26/03/19

Aonad na Scéimeanna Cultúir

Feidhmeanna agus Seirbhísí

 • Beartas do Shiamsaíocht Cultúir Oíche
 • Beartas do Scéim an Chéatadáin le haghaidh na hEalaíon le forbairt
 • Creat maoinithe agus polasaí cuí maidir le hInstitiúidí Cultúir Náisiúnta na hÉireann. go háirithe maidir leis an nGailearaí Náisiúnta, a sholáthar.
 • Maoiniú a sholáthar d'iarsmalanna speisialtóra réigiúnacha agus áitiúla.
 • Bheith freagrach as tionscadail a chuirfidh feabhas ar oidhreacht chultúrtha na hÉireann.
 • Cion tairbhe a dhéanamh maidir leis an turasóireacht chultúrtha a chur chun cinn ar fud na tíre i gcomhar le húdaráis náisiúnta agus áitiúla agus le comhpháirtithe eile.
 • Caighdeán agus éifeacht na meicníochtaí sin a fhónann d'fhás agus do threisiú na hearnála cultúrtha ar bhonn réigiúnach a chur chun cinn agus a fheabhsú.
 • Bheith freagrach as maoiniú a sholáthar do thionscadail chultúir a bhfuil gné réigiúnach i gceist leo:
 • Tionscadal Iarsmalainne Réigiúnaí,
 • Scéim Soghluaisteachta Bailiúchán,
 • Scéim Comharoibre Thuaidh Theas
 • Féilte agus Scoileanna Samhraidh Áitiúla ar an Mionchóir
 • Bheith freagrach as tionscadail a chuirfidh feabhas ar oidhreacht chultúrtha na hÉireann a fhorbairt:
 • Clár cultúir le linn Fhéile Phádraig
 • Clár an Rialtais um Athchóiriú a thiomáint trí na hInstitiúidí Cultúir (Gailearaí Náisiúnta na hÉireann).
 • Fóirdheontas bliantúil a sholáthar d'eagraíochtaí cultúir, lena n-áirítear Ionad James Joyce, an Músaem Náisiúnta Cló, Iarsmalann Hunt, Leabharlann an Ardeaspaig Marsh, Músaem Bád eitilte Fhainge, Gailearaí na hEolaíochta, Comhaltas Ceoltóirí Éireann, agus Iarsmalann Ime, Corcaigh maille le dualgais ghaolmhara.
 • Scéim Slánaíochta an Rialtais a bhainistiú.
 • Caighdeán agus éifeacht na meicníochtaí a fhónann d'fhás agus do threisiú na hearnála cultúir ar bhonn réigiúnach a chur chun cinn agus chun feabhais.

 

 • Tá an t-aonad freagrach freisin as roinnt earraí cultúrtha a cheadúnú lena n-onnmhairiú. Maidir le hearraí cultúrtha ó Éirinn is í an Institiúid Chultúrtha Náisiúnta ábhartha agus/nó an Roinn Cultúir, Oidhreachta agus Gaeltachta a eisíonn na ceadúnais onnmhairithe chuig ceann scríbe laistigh den AE ag brath ar chineál na n-earraí cultúrtha a bhíonn i gceist.
  • Is í an Roinn an t-údarás inniúil maidir le heisiúint ceadúnais onnmhairithe chuig tíortha lasmuigh den Aontas Eorpach. Is féidir mionsonraí faoi sin a fháil freisin ar láithreán gréasáin na Roinne.
 • Tá an t-aonad freagrach freisin as seirbhís cathaoirleachta agus rúnaíochta a sholáthar do choiste chun faoiseamh cánach maidir le deontais oidhreachta a cheadú faoi Alt 1003 den Acht Comhdhlúite Cánacha, 1997. Foilsítear treoirlínte, foirm iarratais agus liosta de na deontais uile a rinneadh roimhe seo ar láithreán gréasáin na Roinne ag:

https://www.chg.gov.ie/en/Culture/Schemes/TaxReliefforHeritageDonations

Cineálacha na dTaifead a Choinnítear

 • Coinnítear taifid a bhaineann le cúrsaí polasaí, reachtaíochta, airgeadais agus oibríochta maidir le feidhmeanna an aonaid mar a shonraítear thuas iad agus a bhaineann chomh maith le maoiniú a íocadh le comhlachtaí cultúrtha éagsúla.

Scéimeanna um Dheontais nó Maoiniú

Scéim Táillí Aimsitheora

Cuspóir na scéime:

Tá sé de chumhacht ag an Ard-Mhúsaem cead coinneála maidir le hiarsmaí seandálaíochta ar ábhar inspéise iad ón taobh áitiúil de a thabhairt d'iarsmalanna áitiúla nó réigiúnacha cuí. Sa chás go n-aimseofaí a leithéidí is gnách táille an aimsitheora a chur ar fáil de réir chumhacht lánroghnach an Stáit. Is éagsúil le chéile na méideanna a íoctar ag brath ar shonraí áirithe, mar shampla, ar an iarsma atá i gceist, ar luach an iarsma, etc.

I gcás go meas saineolaithe an t-Ard-Mhúsaem Náisiúnta gur iarsma seandálaíochta inspéise ón taobh áitiúil de an t-ábhar a aimsíodh agus go gceadaítear é bheith curtha ar taispeáint in iarsmalann áitiúil nó réigiúnach cuí, tá an t-aimsitheoir i dteideal iarratas a dhéanamh faoin scéim seo. Féadfaidh an iarsmalann áitiúil nó réigiúnach an íocaíocht a thabhairt don aimsitheoir. Agus gheobhaidh siad ar a seal an t-airgead ar ais ón Roinn. De rogha air sin féadfaidh an Roinn an íocaíocht a dhéanamh go díreach leis an 'aimsitheoir'.

Conas iarratas ar mhaoiniú a dhéanamh faoin scéim:

Ní mór don iarratasóir (iarsmalann áitiúil nó réigiúnach nó aimsitheoir an ábhair atá i gceist iarbhír) na doiciméid agus an bunfhaisnéis a leanas a thabhairt don Roinn sular féidir an t-iarratas a mheas:

 1. Cóip d'Fhoirm Tuairisce Ard-Mhúsaem na hÉireann faoi Fhionnachtan Seandálaíochta;
 2. Cóip de na coinníollacha iasachta más cuí;
 3. Dearbhú i scríbhinn ó Ard-Mhúsaem na hÉireann ar luach an rud atá i gceist;
 4. Sonraí an aimsitheora; agus
 5. Iarratas foirmeálta chuig D/AHG chun an méid seo a íoc.
 6. Critéir Cháilitheachta:

Ní mór gur ábhar seandálaíochta de thábhacht shuntasach an rud atá aimsithe ag an iarratasóir. Ní mór go gcloítear leis na coinníollacha thuasluaite agus is gá go ndéantar sin sular féidir aon mheasúnú a dhéanamh sa Roinn.

Tá na critéir a riarann an éagsúlacht i leibhéil na ndeontas faoi réir ag an dearbhú i scríbhinn ar luach an ábhair i gceist ó Ard-Mhúsaem na hÉireann. Ní bheidh sé d’oibleagáid ar an Roinn an méid iomlán a íoc agus féadfaidh sí cinneadh a dhéanamh maidir le luach ainmniúil ag brath ar infhaighteacht mhaoinithe etc. I gcásanna áirithe féadfaidh an Roinn leath an luach a íoc leis an aimsitheoir agus a fhágáil faoin iarsmalann áitiúil nó réigiúnach an leath eile a íoc. Níl aon chritéir shonracha ann maidir le táille an aimsitheora.

Is íocaíocht sin a dhéantar de réir lánrogha an Stáit agus níl aon nós imeachta foirmeálta ann chun achomharc a dhéanamh.

Scéim Taispeántais Iarsmalainne Réigiúnaí

Cuspóir na scéime:

Is é cuspóir na scéime ciste a chur ar bun chun cuidiú le hiarsmalanna áitiúla, réigiúnacha agus speisialaithe cion tairbhe a dhéanamh maidir le dlús agus comhchiall an chultúir náisiúnta agus áitiúil, trí chlár taispeántais a eagrú le haghaidh mhuintir na háite agus cuairteoirí araon. Beidh léirmhínithe áitiúla agus sonracha ann dá thoradh ar imeachtaí stairiúla agus ar a n-oidhreacht sin agus ar a iomadúla atá dearcadh na ndaoine orthu féin agus ar na traidisiúin is dlúth agus inneach an Éireannaigh ó thaobh stairiúil na hÉireann de.

Cé atá i dteideal iarratas a dhéanamh?

Tá iarratais á lorg ó iarsmalanna áitiúla, réigiúnacha agus speisialaithe agus/nó ó eagraíochtaí agus institiúidí a oibríonn mar institiúidí v a bhfuil de príomhghnó acu bailiúcháin d'iarsmaí bunaidh agus d'iarsmaí bunaidh ar iasacht a chosaint agus a shealbhú ar iontaobhas agus taighde, forbairt agus léirmhíniú a dhéanamh orthu ar mhaithe leis an bpobal.

 

Beidh áitreabh an iarratasóra incháilithe ar oscailt don phobal - beidh na bailiúcháin ann uathúil sa tír agus beidh baint acu le hábhair a bhaineann le leas an náisiúin nó leis an gcultúr idirnáisiúnta agus ní mór go mbeidh teacht go héasca orthu ag an bpobal.

 

Déanfar measúnú ar iarratais a bhaineann le comhpháirtíochtaí nó le dreamanna a dhéanann obair i gcomhar maidir le maoiniú faoin Scéim.

 

Critéir Cháilitheachta:

Tá an scéim ann chun cuidiú le hiarsmalanna áitiúla, réigiúnacha agus speisialaithe cion tairbhe a dhéanamh maidir le dlús agus comhchiall an chultúir náisiúnta agus áitiúil, trí chlár taispeántais a eagrú le haghaidh mhuintir na háite agus cuairteoirí araon. Beidh léirmhínithe áitiúla agus sonracha ann dá thoradh ar imeachtaí stairiúla agus ar a n-oidhreacht sin agus ar a iomadúla atá dearcadh na ndaoine orthu féin agus ar na traidisiúin is dlúth agus inneach an Éireannaigh ó thaobh stairiúil na hÉireann de.

 

Bheadh sá d'aidhm ag na taispeántais go dtabharfadh siad léargais nua, agus go mbeadh comhrá dearfach ann dá mbarr, agus go gcothódh siad comhthuiscint níos doimhne i measc daoine ó thraidisiúin éagsúla ar oileán na hÉireann. Ba cheart go spreagfadh na taispeántais a dtacaíonn an scéim seo leo an iliomad clár trína gcuimhneofaí ar an am atá caite seachas a bheith ag iarraidh go mbeifí faoi smacht ag leas coiteann agus go gcinnteofaí leo, dá mb'fhéidir, nach ngríostaí seanteannais chun athbheochana sna taispeántais lena dtacaítear.

 

Caidé a mhaoinítear:

 • Costais taighde agus coimeádaíochta maidir leis an taispeántas/an imeacht;
 • Painéil taispeántais;
 • Ábhar taispeántais eile;
 • Comharthaíocht;
 • Aistriúchán ábhar taispeána agus comharthaíochta san áit a mbeidh an t-aistriúchán ar taispeáint;
 • Táirgeadh na litríochta a bhaineann leisam taispeántas/imeacht;
 • Trealamh nó feabhsúcháin/modhnuithe ar threalamh i gcás go mbaineann sin go díreach leis an taispeántas/imeacht;
 • Forbairt láithreán gréasáin nó acmhainní ar líne i gcás go mbaineann siadsan go díreach leis an taispeántas/imeacht;
 • Trealamh agus acmhainní oideachais agus for-rochtana;Is iadsan a leanas na critéir ghráduithe a bhí ann roimhe seo:
 • A mhéad a thacódh an tionscadal le miamta cultúir agus/nó a spreagfadh sé céatadán níos mó den tsochaí chun úsáid a bhaint as iarsmalanna áitiúla agus réigiúnacha;
 • Cibé acu an bhfuil nó nach bhfuil an tionscadal réadúil chomh fada is a bhaineann sé le scála, le costais agus leis an gcúnamh atáthar a lorg;
 • Cion oibre pearsanta an iarratasóra maidir leis an tionscadal;
 • Inrochtaineacht maidir le háisiúlacht fisiciúil, le muirir iontrála, le huaireanta oscailte;

https://www.chg.gov.ie/arts/culture/grants-and-funding/regional-museum-exhibitions-scheme

Ní raibh ann de nós imeachta achomhairc foirmeálta maidir leis na cinntí a rinneadh faoin scéim seo.

Scéim Soghluaisteachta Bailiúchán

Cuspóir na scéime:

Tá an Scéim ceaptha chun costais iompair, chun na costais a bhaineann le hárachais agus le taispeántas iarsmaí ó na Bailiúcháin Náisiúnta, agus chun iad a thabhairt go dtí institiúidí cuí ar fud na tíre a mhaoiniú. Ní féidir leis na hinstitiúidí Cultúrtha Náisiúnta a mbailiúchán go léir a chur ar taispeáint ag aon am amháin agus is cúnamh an scéim seo a chinntíonn go mbeidh míreanna ó na Bailiúcháin Náisiúnta dhá dtaispeáint don phobal ar bhonn níos leithne. Ina theannta sin déantar freastal sa scéim seo do thaispeántas iarsmaí ó na Bailiúcháin Náisiúnta, iarsmaí ar ábhar spéise iad go sonrach do pobail áitiúla agus réigiúnacha, go díreach do na pobail sin. Déantar freastal sa scéim freisin do scaipeadh déantúsán cultúir agus d'aistriú taispeántas amach ó ionaid uirbeacha go dtí ceantair faoin tír.

Cé atá i dteideal iarratas a dhéanamh?

Seo a leanas na cineálacha tionscadal a ndearnadh meas orthu faoin scéim:

 • Maoiniú a dhéanamh i leith na gcostas a bhaineann le hiarsmaí a iompar ó na Bailiúcháin Náisiúnta chuig/ó Institiúid réigiúnach/áitiúil; nó/agus
 • Maoiniú a dhéanamh i leith costais árachais ar iarsmaí ón mBailiúcháin Náisiúnta le linn dóibh bheith á n-iompar chuig/ó Institiúid réigiúnach/áitiúil; nó/agus
 • Maoiniú a dhéanamh i leith na gcostas atá i gceist le míreanna taispeána ón mBailiúcháin Náisiúnta i d'Institiúid.

Ní foráiltear sa scéim seo d'uasghrádú caipitil áiseanna a shásódh ceangaltais taispeántais na hinstitiúide is iasachtóir.

Ba cheart don iarratasóir:

 • Cead a fháil ón údarás is iasachtóir;
 • cuspóir, aidhm agus an toradh deiridh a ndírítear air leis an iasacht a bheartaítear a leagan amach go soiléir;
 • na costais uile a bhaineann leis a shonrú;
 • barántas a thabhairt go raibh gach uiríoll a rinneadh chun leanúint leis an iarratas ar mhaoiniú cruinn agus fíor;
 • a chinntiú go bhfuil na ceaduithe rialála go léir is gá in ord; agus

https://www.chg.gov.ie/arts/culture/grants-and-funding/mobility-of-collections-scheme/

Scéim um Chomhoibriú le Tuaisceart Éireann

Cuspóir na scéime:

Ba cheart go riarfadh an maoiniú a cuirtear ar fáil faoin Scéim riachtanas cultúrtha ar leith agus ba cheart go dtabharfadh sé tacaíocht don Roinn maidir leis an aidhm atá aici a thabhairt i gcrích mar atá bua ealaíonta agus bua cruthaitheach mhuintir na hÉireann a chothú agus a fhorbairt agus teacht ar na healaíona a fheabhsú agus na hinstitiúidí cultúrtha náisiúnta, an bonneagar ealaíon réigiúnach, agus an turasóireacht chultúrtha ar fud na tíre a threisiú i gcomhar le húdaráis náisiúnta agus áitiúla agus le comhpháirtithe eile.

Ní mór go mbeadh tréith éigin Thuaidh/Theas ar féidir a léiriú go soiléir ag roinnt leis an tionscadail a mhaoinítear faoin Scéim agus go ndéantaí cion oibre sa tionscadal maidir le cúrsaí ealaíne, cultúrtha, ceoil, scannáin nó oidhreachta inoileán na hÉireann ar fad a fheabhsú, a cheiliúradh nó a chomóradh.

Bheadh gné chruthaitheach agus nuálaíoch ag roinnt leis na tionscadail freisin agus ar na tionscadail a d'fhéadfaí a mheas i ndáil le maoiniú faoin scéim, ach gan ceanna eile a chur as an áireamh, tá na tionscadail a leanas:

 • Comhoibriú agus comhthionscnaimh idir eagraíochtaí agus institiúidí a chur chun cinn ar bhonn Thuaidh / Theas;
 • An turasóireacht chultúrtha a chur chun cinn ar bhonn Thuaidh/Theas;
 • Soláthar clár for-rochtana cultúrtha a chur chun cinn ar bhonn Thuaidh/Theas.

Cé atá i dteideal iarratas a dhéanamh?

Tá iarratais á lorg ó chomhlachtaí, ó eagraíochtaí agus ó institiúidí neamhbhrabúis.

Déanfar measúnú ar iarratais a bhaineann le comhpháirtíochtaí nó le dreamanna a dhéanann obair i gcomhar maidir le maoiniú faoin Scéim.

Cé gur féidir le hiarratasóirí sonraí faoi níos mó ná tionscadal amháin a chur isteach lena meas, táthar ag dréim leis go bhfaigheadh iarratasóir leithdháileadh maoinithe maidir le tionscadal amháin ar an mhéad.

Ní féidir meas i leith maoinithe a dhéanamh ar thionscadail chaipitil faoin Scéim.

Ba cheart don iarratasóir:

 • cuspóir, aidhm agus an toradh deiridh a ndírítear air leis an tionscadal a bheartaítear a leagan amach go soiléir;
 • oiread a bhfuil an tionscadal ag teacht le cuspóirí na Scéime a léiriú maille le tagairt ar leith don ghné Thuaidh/Theas;
 • cur síos a dhéanamh ar chostais uile an tionscadail;
 • a dhearbhú go bhfuil an tionscadal réadúil maidir le scála, leis an gcumas é a chur i gcrích, le costais, leis an gcúnamh a lorgaítear agus leis an achar ama is gá go mbeidh sé ar fáil;
 • leibhéal na n-acmhainní dílse a bheidh ar fáil don tionscadal más infheidhmithe (féach na critéir mheasúnaithe thíos) a mhíniú go soiléir;
 • barántas a thabhairt go raibh gach uiríoll a rinneadh chun leanúint leis an iarratas ar mhaoiniú cruinn agus fíor;
 • a chinntiú go bhfuil na ceaduithe rialála go léir is gá in ord; agus
 • bheith cáin-chomhlíontach.

https://www.chg.gov.ie/arts/culture/grants-and-funding/co-operation-with-northern-ireland/

Scéim maidir le Féilte agus Scoileanna Samhraidh Áitiúla ar an Mionchóir

Cuspóir na Scéime

Tá an Scéim maidir le Féilte agus Scoileanna Samhraidh Áitiúla ar an Mionchóir forchoimeádta le haghaidh féilte oiriúnacha, scoileanna samhraidh agus imeachtaí eile den chineál céanna is taca d'aidhmeanna agus do chuspóirí maoinithe faoi fhotheideal A6.

Is cion oibre an-tábhachtach iad na tionscadail maidir le forbairt agus le cur chun cinn tairiscintí turasóireachta cultúrtha na hÉireann, a dhéanann leas an turasóra intíre agus eachtrannaí araon agus is cuid thábhachtach iad de chomhlíontas na dtiomantas turasóireachta cultúrtha sa Chlár don Rialtas.

Cé atá i dteideal iarratas a dhéanamh?

Tá an Scéim ceaptha chun tacú le féilte cultúrtha áitiúla agus le scoileanna samhraidh nach bhfuil ag fáil airgead poiblí eile agus go bhféadfadh sé nach mbeidh siad incháilithe faoi chritéir um maoiniú d'imeachtaí ar an mórchóir a fhaigheann tacaíocht ó Fáilte Éireann, ón gComhairle Ealaíon agus ó chomhlachtaí dá samhail.

Ba cheart don iarratasóir:

 • cuspóir, aidhm agus an toradh deiridh a ndírítear air leis an tionscadal a bheartaítear a leagan amach go soiléir;
 • oiread a bhfuil an tionscadal ag teacht le cuspóirí na Scéime a léiriú maille le tagairt ar leith do ghné na Scoileanna Samhraidh nó na bhFéilte;
 • cur síos a dhéanamh ar chostais uile an tionscadail;
 • a dhearbhú go n-oibríonn comhlachtaí, eagraíochtaí agus institiúidí ar bhonn neamhbhrabúis;
 • breac-chuntas a thabhairt ar mhaoiniú ó aon chomhlacht poiblí eile nó é a nótáil go soiléir mura bhfuil tú ag fáil a leithéid de mhaoiniú­­­­;
 • a dhearbhú go bhfuil an tionscadal réadúil maidir le scála, leis an gcumas é a chur i gcrích, le costais, leis an gcúnamh a lorgaítear agus leis an achar ama is gá go mbeidh sé ar fáil;
 • barántas a thabhairt go raibh gach uiríoll a rinneadh chun leanúint leis an iarratas ar mhaoiniú cruinn agus fíor;
 • a chinntiú go bhfuil na ceaduithe rialála go léir is gá in ord; agus
 • bheith cáin-chomhlíontach.https://www.chg.gov.ie/arts/culture/grants-and-funding/small-scale-local-festivals-summer-schools/

 

Faoiseamh cánach ar shíntiúis oidhreachta faoi Alt 1003 den Acht Comhdhlúite Cánacha, 1997

Faoi Alt 1003 den Acht Comhdhlúite Cánacha, 1997, tá faoiseamh cánach ar fáil maidir le míreanna oidhreachta náisiúnta tábhachtacha a dheonaítear do bhailiúcháin náisiúnta na hÉireann. Is ionann an faoiseamh agus creidmheas cánach atá ar aon luach leis an mír/na míreanna oidhreachta a deonaíodh agus is féidir é a chur chun sochair in aghaidh dliteanas cánach ar leith a thabhaíonn an deontóir. Chun críocha an fhaoisimh, ciallaíonn mír/míreanna oidhreachta aon chineál mír chultúrtha lena n-áirítear -

 • aon mhír seandálaíochta, aon chartlann, leabhar, taifead eastáit, lámhscríbhinn nó phéintéireacht, nó
 • aon bhailiúchán de mhíreanna cultúir nó
 • aon bhailiúchán den chéanna ina suíomh a mheastar a bheith cuí le bheith deonaithe do na bailiúcháin náisiúnta.

Tugtar de thuairisc, faoin reachtaíocht, ar na bailiúcháin náisiúnta gur Comhlachtaí Ceadaithe iad. Is iad sin: Cartlann Náisiúnta na hÉireann www.nationalarchives.ie; Gailearaí Náisiúnta na hÉireann www.nationalgallery.ie; Leabharlann Náisiúnta na hÉireann www.nli.ie; Ard-Mhúsaem na hÉireann www.museum.ie; Músaem Nua-Ealaíne na hÉireann www.imma.ie & Gailearaí Ealaíne Crawford, Corcaigh www.crawfordartgallery.ie

Tá an t-údarás ag an Aire Cultúir, Oidhreachta agus Gaeltachta, le toiliú an Aire Airgeadais, comhlachtaí breise a cheadú chun críche an fhaoisimh. Ní mór do chomhlachtaí breise den chineál sin a bheith maoinithe go hiomlán nó go príomhúil,ag an Stát nó ag údarás poiblí nó áitiúil.

https://www.chg.gov.ie/arts/culture/projects-and-programmes/tax-relief-for-heritage-donations/

Mórthograí Polasaí agus Comhairliúcháin Phoiblí

Féadfar teacht ar phlé faoi Chultúr 2025 ag https://www.chg.gov.ie/arts/culture/culture-2025-2/

Twitter

An Roinn Cultúir, Oidhreachta agus Gaeltachta, 23 Sráid Chill Dara,Baile Átha Cliath - D02 TD30 (01) 631 3800 / Íosghlao: 1890 383 000

Dearadh & Forbairt ag Fusio

Vision One Civil Service