistigh den Aontas Eorpach ag an bhForas Cultúrtha Náisiúnta ábhartha agus/nó an Roinn Ealaíon, Oidreachta, Gnóthaí Réigiúnachq, Tuaithe agus Gaeltachta ag brath ar nádúr an réada chultúrtha atá i gceist.
 • Tá foirmeacha iarratais ar cheadúnais le heaspórtáil as Éirinn chuig cinn scríbe laistigh den Aontas Eorpach ar fáil ón bhForas Cultúrtha Náisiúnta ábhartha nó go díreach ón Roinn Ealaíon, Oidreachta, Gnóthaí Réigiúnachq, Tuaithe agus Gaeltachta.
 • De réir na dtreoracha atá foilsithe ar shuíomh gréasáin na Roinne at https://www.chg.gov.ie/en/Culture/Schemes/CultúrthaGoodsProtection/, is í an Roinn an t-údarás inniúil chun ceadúnais easpórtála a eisiúint lasmuigh den Aontas Eorpach. Arís, is féidir sonraí a fháil ar shuíomh gréasáin na Roinne.
 • Tá an t-aonad freagrach freisin as cathaoirleacht agus rúnaíocht do choiste chun faoiseamh a fhaomhadh do bhronntanais oidhreachta faoi Alt 1003 den Acht Comhdhlúite Cánacha, 1997. Tá treoirlínte, foirm iarratais agus liosta de na bronntanais uile a rinneadh roimhe seo foilsithe ar shuíomh gréasáin na Roinne ag

https://www.chg.gov.ie/en/Culture/Schemes/TaxReliefforHeritageDonations

An tAonad um Pholasaí agus Forais Chultúrtha – Aicmí na dTaifead atá á gCoimeád

 • Taifid a bhaineann le cúrsaí polasaí, reachtaíochta, airgeadais agus oibríochta i dtaca le feidhmeanna an aonaid mar a luaitear thuas, agus freisin le híoc an mhaoinithe do chomhlachtaí cultúrtha éagsúla.

An tAonad um Pholasaí agus Forais Chultúrtha – Scéimeanna Deontais nó Maoinithe

Scéim Táille an Aimsitheora

Cuspóir na scéime:

Tá cumhacht ag an Ard-Mhúsaem cead a thabhairt le fríotha seandálaíochta a bhfuil tábhacht áitiúil leo a choinneáil i músaeim áitiúla nó réigiúnacha cuí. Nuair a tharlaíonn fríotha dá leithéid, is nós é táille aimsitheora a sholáthar ar lánrogha an Stáit. Bíonn suimeanna éagsúla ann ag brath ar shonraí áirithe amhail an réad atá i gceist, luach an réada, srl.

Tá an duine a thagann ar réad seandálaíochta a mheasann an tArd-Mhúsaem go bhfuil tábhacht áitiúil leis agus a cheadaíonn an tArd-Mhúsaem a chur ar taispeáint i músaem áitiúil nó réigiúnach cuí incháilithe ar iarratas a dhéanamh faoin scéim seo. Féadfaidh an músaem áitiúil nó réigiúnach an íocaíocht a dhéanamh leis an aimsitheoir. Agus ina dhiaidh sin gheobhaidh an músaem sin an t-airgead ar ais ón Roinn. De rogha air sin, féadfaidh an Roinn an íocaíocht a dhéanamh go díreach leis an ‘aimsitheoir’.

Conas iarratas a dhéanamh ar mhaoiniú faoin scéim:

Ní mór don iarrthóir (músaem áitiúil nó réigiúnach nó aimsitheoir an réada atá i gceist) an cháipéisíocht agus an fhaisnéise seo a leanas a thabhairt don Roinn sular féidir iarratas a mheas:

 1. Cóip d’Fhoirm Thuairisce ar Aimsiú de chuid Ard-Mhúsaem na hÉireann;
 2. Cóip de choinníollacha na hiasachta, más cuí;
 3. Deimhniú scríofa ó Ard-Mhúsaem na hÉireann de luach an réada atá i gceist;
 4. Sonraí an aimsitheora; agus
 5. Iarratas foirmiúil don Roinn Ealaíon, Oidreachta, Gnóthaí Réigiúnachq, Tuaithe agus Gaeltachta an tsuim sin a íoc.

Critéir Incháilitheachta:

Ní mór don iarrthóir réad seandálaíochta a bhfuil tábhacht éigin leis a bheith aimsithe aige/aici. Ní mór cloí leis na coinníollacha thuasluaite agus tá siad seo de dhíth sular féidir measúnú ar bith a dhéanamh sa Roinn.

Bheadh na critéir a rialaíonn éagsúlachtaí i leibhéil na ndeontas ag brath ar dheimhniú scríofa ó Ard-Mhúsaem na hÉireann faoi luach an réada atá i gceist. Níl sé de cheangal ar an Roinn an tsuim iomlán a íoc agus féadfaidh sí cinneadh ar luach ainmniúil ag brath ar infhaighteacht maoine srl. I roinnt cásanna, féadfaidh an Roinn leath den luach a íoc leis an aimsitheoir, agus an músaem áitiúil nó réigiúnach ag íoc an leath eile. Níl aon chritéir ar leith ann i dtaca le táille an aimsitheora.

Íocaíocht is ea í seo ar lánrogha an Stáit agus níl nós imeachta foirmiúil um achomhairc ann.

Scéim chun cuidiú le Músaeim Áitiúla & Réigiúnacha

Cuspóir na scéime:

Bhunaigh an Roinn an clár seo chun maoiniú a éascú do mhúsaeim contae ainmnithe ag Ard-Mhúsaem na hÉireann agus músaeim ag glacadh páirt i Scéim na Comhairle Oidhreachta um Chaighdeáin agus Creidiúnú; chun margaíocht na bhforas seo a chur chun cinn agus a fheabhsú; agus chun cláir a chur chun cinn a bhunaítear chun daoine aosta, daoine óga agus iad siúd atá faoi mhíbhuntáiste shóisialta cuairt a thabhairt ar na forais seo. Faoin scéim seo freisin, tá tacaíocht tugtha d’ócáidí cultúrtha a eagraíodh i músaeim chun pobal áitiúil agus turasóirí a mhealladh agus/nó músaeim a chur chun cinn mar lárionaid sa phobal áitiúil.

Laistigh de na topaicí leathana  sin, d’fhéadfaí tograí a chur isteach:

 • A mhéadódh lucht úsáide músaeim a mhéadú trí mhargaíocht fheabhsaithe ar mhúsaeim;
 • A chuirfeadh úsáid músaem chun cinn mar acmhainní turasóireachta ina gceantar nó réigiún;
 • A shínfeadh uaireanta oscailte na bhforas;
 • A mhéadódh líon na gcuairteoirí;
 • A chothódh comhoibriú idir an músaeim agus nithe eile is díol spéise do thurasóirí, (amhail praghsanna comhroinnte, rianta oidhreachta, naisc idir an bailiúchán agus áiteanna áitiúla, srl.).

Cé atá i dteideal iarratas a dhéanamh?

 • Músaeim ainmnithe ag Ard-Mhúsaem na hÉireann; agus
 • Músaeim agus gailearaithe laistigh den Chlár um Chaighdeán Músaeim á riar ag Comhairle Oidhreachta na hÉireann - ní dhéantar ach iarratais ó fhorais atá bunaithe ar bhailiúcháin a mheas do mhaoiniú faoin Scéim seo.

Is mar thoradh ar chuireadh amháin a rinneadh iarratais faoin scéim. Cuireadh foirmeacha iarratais agus téarmaí agus coinníollacha ar aghaidh chuig na forais ábhartha.

Critéir Incháilitheachta:

 • Músaeim ainmnithe ag Ard-Mhúsaem na hÉireann;
 • Músaeim/ gailearaithe laistigh den Chlár um Chaighdeán Músaeim á riar ag Comhairle Oidhreachta na hÉireann;
 • Ní dhéantar ach iarratais ó fhorais atá bunaithe ar bhailiúcháin a mheas do mhaoiniú faoin gClár seo;
 • Ní mór tograí a bheith curtha i gcíoch agus íoctha go hiomlán as faoi Shamhain 2016;
 • Níor thacaigh an scéim seo le tograí caipitil.

Ba iad seo na critéir scórála roimhe seo:

A mhéid a thacódh an togra le turasóireacht chultúrtha agus/nó a spreagfadh sé Músaem áitiúla agus réigiúnacha ag codán níos mó den tsochaí;

 • Cé acu an bhfuil an togra réalaíoch i dtéarmaí scála, costais agus cúnamh atá á lorg;
 • Leibhéal ranníocaíocht an iarrthóra don togra;
 • Inrochtaine i dtéarmaí inrochtaine fhisiciúil, táillí iontrála, uaireanta oscailte;

Ní raibh aon nós imeachta fhoirmiúil achomharc ann i dtaca leis na cinntí a rinneadh faoin scéim seo.

Scéim um Shoghluaiseacht Bailiúchán

Cuspóir na scéime:

Tá an Scéim ann le maoiniú a thabhairt d’iompar, costas árachais agus costais taispeántais do mhíreanna ó na Bailiúcháin Náisiúnta chuig forais chuí ar fud na tíre. Ní féidir leis na forais Chultúrtha Náisiúnta a mbailiúchán iomlán a chur ar taispeáint ag aon am amháin agus cuidíonn an scéim seo le míreanna ón mBailiúcháin Náisiúnta a choinneáil ar taispeáint don phobal ar bhonn níos mó agus níos leithne. Ina theannta sin, cuidíonn an scéim seo le míreanna ón mBailiúcháin Náisiúnta a mbíonn tábhacht áitiúil agus réigiúnach ar leith leo a chur ar taispeáint go díreach do na pobail sin. Cuidíonn sí freisin le réada chultúrtha agus taispeántais a bhaineann leo a scaipeadh amach ó ionaid uirbeacha chuig ceantair tuaithe.

Cé atá i dteideal iarratas a dhéanamh?

Seo a leanas na cineálacha tograí ar a rinneadh measúnú faoin scéim:

 • Maoiniú ar na costais a bhaineann le hiompar míreanna ó na Bailiúcháin Náisiúnta chuig/ó foras réigiúnach/áitiúil; nó/agus
 • Maoiniú ar chostas chun míreanna ó na Bailiúcháin Náisiúnta a chur faoi árachas agus iad á n-iompar chuig/ó fhoras réigiúnach/áitiúil; nó/agus
 • Maoiniú ar chostas taispeántais do mhíreanna ó na Bailiúcháin Náisiúnta i d’Fhoras.

Níl soláthar sa scéim seo d’uasghrádú caipitiúil ar áiseanna chun freastal ar riachtanais taispeántais an fhorais iasachta.

Ba chóir d’Iarrthóirí:

 • cead a bheith faighte acu ón údarás iasachta
 • a leagan amach go soiléir an cuspóir, an aidhm agus an toradh a bhfuiltear ag súil leis maidir leis an mír a bhfuil sé beartaithe a fháil ar iasacht;
 • gach costas ábhartha a leagan amach;
 • a dheimhniú go bhfuil na haighneachtaí uile a dhéantar san iarratas ar mhaoiniú cruinn agus fíor;
 • na ceadanna rialaitheacha riachtanacha uile a bheith ann

Scéim um Chomhoibriú le Tuaisceart Éireann

Cuspóir na scéime:

Ba chóir go mbeadh maoiniú a thugtar faoin Scéim a bheith ag freagairt do riachtanas cultúrtha ar leith agus go dtacódh sé leis an Roinn i gcomhlíonadh a cuspóra chun bua ealaíne agus cruthaitheachta na hÉireann a chothú agus a fhorbairt agus feabhas a chur ar rochtain ar na healaíona, na forais chultúrtha náisiúnta, an t-infreastruchtúr réigiúnach ealaíon agus turasóireacht chultúrtha ar fud na tíre, i gcomhar le húdaráis náisiúnta agus áitiúla agus comhpháirtithe eile.

Ní mór do thograí a fhaigheann maoiniú faoin Scéim gné shoiléir Thuaidh/Theas a bheith acu agus ní mór dóibh a bheith ag féachaint le cuidiú le feabhas, ceiliúradh nó comóradh a dhéanamh ar oidhreacht ealaíne, chultúrtha, cheoil nó scannáin de chuid oileán uile na hÉireann.

Ba chóir do thograí a bheith cruthaitheach agus nuálaíoch, agus seo a leanas samplaí de thograí a d’fhéadfaí a mheas do mhaoiniú faoin scéim, ach níl siad teoranta do thograí dá leithéid:

 • Tograí a chothaíonn comhoibriú agus comhfhiontair idir eagraíochtaí agus forais ar bhonn Thuaidh/Theas;
 • Tograí a chothaíonn an turasóireacht chultúrtha ar bhonn ar bhonn Thuaidh/Theas;
 • Tograíonn a chothaíonn soláthar na gclár for-rochtana cultúrtha ar bhonn Thuaidh/Theas.

Cé atá i dteideal iarratas a dhéanamh?

Cuirtear fáilte roimh iarratais ó chomhlachtaí, eagraíochtaí agus forais a fheidhmíonn ar bhonn neamhbhrabúis.

Déanfar iarratais ina bhfuil comhpháirtíochtaí nó comhoibrithe a mheas do mhaoiniú faoin Scéim.

Cé gur féidir le hiarrthóirí sonraí faoi níos mó ná togra amháin a chur isteach do bhreithniú, samhlaítear nach bhfaighidh iarrthóir dáileadh maoinithe i dtaca le níos mó ná aon togra amháin.

Ní féidir tograí caipitil a mheas do mhaoiniú faoin Scéim.

Ba chóir d’Iarrthóirí:

 • a leagan amach go soiléir an cuspóir, an aidhm agus an toradh a bhfuiltear ag súil leis ón togra atá beartaithe;
 • a léiriú a mhéid agus a shásaíonn an togra cuspóirí na Scéime le tagairt ar leith don ghné Thuaidh/Theas;
 • costais uile an togra a leagan amach;
 • a dheimhniú go bhfuil an togra réalaíoch i dtéarmaí scála, an chumais le soláthar a dhéanamh, na gcostas, an chúnaimh atá á lorg agus an fhráma ama don soláthar;
 • a léiriú go mion agus go soiléir leibhéal acmhainní na n-iarrthóirí féin atá á gcur ar fáil don togra más cuí (féach critéir mheasúnaithe thíos);
 • a dheimhniú go bhfuil na haighneachtaí uile a dhéantar san iarratas ar mhaoiniú cruinn agus fíor;
 • na ceadanna rialaitheacha riachtanacha uile a bheith ann; agus
 • a bheith cáin-chomhlíontach.

Faoiseamh cánach ar bhronntanais oidhreachta faoi Alt 1003 den Acht Comhdhlúite Cánacha, 1997

Faoi Alt 1003 den Acht Comhdhlúite Cánacha, 1997, tá faoiseamh cánach ar fáil i dtaca le bronntanas de mhíreanna tábhachtacha d’oidhreacht náisiúnta chuig bailiúcháin náisiúnta na hÉireann. Is éard atá san fhaoiseamh ná creidiúint cánach atá cothrom le luach na míre(anna) oidhreachta a bhronntar, agus is féidir í sin a chur mar chreidiúint i gcoinne dliteanas cánach áirithe a thabhaíonn an bronntóir. Do chúiseanna an fhaoisimh, ciallaíonn mír(eanna) oidhreachta aon chineál de mhír chultúrtha lena n-áirítear –

 • mír sheandálaíochta, cartlann, leabhar, taifead eastáit, lámhscríbhinn agus pictiúr (péinteáilte) ar bith, agus
 • bailiúchán ar bith de mhíreanna cultúrtha agus
 • bailiúchán ar bith dá leithéid ina socrú a mheastar a bheith cuí le bronnadh ar na bailiúcháin náisiúnta

Faoin reachtaíocht, tugtar Comhlachtaí Ceadaithe ar na bailiúcháin náisiúnta. Is iad: Cartlann Náisiúnta na hÉireann www.nationalarchives.ie; Gailearaí Náisiúnta na hÉireann www.nationalgallery.ie; Leabharlann Náisiúnta na hÉireann www.nli.ie; Ard-Mhúsaem na hÉireann www.musaem.ie; Áras Nua-Ealaíne na hÉireann www.imma.ie & Gailearaí Ealaíne Crawford Corcaigh www.crawfordartgallery.ie

Tá an t-údarás ag an Aire Ealaíon, Oidreachta, Gnóthaí Réigiúnachq, Tuaithe agus Gaeltachta, le toiliú an Aire Airgeadais, comhlachtaí breise a fhaomhadh do chúiseanna an fhaoisimh. Ní mór comhlachtaí dá leithéid a bheith maoinithe go hiomlán nó go príomha ag an Stát nó ag údarás poiblí nó áitiúil.

An tAonad um Pholasaí agus Forais Chultúrtha – Mórmholtaí Beartais agus Comhairliúcháin Phoiblí

Is féidir teacht ar phlé i dtaca le Cultúr 2025 ag https://www.chg.gov.ie/arts/culture/culture-2025-2/

Twitter

An Roinn Cultúir, Oidhreachta agus Gaeltachta, 23 Sráid Chill Dara,Baile Átha Cliath - D02 TD30 (01) 631 3800 / Íosghlao: 1890 383 000

Dearadh & Forbairt ag Fusio

Vision One Civil Service