20/01/20

Acmhainní Daonna

Acmhainní Daonna – Feidhmeanna agus Seirbhísí

 • Bainistiú agus Riarachán ar Acmhainní Daonna don fhoireann uile chun cuidiú le cuspóirí na Roinne a sholáthar, lena n-áirítear aistriú chuig Seirbhísí Comhroinnte Acmhainní Daonna (Peoplepoint).
 • Tacú le hoiliúint agus forbairt foghlama na foirne ag eascairt as cuspóirí aitheanta na roinne agus cur i bhfeidhm PMDS (Córas Bainistíochta agus Forbartha Feidhmíochta).
 • Cur i bhfeidhm chlár athraithe agus athnuachana mar a léirítear i bPlean Athnuachana na Státseirbhíse lena n-áirítear pleanáil lucht saothair.
 • Cur i bhfeidhm nósanna imeachta nua i dtaca le ceapacháin Aire ar bhoird stáit.
 • Cur i bhfeidhm nósanna imeachta nua do chomhlachtaí faoi scáth na Roinne faoin Chreat um Bhainistíocht Acmhainní Foirne / Ceadú Tarmligthe.

Acmhainní Daonna – Rochtain ar ár Seirbhísí

Is féidir teacht ar shonraí teagmhála iomlána d’Aonad na nAcmhainní Daonna ag https://www.chg.gov.ie/about/contact/

 • Tá roinnt scéimeanna taithí oibre ar fáil don phobal mar a luaitear thíos - níl íocaíocht ar bith sna scéimeanna uile.
 • Tugann an Scéim Socrúcháin Oibre do Chéimithe deis do mhic léinn san oideachas lánaimseartha bunchéime nó iarchéime obair in Aonad Oidhreachta na Roinne agus oiliúint phraiticiúil a fháil ar réimsí a bhaineann lena gcúrsaí léinn.
 • Tugann Scéim na Saorálaithe deis do bhaill den phobal obair dheonach a dhéanamh ag cuidiú le cothabháil agus bainistiú ar láithreacha agus maoine SPNF, lena n-áirítear páirceanna náisiúnta agus tearmainn dhúlra.

Acmhainní Daonna – Aicmí na dTaifead atá á gCoimeád

 • Taifid a bhaineann le riarachán an aonaid
 • Taifid a bhaineann le cúrsaí polasaí sa réimse seo (lena n-áirítear reachtaíocht agus ciorcláin ábhartha)
 • Taifid ina bhfuil faisnéis phearsanta faoi fhoireann na Roinne
 • Taifid a bhaineann le
  • Earcú foirne
  • Ardú céime foirne, lena n-áirítear comórtais inmheánacha agus sheachtracha
  • Aistrithe agus iasachtaí foirne
  • Roinnt oibre
  • Sosanna Gairme
  • Gach cineál saoire
  • Scéimeanna atá in oiriúint do Theaghlaigh
  • Fleisc-am
  • Caidreamh tionsclaíoch agus Comhairle Roinne
  • Sláinte agus Sábháilteacht na foirne
  • Comhaid i dtaca le scéim moltaí foirne (INPUT)
  • Staidreamh foirne (don Roinn Caiteachais Phoiblí agus Athchóirithe)
  • Comhfhreagras le comhlachtaí Státmhaoinithe i dtaca le pá agus coinníollacha
  • Cur i bhfeidhm na reachtaíochta fostaíochta
  • Cúrsaí oiliúna curtha ar fáil don fhoireann
 • taifid ina bhfuil faisnéis phearsanta maidir le Príomhfheidhmeannaigh/Stiúrthóirí ar ghníomhaireachtaí Stáit atá faoi scáth na Roinne
 • taifid a bhaineann le riarachán inmheánach phróiseas na Seirbhíse um Cheapacháin Phoibl chun iarrthóirí oiriúnacha a lorg le ceapadh ag an Aire chuig Boird Stáit atá faoi scáth na Roinne, lena n-áirítear faisnéis phearsanta iarrthóirí rathúla.

 

Twitter

An Roinn Cultúir, Oidhreachta agus Gaeltachta, 23 Sráid Chill Dara,Baile Átha Cliath - D02 TD30 (01) 631 3800 / Íosghlao: 1890 383 000

Dearadh & Forbairt ag Fusio

Vision One Civil Service