07/04/16

Cultúr Éireann, Idirnáisiúnta agus Oideachas

Cultúr Éireann, Idirnáisiúnta agus Oideachas - Feidhmeanna agus Seirbhísí

 • Ealaíon agus ealaíontóirí na hÉireann a chur chun cinn ar fud an domhain.
 • Ardáin a fhorbairt chun saothar cruthaitheach Éireannach den scoth a chur i láthair do phobail idirnáisiúnta trí shárthaispeántais ag mór-ócáidí ealaíon domhanda, lena n-áirítear Féile Dhún Éideann agus Venice Biennale, chomh maith le tionscnaimh chultúrtha speisialta amhail an clár cuimhneacháin céad bliana idirnáisiúnta d’Éire 2016
 • Oibleagáidí na hÉireann ag leibhéal AE a chomhlíonadh - Comhairlí na nAirí Cultúir, Coiste Gnóthaí Cultúrtha, Grúpaí OMC agus struchtúr um Deasc Cruthaitheach a chothabháil faoin gClár AE um Eoraip Chruthaitheach (Cultúr agus Meáin)
 • Bainistiú agus cur i bhfeidhm Choinbhinsiún UNESCO 2003 maidir le caomhnú na hOidhreachta Cultúrtha Doláimhsithe, Grúpa Stiúrtha do Bhaile Átha Cliath - Cathair Litríochta UNESCO, agus Gaillimh - Cathair Scannán UNESCO.
 • Comhoibriú leanúnach le Comhairle na Breataine-na hÉireann maidir hEarnáil Oibre na dTionscal Cruthaitheacha
 • Déanann an tAonad forbairt ar, agus tugann tacaíocht do, dheiseanna d’ealaíontóirí agus eagraíochta ealaíne na hÉireann a saothar a chur i láthair agus a chur chun cinn ag féilte straitéiseacha idirnáisiúnta, ionaid agus sárthaispeántais ar fud an domhain, go príomha trí shraith de scéimeanna deontais.
 • Polasaí a fhorbairt agus maoirsiú ar chur i bhfeidhm na Cairte um Ealaíona san Oideachas.
 • Bainistiú straitéiseach ar phróiseas roghnúcháin Chathair Chultúir AE 2020.     

Cultúr Éireann, Idirnáisiúnta agus Oideachas - Rochtain ar ár Seirbhísí

 • De ghnáth cuirtear seirbhísí don phobal ar fáil mar fhreagra ar iarratais ar chúnamh agus cuirtear iad ar fáil tríd an bpost, le r-phost, ar an nguthán, trí na meáin shóisialta agus go pearsanta. I dtaca le seirbhísí Chultúr Éireann ach go háirithe, tá seirbhísí ar fáil trí cultureireland.ie agus https://www.chg.gov.ie/about/contact/. Féach freisin

https://www.chg.gov.ie/app/uploads/2016/03/allirelandhurling.bmp

http://artsineducation.ie/en/home/

Cultúr Éireann, Idirnáisiúnta agus Oideachas - Aicmí na dTaifead atá á gCoimeád

Taifid a bhaineann le cúrsaí oibríochta i dtaca le feidhmeanna an aonaid. Ábhar amhail miontuairisci, comhfhreagras, óráidí, aighneachtaí aire agus nótaí faisnéise. Chomh maith le comhaid um iarratais ar dheontais ó 2005.

Cultúr Éireann, Idirnáisiúnta agus Oideachas - Scéimeanna Deontais nó Maoinithe

Maoiniú Chultúr Éireann

Tá príomhscéim mhaoinithe Chultúr Éireann ann chun tacú le cur i láthair agus cur chun cinn ealaíon na hÉireann go hidirnáisiúnta. Cuirtear í seo i bhfeidhm i rith na bliana de réir critéar agus scálaí ama sonracha. Tugtar cur síos ar scéimeanna deontais eile atá ar fáil faoi roinn g thíos.

Cé atá incháilithe ar iarratas a dhéanamh;

Déanann Cultúr Éireann breithniú ar iarratais ó ealaíontóirí agus eagraíochtaí ealaíne Éireannacha do mhaoiniú i dtaca le gach fhoirm de na healaíona mar a shainítear san Acht Ealaíon 2003, i.e. ‘ciallaíonn ealaíona aon léiriú cruthaitheach nó léirmhínitheach cibé traidisiúnta nó comhaimseartha i gcibé foirm, agus áiríonn, ach go háirithe, amharcealaíona, amharclannaíocht, litríocht, ceol, damhsa, ceoldrámaíocht, scannánaíocht, sorcas agus ailtireacht, agus áiríonn aon mheán nuair a úsáidtear chun na críocha seo é’.

Conas iarratas a dhéanamh ar mhaoiniú faoin scéim;

Is féidir le hiarrthóirí iarratas a dhéanamh ar mhaoiniú ar líne trí shuíomh gréasáin Chultúr Éireann, http://www.cultureireland.ie/funding

Critéir incháilitheachta;

Ní mór gné de thaispeántas, de thaibhiú nó de chur i láthair chuig pobal níos leithne a bheith i gceist (m.sh. páipéar a chur i láthair ag comhdháil, nó léamh filíochta a dhéanamh, seachas freastal ar a leithéid).

I measc na samplaí d’iarratais incháilithe tá:

 • Taibhithe amharclainne agus damhsa thar lear ag comhlachais a bhfuil bonn gairmiúil leo, nó atá á stiúradh ag léiritheoir nó cóiréagrafaí gairmiúil;
 • Costais taistil do dhéantóirí scannán atá ag cur scannán i láthar thar lear;
 • Taibhithe thar lear ag ceoltóirí, bannaí nó grúpaí córúil a bhfuil bonn gairmiúil leo, nó atá á stiúradh go gairmiúil;
 • Costais taistil d’amharcealaíontóirí agus costais iompair do shaothair ealaíne; agus
 • Léamha dá saothair ag údair

I measc na gcineálacha iarratais nach bhfuil incháilithe ar thacaíocht ó Chultúr Éireann tá::

 • Ócáidí a tharla cheana féin
 • Taighde, staidéar nó oiliúint ghairmiúil
 • Cónaitheachtaí
 • Rannpháirtíocht in ócáidí iomaíocha ceoil agus damhsa
 • Ceardlanna/Comhdhálacha
 • Saothar á chur i láthair ag ealaíontóirí amaitéaracha/neamhghairmiúla
 • Costais léirithe
 • Táillí
 • Poiblíocht/cóipcheart/ríchíosanna

Critéir a rialaíonn éagsúlachtaí i leibhéil na ndeontas;

Ní mór don iarrthóir a léiriú conas a shásóidh an ócáid na critéir a leagtar amach thíos:

 • Cáilíocht ealaíne agus ardchaighdeáin an togra;
 • Tionchar straitéiseach ar an tír ina mbeidh an ghníomhaíocht ar bun;
 • Inmharthanacht airgeadais agus oibríochta an togra;
 • Oiriúnacht an togra don tír aíochta;
 • Codáin na gcostas atá á n-íoc ag an iarrthóir nó ag eagraíochtaí cuí eile; agus
 • An chaoi ina gcuidíonn an ghníomhaíocht atá beartaithe le haidhmeanna agus cuspóirí straitéiseacha Chultúr Éireann.

Ní mór do na hiarratais uile na riachtanais um incháilitheacht agus critéir thuas a shásamh. Déantar iarratais a mheas ag painéal neamhspleách de shaineolaithe agus tá siad faoi réir ag breithniú ag Coiste Sainchomhairle a mholann deontais don Aire le faomhadh.

Glacann Cultúr Éireann le hiarratais rialta ar mhaoiniú trí huaire sa bhliain - go luath i bhFeabhra, Meitheamh agus Deireadh Fómhair. Ach amháin i gcásanna eisceachtúla, amhail iarratais i dtaca le clár céad bliana 1916-2016, ní mór iarratais rialta bheith faighte ocht seachtaine ar a laghad roimh an ócáid a bhfuil maoiniú á lorg ina leith. Tá tuilleadh eolais ar fáil ag: www.cultureireland.ie/funding/schemes/regular

Is féidir le hiarrthóirí iarratas a dhéanamh freisin ar mhaoiniú sárthaispeántais nó ar a bheith mar chuid de thoscaireacht Chultúr Éireann chuig sárthaispeántas. Tugtar cuireadh le haghaidh iarratas mar is cuí, agus go sonrach do gach sárthaispeántas, agus déantar an roghnúchán ag cur san áireamh na riachtanais agus an comhthéacs atá ag gach ócáid. Déantar iarratais trí ghlaoch oscailte ar líne agus ní mór iarratais a chur isteach ar líne trí shuíomh gréasáin Chultúr Éireann ag: www.cultureireland.ie/funding/schemes/showcases

Tá maoiniú ar fáil freisin tríd an scéim ‘Féach Anseo (‘See Here’) atá ann go speisialta chun tacú le tionscnóirí agus cláraitheoirí idirnáisiúnta taisteal chun na tíre seo chun saothar a fheiceáil in Éirinn. Glactar le hiarratais ar bhonn leanúnach agus tugtar tús áite do chásanna ina bhfeicfidh an té a fhaigheann cuireadh réimse de shaothar de chuid ealaíontóirí Éireannacha m.sh. le linn féile, nó áit a n-aontaíonn roinnt ealaíontóirí/comhlachtaí a saothar a chur i láthair do thionscnóirí idirnáisiúnta thar tréimhse shocraithe. Tá tuilleadh eolais ar fáil ag: www.cultureireland.ie/funding/schemes/see-here

Ní mór do na hiarrthóirí uile a fhaigheann maoiniú ó Chultúr Éireann téarmaí agus coinníollacha an deontais a luaitear ina dtairiscint ar dheontas a shásamh go hiomlán. Áiríonn siad sin foirm thuairisce ar líne a líonadh isteach agus an t-éileamh deontais a chur isteach laistigh de cheithre seachtaine ó chríoch na hócáide agus aitheantas do thacaíocht Chultúr Éireann, lena n-áirítear an lógó, ar ábhar bolscaireachta ar bith. Tá téarmaí agus coinníollacha iomlána ar fáil ar an suíomh gréasáin www.cultureireland.ie/funding/about/after-you-receive-a-grant

                Mórmholtaí Beartais agus Comhairliúcháin Phoiblí

Cultúr Éireann, Idirnáisiúnta agus Oideachas - Oidhreacht Chultúrtha Dholáimhsithe

Tá súil ag an nGrúpa Comhairleach eatramhach ar Oidhreacht Chultúrtha Dholáimhsithe dul ar aghaidh go luath chum aighneachtaí a lorg le breithniú don bhFardal eatramhach d’Oidhreacht Chultúrtha Dholáimhsithe.

https://www.chg.gov.ie/app/uploads/2016/03/allirelandhurling.bmp

Twitter

An Roinn Cultúir, Oidhreachta agus Gaeltachta, 23 Sráid Chill Dara,Baile Átha Cliath - D02 TD30 (01) 631 3800 / Íosghlao: 1890 383 000

Dearadh & Forbairt ag Fusio

Vision One Civil Service