17/01/20

Polasaithe agus Cláir Ghaeltachta agus Oileán

Polasaithe agus Cláir Ghaeltachta agus Oileán, Údarás na Gaeltachta agus an Straitéis 20 Bliain don Ghaeilge – Feidhmeanna agus Seirbhísí

 • Comhordú a dhéanamh ar chur i bhfeidhm na Straitéise 20 Bliain don Ghaeilge 2010-2030 agus Polasaí Gaeilge mar a bhaineann sé leis an Straitéis; scéimeanna, tionscnaimh agus bearta éagsúla a fhorbairt agus a chur i bhfeidhm a thacaíonn leis an Straitéis agus neartú na Gaeilge sa Ghaeltacht.
 • Caidrimh oibre éifeachtacha a chothabháil le Ranna Rialtais, gníomhaireachtaí Stáit agus comhlachtaí eile chun a chinntiú go bhfuil aghaidh á thabhairt go cuí ar pholasaí an Rialtais i ndáil leis an nGaeilge agus leis an nGaeltacht ina gcuid gníomhaíochtaí.
 • Maoirseacht a dhéanamh, i gcomhar le páirtithe leasmhara ábhartha, ar chur i bhfeidhm an phróisis pleanála teanga faoi Acht na Gaeltachta 2012.
 • Monatóireacht a dhéanamh ar Údarás na Gaeltachta chun a chinntiú go gcomhlíonfar ceanglais airgeadais agus rialachais chorparáidigh.
 • Maoirseacht a dhéanamh ar chur i bhfeidhm an Tionscadail Aran Life faoi chlár LIFE an AE.
 • Comhordú ar shnáithe na Gaeilge d’Éire 2016: Clár Comórtha Céad Bliain agus maoirseacht a dhéanamh ar fhorbairt an Ionaid Chultúir i dTeach an Phiarsaigh, Ros Muc.
 • Tionscnaimh agus bearta éagsúla a fhorbairt agus a chur i bhfeidhm atá dírithe ar thacú le forbairt shóisialta, chultúrtha agus eacnamaíoch na n-oileán ionas go mairfidh siad mar phobail inmharthana.
 • Maidir le hÚdarás na Gaeltachta, cé go bhfuil an rannóg freagrach as ceisteanna polasaí agus maoiniúcháin, is ag an ngníomhaireacht atá an fhreagracht as cúrsaí oibriúcháin laethúla (tuilleadh eolais ar fáil ag udaras.ie).

Polasaithe agus Cláir Ghaeltachta agus Oileán, Údarás na Gaeltachta agus an Straitéis 20 Bliain don Ghaeilge – Rochtain ar ár Seirbhísí

Tá sonraí teagmhála uile an Aonaid ar fáil ag https://www.chg.gov.ie/faoi/teagmháil/

Polasaithe agus Cláir Ghaeltachta agus Oileán, Údarás na Gaeltachta agus an Straitéis 20 Bliain don Ghaeilge – Aicmí na dTaifead atá inár Seilbh

 • I gcás Scéim na bhFoghlaimeoirí Gaeilge, faisnéis ghinearálta phearsanta a bhaineann leis na teaghlaigh atá faofa faoin Scéim (SFG); faisnéis ghinearálta riaracháin a bhaineann leis na scéimeanna chomh maith le heolas bunúsach pearsanta a bhaineann le lucht freastail ar chúrsaí agus an fhoireann teagaisc (de réir mar is cuí).
 • I ndáil leis an Scéim Seirbhísí Réamhscoile agus Iarscoile; faisnéis ghinearálta polasaí agus riaracháin a bhaineann leis an scéim.
 • I gcás cistiú Caipitil agus reatha d’eagraíochtaí lonnaithe sa Ghaeltacht, faisnéis ghinearálta riaracháin a bhaineann leis na heagraíochtaí atá ag lorg maoinithe nó atá ag fáil maoiniú, de réir mar a bhaineann.
 • I gcás na Straitéise 20-bliain don Ghaeilge agus Údarás na Gaeltachta, faisnéis ghinearálta polasaí, reachtaíochta agus riaracháin.
 • I gcás an phróisis pleanála teanga, faisnéis ghinearálta polasaí agus riaracháin.
 • I gcás na n-oileán (lena n-áirítear an togra Aran LIFE), doiciméid ghinearálta polasaí, reachtaíochta agus riaracháin (lena n-áirítear faisnéis ghinearálta phearsanta, cuntais na comhlachta agus deimhnithe muirí a mhéid a bhaineann siad le feidhmeanna na rannóige).

Polasaithe agus Cláir Ghaeltachta agus Oileán, Údarás na Gaeltachta agus an Straitéis 20 Bliain don Ghaeilge – Scéimeanna Deontais nó Maoiniúcháin

Scéim na bhFoghlaimeoirí Gaeilge

Cuspóir na scéime:

Cúnamh airgeadais a chur ar fáil do theaghlaigh Ghaeltachta atá faofa agus coláistí cónaitheacha aitheanta áirithe a chuireann cóiríocht chuí ar fáil do mhic léinn atá ag freastal ar Choláistí Gaeilge aitheanta sa Ghaeltacht.

Cé atá cáilithe le hiarratas a dhéanamh?

Teaghlaigh a labhraíonn Gaeilge i gceantair Ghaeltachta.

Conas a ndéantar iarratas ar mhaoiniú faoin scéim?

Ní mór go mbeidh teaghlaigh faofa ar dtús le haitheantas a fháil ón Roinn faoin scéim. Ansin, féadfaidh teaghlaigh fhaofa iarratas a dhéanamh ar íocaíocht atá bunaithe ar ráta sonraithe laethúil in aghaidh na mac léinn tríd an Choláiste Gaeilge ábhartha lena bhfuil siad cleamhnaithe.  Tá foirmeacha iarratais agus eolas eile a bhaineann le haitheantas tosaigh faoin scéim ar fáil ar shuíomh gréasáin na Roinne nó trí theagmháil a dhéanamh leis an Rannán in Oifigí na Roinne sna Forbacha.

Critéir incháilitheachta:

 • Tá na Coláistí Gaeltachta agus na cúrsaí faomhaithe agus scrúdaithe ag an Roinn (i gcomhairle leis an Roinn Oideachais agus Scileanna);
 • Ní mór go mbeidh tithe atá aitheanta faoin scéim lonnaithe sa Ghaeltacht agus i gcomharsanacht ghinearálta Choláiste Gaeilge Samhraidh faofa;
 • Ní mór gur cainteoirí líofa Gaeilge iad baill an teaghlaigh agus gurb í an Ghaeilge gnáth-theanga an teaghlaigh;
 • Ní mór don teach coinníollacha na scéime a chomlíonadh a rialaíonn, i gcoitinne, an spás forordaithe riachtanach in aghaidh na mac léinn: rialacháin ábhartha dóiteáin, sláinte agus sábháilteachta a chomhlíonadh i dteannta áiseanna leithris/seomra folctha a sholáthar;
 • Ní mór go mbeidh seiceáil an Gharda Síochána déanta ar an teaghlach;
 • Ní mór go mbeidh sé deimhnithe ag innealtóir atá cáilithe go cuí (fostaithe ag an gcoláiste ábhartha) go gcomhlíonann an teach na rialacháin tógála agus dóiteáin;
 • Ní mór don teach agus don teaghlach a bheith faofa le cigireacht Roinne.

Nuair is cuí, seo a leanas na critéir a rialaíonn éagsúlachtaí ar leibhéil deontais: 

 • Tá deontas méadaithe iníoctha i leith mic léinn a bhfuil riachtanais speisialta acu;
 • Tá deontas méadaithe iníoctha i leith líon beag mac léinn faofa ó lasmuigh den Ghaeltacht atá ag freastal ar scoileanna dara leibhéal ar Oileáin Ghaeltachta ar feadh na scoilbhliana.

Nósanna imeachta ábhartha achomairc agus conas rochtain a fháil orthu:

Mura bhfuil a mhalairt luaite, is féidir achomharc maidir le haon chinneadh atá déanta ag an rannán a lorg ach scríobh chuig:

An tArd-Rúnaí,

An Roinn Ealaíon, Oidreachta, Gnóthaí Réigiúnachq, Tuaithe agus Gaeltachta

23 Sráid Chill Dara,

Baile Átha Cliath 2.

Beidh níos mó ná duine amháin páirteach i ngach athbhreithniú agus d’fhéadfadh go mbeadh athbhreithniú piaraí i gceist, ag brath ar shuntas an chéad chinnidh. Déileáiltear le hachomhairc chomh tapa agus is féidir agus cuirtear an toradh in iúl don achomharcóir.

Cúnamh d’eagraíochtaí lonnaithe sa Ghaeltacht atá ag gabháil do sholáthar seirbhísí

Cuspóir an chistithe:

Cúnamh a chur ar fáil d’eagraíochtaí lonnaithe sa Ghaeltacht atá ag gabháil do sholáthar seirbhísí agus atá ag teacht le cuspóirí foriomlána na Roinne i dtaca le tacú agus neartú na Gaeilge mar phríomhtheanga na Gaeltachta, go háirithe i measc an aois óig.

Cé atá cáilithe le hiarratas a dhéanamh?

Eagraíochtaí lonnaithe sa Ghaeltacht atá cáilithe go cuí.

Conas a ndéantar iarratas ar mhaoiniú faoin scéim?

Trí foirm iarratais agus doiciméid thaca a chur isteach de réir mar is gá, (ar fáil ón rannóg nó ar shuíomh gréasáin na Roinne ag https://www.chg.gov.ie/Gaeltachta/the-gaeltacht/language-support-schemes-programmes/current-programme)-

Critéir incháilitheachta:

Go ginearálta, seo a leanas na critéir atá i bhfeidhm:

 • Ábharthacht an tionscadail do chuspóirí na Roinne agus don Straitéis 20 Bliain don Ghaeilge 2010-2030;
 • A riachtanaí atá an tionscadal;
 • An gá le cistiú;
 • Acmhainn airgeadais an iarratasóra;
 • Maoiniú atá ar fáil/a d’fhéadfadh bheith ar fáil ag an iarratasóir ó fhoinsí eile;
 • Acmhainní atá ar fáil ag an Roinn;
 • Éilimh iomaíocha;
 • Luach ar airgead.

Nuair is cuí, seo a leanas na critéir a rialaíonn éagsúlachtaí ar leibhéil deontais:

 • Ábharthacht an tionscadail do chuspóir fhoriomlán na Roinne;
 • Tairbhe ionchais an tionscadail;
 • Éilimh iomaíocha;
 • Na hacmhainní atá ar fáil.

Nósanna imeachta ábhartha achomairc agus conas rochtain a fháil orthu:

Mura bhfuil a mhalairt luaite, is féidir achomharc maidir le haon chinneadh atá déanta ag an rannán a lorg ach scríobh chuig:

An tArd-Rúnaí,

An Roinn Ealaíon, Oidreachta, Gnóthaí Réigiúnachq, Tuaithe agus Gaeltachta

23 Sráid Chill Dara,

Baile Átha Cliath 2.

Beidh níos mó ná duine amháin páirteach i ngach athbhreithniú agus d’fhéadfadh go mbeadh athbhreithniú piaraí i gceist, ag brath ar shuntas an chéad chinnidh. Déileáiltear le hachomhairc chomh tapa agus is féidir agus cuirtear an toradh in iúl don achomharcóir.

Scéim Seirbhísí Réamhscoile agus Iarscoile

Cuspóir na scéime:

Cúnamh airgeadais a chur ar fáil d’Ionaid Tacaíochta Teaghlaigh atá lonnaithe sa Ghaeltacht agus seirbhísí réamhscolaíochta áirithe a fheidhmíonn trí Ghaeilge chun tacú le soláthar deiseanna sealbhaithe agus saibhrithe teanga do theaghlaigh Ghaeltachta le leanaí atá d’aois réamhscoile.

Cé atá cáilithe le hiarratas a dhéanamh?

Seirbhísí réamhscoile atá lonnaithe sa Ghaeltacht lena n-áirítear áiseanna naíolainne.

Conas a ndéantar iarratas ar mhaoiniú faoin scéim?

Ní mór iarratais ar chistiú a chur isteach trí úsáid a bhaint as an bhfoirm iarratais ábhartha agus an nóta eolais i ndáil leis an scéim, atá ar fáil ar shuíomh gréasáin na Roinne.

Critéir incháilitheachta:

Caithfidh an tseirbhís iarrthach:

 • a bheith cláraithe le Feidhmeannacht na Seirbhíse Sláinte agus le Comhar Naíonraí na Gaeltachta
 • feidhmiú trí mheán na Gaeilge agus a bheith rialaithe ag polasaí scríofa Gaeilge atá láidir mar is cuí
 • a chinntiú go bhfuil Gaeilge líofa ag gach ball foirne atá bainteach le soláthar na seirbhíse
 • fianaise a chur ar fáil go gcloítear leis an gcleachtas is fearr i dtaca le cuntasaíocht agus riarachán agus go bhfuil siad cáin-chomhlíontach
 • bheith á riar faoi struchtúr bainistíochta aonair ina bhfuil seirbhísí cosúla á soláthar ón bhfoirgneamh céanna, nó murab amhlaidh, bheith in ann a thaispeáint go bhfuil a leithéid de sruchtúr á phleanáil.

Nuair is cuí,  seo a leanas na critéir a rialaíonn éagsúlachtaí ar leibhéil deontais:

 • Tairbhe theangeolaíoch fhéideartha an iarratais
 • Neart na Gaeilge sa cheantar atá i gceist, ag tagairt do shonraí ábhartha daonáirimh na Príomh-Oifige Staidrimh
 • Costas agus luach ar airgead
 • Ábharthacht an togra do chuspóirí foriomlána na Roinne
 • Taithí, acmhainneacht agus cumas an iarratasóra i gcomhthéacs forbairt teanga agus riarachán
 • Líon daoine/teaghlaigh a d'fhéadfadh tairbhe a bhaint as
 • Stádas airgeadais an iarratasóra, lena n-áirítear tacaíocht airgeadais stáit eile atá á chur ar fáil

Nósanna imeachta ábhartha achomairc agus conas rochtain a fháil orthu:

Is féidir achomharc a dhéanamh maidir le haon chinneadh a rinneadh i ndáil le riar na scéime ach scríobh chuig:

An tArd-Rúnaí,

An Roinn Ealaíon, Oidreachta, Gnóthaí Réigiúnachq, Tuaithe agus Gaeltachta

23 Sráid Chill Dara,

Baile Átha Cliath 2.

https://www.chg.gov.ie/gaeltacht/the-gaeltacht/language-support-schemes-programmes/sceim-seirbhisi-reamhscoile-agus-iarscoile-ssri/

Na hOileáin – Cistiú Reatha

Chun incháilitheacht oileán amach ón gcósta a shainiú chun aitheantas a fháil i gcomhthéacs sainchúram na Roinne, ní mór:

 • Nach mbeidh an t-oileán faoi úinéireacht phríobháideach;
 • Nach mbeidh sé ceangailte leis an mórthír le droichead;
 • Go mbeidh sé scoite ón mórthír gach lá ag an taoide;
 • Go mbeidh sé áitrithe go buan.

Cistiú Reatha:

Seirbhísí Aeriompair, Farantóireachta Paisinéara & Lastais:

Cuspóir an chistithe:

Seirbhísí aeriompair, farantóireachta paisinéara agus lastais leordhóthanach sábháilte a chur ar fáil ó cheann ceann na bliana áit is cuí; agus ar an gcaoi sin feabhas a chur ar cháilíocht beatha mhuintir na n-oileán, tacú le pobail inbhuanaithe na n-oileán agus turasóireacht ar na hoileáin a chur chun cinn.

Cé atá cáilithe le hiarratas a dhéanamh?

I gcás sheirbhísí farantóireachta paisinéara agus lastais, tá oibreoirí farantóireachta paisinéara agus lastais atá cáilithe go cuí incháilithe le hiarratas a dhéanamh.  Cuirtear an tseirbhís aeriompair ar fáil faoi chonradh Oibleagáide Seirbhíse Poiblí i gcomhréir leis an Treoir ábhartha.

Conas a ndéantar iarratas ar mhaoiniú faoin scéim?

Nuair atá tairiscintí le haghaidh sheirbhís ar leith á lorg, cuirtear iarratas ar thairiscintí (RFT) ar thairseach soláthair an rialtais www.etenders.gov.ie i gcomhréir le treoirlínte ábhartha soláthair.

Critéir incháilitheachta:

Ní mór go mbeidh forthairgeoirí in ann an tseirbhís atá á lorg a chur ar fáil agus gach ceann de na critéir réamhcháilithe a chomhlíonadh mar atá leagtha amach san RFT atá i gceist.

Nuair is cuí, seo a leanas na critéir a rialaíonn éagsúlachtaí ar leibhéil deontais:

Nuair a thagann athruithe anuas ar an bhfóirdheontas a comhaontaíodh le conradh do sholáthar seirbhís sonrach aeriompair nó farantóireachta/lastais, baineann siad go ginearálta le pionóis arna dtabhú mar gheall nách bhfuil téarmaí an chonartha comhlíonta ag soláthraí na seirbhíse.  Go ginearálta, baineann athruithe aníos ar an bhfóirdheontas comhaontaithe le méadú ar phraghsanna breosla agus bíonn siad bunaithe ar fhoirmle a comhaontaíodh roimh ré le soláthraí na seirbhíse.

Nósanna imeachta ábhartha achomairc agus conas rochtain a fháil orthu:

Mura bhfuil a mhalairt luaite, is féidir achomharc maidir le haon chinneadh atá déanta ag an rannán a lorg ach scríobh chuig:

An tArd-Rúnaí,

An Roinn Ealaíon, Oidreachta, Gnóthaí Réigiúnachq, Tuaithe agus Gaeltachta

23 Sráid Chill Dara,

Baile Átha Cliath 2.

Beidh níos mó ná duine amháin páirteach i ngach athbhreithniú agus d’fhéadfadh go mbeadh athbhreithniú piaraí i gceist, ag brath ar shuntas an chéad chinnidh. Déileáiltear le hachomhairc chomh tapa agus is féidir agus cuirtear an toradh in iúl don achomharcóir.

Cistiú reatha i leith thionscadail phobalbhunaithe oileán

D’fhéadfaí cistiú reatha a sholáthar i leith thionscadail phobalbhunaithe oileán, atá mar bhonn agus mar thaca ag cuspóirí na Roinne mar a bhaineann siad leis na hOileáin.

Cuspóir na scéime:

 • Cur chun cinn forbairt eacnamaíoch, shóisialta agus chultúrtha na n-oileán.

Cé atá cáilithe le hiarratas a dhéanamh?

 • Eagraíochtaí/grúpaí pobail aitheanta atá bunaithe ar na hoileáin.

Conas a ndéantar iarratas ar mhaoiniú faoin scéim?

Trí iarratas i scríbhinn a chur isteach ina bhfuil eolas ábhartha lena n-áirítear faisnéis ghinearálta a bhaineann leis an iarratasóir (taithí, cumas); fad agus cineál an tionscadail; cuspóir(í) an tionscadail; an spriocghrúpa; an tairbhe ionchais; an t-ioncam agus costas réamh-mheasta; foinsí maoiniúcháin agus toradh nó torthaí ionchais.

Critéir incháilitheachta:

 • A riachtanaí is atá an tionscadal
 • Sochair shóisialta, chultúrtha agus eacnamaíocha an tionscadail
 • Riachtanas maoiniúcháin
 • Acmhainn airgeadais an iarratasóra
 • Seirbhísí cosúil leis atá ar fáil/a fhaigheann tacaíocht cheana féin
 • Maoiniú atá ar fáil/a d’fhéadfadh a bheith ar fáil ag an iarratasóir ó fhoinsí eile
 • Acmhainní atá ar fáil ag an Roinn
 • Éilimh iomaíocha
 • Luach ar airgead

Nósanna imeachta ábhartha achomairc agus conas rochtain a fháil orthu:

Mura bhfuil a mhalairt luaite, is féidir achomharc maidir le haon chinneadh atá déanta ag an rannán a lorg ach scríobh chuig:

An tArd-Rúnaí,

An Roinn Ealaíon, Oidreachta, Gnóthaí Réigiúnachq, Tuaithe agus Gaeltachta

23 Sráid Chill Dara,

Baile Átha Cliath 2.

Beidh níos mó ná duine amháin páirteach i ngach athbhreithniú agus d’fhéadfadh go mbeadh athbhreithniú piaraí i gceist, ag brath ar shuntas an chéad chinnidh.  Déileáiltear le hachomhairc chomh tapa agus is féidir agus cuirtear an toradh in iúl don achomharcóir.

An Ghaeltacht - Cistiú Caipitil

Tionscadail Pobail agus theangalárnacha:

Cuspóir na scéime:

I gcomhthéacs chuspóir fhoriomlán na Roinne i dtaca le tacú agus neartú na Gaeilge mar phríomhtheanga pobail agus teaghlaigh na Gaeltachta, is féidir cúnamh airgeadais a chur ar fáil i dtreo na costais chaipitil a bhaineann le háiseanna atá faoi úinéireacht phobail a fhorbairt nó a fheabhsú (den chuid is mó) sa Ghaeltacht.

Cé atá cáilithe le hiarratas a dhéanamh? 

 • Eagraíochtaí/coistí pobalbhunaithe sa Ghaeltacht.

Conas a ndéantar iarratas ar mhaoiniú faoin scéim?

Trí foirm iarratais agus doiciméid thaca a sheoladh isteach de réir mar is gá, (ar fáil ón Rannóg nó ar shuíomh gréasáin na Roinne ag https://www.chg.gov.ie/Gaeltachta/the-gaeltacht/language-support-schemes-programmes/capital-programme/).

Critéir incháilitheachta:

 • Ábharthacht an tionscadail do chuspóirí na Roinne agus don Straitéis 20 Bliain don Ghaeilge 2010-2030;
 • A riachtanaí agus a inbhuanaithe atá an tionscadail;
 • Sochair theangeolaíocha, eacnamaíocha, chultúir agus shóisialta an tionscadail;
 • Comhlíonadh rialacháin agus treoirlínte ábhartha pleanála, dóiteáin, sláinte & sábháilteachta agus soláthair phoiblí, de réir mar is cuí;
 • Áiseanna cosúil leis atá ar fáil cheana féin sa cheantar atá i gceist;
 • Costas/tairbhe an tionscadail (lena n-áirítear an costas saolré de réir mar is cuí);
 • Oiriúnacht agus acmhainn an iarratasóra (lena n-áirítear acmhainn airgeadais);
 • Maoiniú atá ar fáil/a d’fhéadfadh bheith ar fáil ag an iarratasóir ó fhoinsí eile;
 • Cistiú a cuireadh ar fáil roimhe (lena n-áirítear tionscadail eile sa cheantar de réir mar is cuí);
 • Acmhainní atá ar fáil don Roinn agus éilimh iomaíocha;
 • Luach ar airgead.

Nuair is cuí, seo a leanas na critéir a rialaíonn éagsúlachtaí ar leibhéil deontais: 

 • Ábharthacht an tionscadail do chuspóir fhoriomlán na Roinne;
 • Tairbhe ionchais an tionscadail;
 • Éilimh iomaíocha;
 • Na hacmhainní atá ar fáil.

Nósanna imeachta ábhartha achomairc agus conas rochtain a fháil orthu:

Mura bhfuil a mhalairt luaite, is féidir achomharc maidir le haon chinneadh atá déanta ag an rannán a lorg ach scríobh chuig:

An tArd-Rúnaí,

An Roinn Ealaíon, Oidreachta, Gnóthaí Réigiúnachq, Tuaithe agus Gaeltachta

23 Sráid Chill Dara,

Baile Átha Cliath 2.

Beidh níos mó ná duine amháin páirteach i ngach athbhreithniú agus d’fhéadfadh go mbeadh athbhreithniú piaraí i gceist, ag brath ar shuntas an chéad chinnidh.  Déileáiltear le hachomhairc chomh tapa agus is féidir agus cuirtear an toradh in iúl don achomharcóir.

Infreastruchtúr poiblí ar na hOileáin:

Chomh fada is a bhaineann sé leis na hoileáin amach ón gcósta, d’fhéadfadh go mbeadh raon infreastruchtúr poiblí, go háirithe oibreacha ar chreimeadh cósta, incháilithe le haghaidh chistiúchán/chistiúchán páirteach ón Roinn.  Go ginearálta, is é an t-údarás áitiúil ábhartha agus/nó na conraitheoirí/gníomhairí atá ag feidhmiú thar a cheann, a dhéanann na hoibreacha atá i gceist ar son, nó i gcomhar leis an Roinn de réir mar is cuí.

Cuspóir an chistithe:

Chun tacú le saol eacnamaíoch, sóisialta agus cultúrtha na nOileán chomh maith le tacú le pobail inmharthana na n-oileán agus iad a chothabháil (de réir már is cuí).

Cé atá cáilithe le hiarratas a dhéanamh?

Déantar gach tionscadal aonuaire chomh maith le cláir níos lú d’oibreacha a chomhaontú leis na húdaráis áitiúla ábhartha agus déantar an obair i gcomhar leo freisin (féach thíos).

Conas iarratas a dhéanamh ar chistiú:

Déantar oibreacha i gcoitinne i gcomhar leis na húdaráis áitiúla agus, dá bhrí sin, níl feidhm le haon phróiseas iarratais poiblí.

Critéir incháilitheachta:

Go ginearálta, ceadaítear cistiú trí thagairt a dhéanamh do na príomhchritéir seo a leanas:

 • I gcás thionscadail mhóra agus i gcomhréir le treoirlínte ábhartha, bunaítear cinntí cistiúcháin ar anailís mhionsonraithe (lena n-áirítear anailís ar fhéidearthacht, anailís theicniúil, anailís costais is tairbhe chomh maith le breithmheas caipitil);
 • Comhlíonadh rialacháin agus treoirlínte ábhartha pleanála, soláthair phoiblí, sláinte & sábháilteachta de réir mar a bhaineann agus mar is cuí;
 • Luach ar airgead.

Nósanna imeachta ábhartha achomairc agus conas rochtain a fháil orthu:

Mura bhfuil a mhalairt luaite, is féidir achomharc maidir le haon chinneadh atá déanta ag an rannán a lorg ach scríobh chuig:

An tArd-Rúnaí,

An Roinn Ealaíon, Oidreachta, Gnóthaí Réigiúnachq, Tuaithe agus Gaeltachta

23 Sráid Chill Dara,

Baile Átha Cliath 2.

Beidh níos mó ná duine amháin páirteach i ngach athbhreithniú agus d’fhéadfadh go mbeadh athbhreithniú piaraí i gceist, ag brath ar shuntas an chéad chinnidh.  Déileáiltear le hachomhairc chomh tapa agus is féidir agus cuirtear an toradh in iúl don achomharcóir.

Na hOileáin – Cistiú Caipitil do Thionscadail Pobail

Tionscadail pobail:

I gcomhthéacs chuspóir fhoriomlán na Roinne i dtaca le tacú agus neartú saol na n-oileán, is féidir cúnamh airgeadais a chur ar fáil i dtreo na costais chaipitil a bhaineann le háiseanna atá faoi úinéireacht phobail a fhorbairt nó a fheabhsú (den chuid is mó) sa Ghaeltacht.

Cuspóir na scéime:

 • Tacú le saol sóisialta, cultúrtha agus eacnamaíoch na n-oileán.

Cé atá cáilithe le hiarratas a dhéanamh?

 • Coistí/eagraíochtaí oileán-bhunaithe.

Conas iarratas a dhéanamh ar mhaoiniú:

Trí iarratas i scríbhinn a chur isteach ina bhfuil eolas ábhartha lena n-áirítear faisnéis ghinearálta a bhaineann leis an iarratasóir (taithí, cumas); fad agus cineál an tionscadail; cuspóir(í) an tionscadail; an spriocghrúpa; an tairbhe ionchais; an t-ioncam agus costas réamh-mheasta; agus foinsí maoiniúcháin.

Critéir incháilitheachta:

 • A riachtanaí atá an tionscadal;
 • Sochair eacnamaíocha agus shóisialta an tionscadail;
 • Comhlíonadh rialacháin agus treoirlínte ábhartha pleanála, dóiteáin, sláinte & sábháilteachta agus soláthair phoiblí, de réir mar is cuí;
 • Má tá áiseanna cosúil leis ar fáil cheana féin;
 • Costas/tairbhe an tionscadail (lena n-áirítear an costas saolré de réir mar is cuí);
 • Oiriúnacht agus acmhainn an iarratasóra (lena n-áirítear acmhainn airgeadais);
 • Maoiniú atá ar fáil/a d’fhéadfadh bheith ar fáil ag an iarratasóir ó fhoinsí eile;
 • Cistiú a soláthraíodh roimhe;
 • Acmhainní atá ar fáil don Roinn agus éilimh iomaíocha;
 • Luach ar airgead.

Nósanna imeachta ábhartha achomairc agus conas rochtain a fháil orthu:

Mura bhfuil a mhalairt luaite, is féidir achomharc maidir le haon chinneadh atá déanta ag an rannán a lorg ach scríobh chuig:

An tArd-Rúnaí,

An Roinn Ealaíon, Oidreachta, Gnóthaí Réigiúnachq, Tuaithe agus Gaeltachta

23 Sráid Chill Dara,

Baile Átha Cliath 2.

Beidh níos mó ná duine amháin páirteach i ngach athbhreithniú agus d’fhéadfadh go mbeadh athbhreithniú piaraí i gceist, ag brath ar shuntas an chéad chinnidh.  Déileáiltear le hachomhairc chomh tapa agus is féidir agus cuirtear an toradh in iúl don achomharcóir.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Twitter

An Roinn Cultúir, Oidhreachta agus Gaeltachta, 23 Sráid Chill Dara,Baile Átha Cliath - D02 TD30 (01) 631 3800 / Íosghlao: 1890 383 000

Dearadh & Forbairt ag Fusio

Vision One Civil Service