07/04/16

Aonad um Iniúchadh Inmheánach

Aonad um Iniúchadh Inmheánach 

Feidhmeanna agus Seirbhísí

  • Seirbhís um iniúchadh inmheánach bunaithe ar riosca a sholáthar don Roinn;
  • Athbhreithniú agus tuairisciú ar leordhóthaineacht agus éifeachtúlacht na socruithe rialachais, nósanna imeachta um bainistiú riosca agus rialuithe inmheánacha atá i bhfeidhm sa Roinn; agus
  • Tuarascáil a chruthú ag deireadh gach scrúdú iniúchta, ina dtugtar cur síos ar thátail agus moltaí ag eascairt as an iniúchadh. Cuirtear an tuarascáil ar fáil don Ard-Rúnaí, bainisteoirí sinsearacha ábhartha agus an Coiste Iniúchta dá n-aire. Cuirtear cóip chuig Oifig an Ard-Reachtaire Cuntas agus Ciste freisin.

Aicmí na dTaifead atá á gCoimeád

  • Taifid a bhaineann le riarachán an Aonaid um Iniúchadh Inmheánach;
  • Taifid a bhaineann le cúrsaí polasaí um iniúchadh inmheánach (lena n-áirítear reachtaíocht ábhartha, treoir agus cur i bhfeidhm na gCaighdeán Iniúchta Inmheánaigh); agus
  • Taifid a bhaineann le cúrsaí oibríochta, amhail pleanáil iniúchta, tuairiscí iniúchta, miontuairiscí, comhfhreagras, Ceisteanna Parlaiminteacha agus nótaí faisnéise i dtaca le feidhmeanna an aonaid.

Twitter

An Roinn Cultúir, Oidhreachta agus Gaeltachta, 23 Sráid Chill Dara,Baile Átha Cliath - D02 TD30 (01) 631 3800 / Íosghlao: 1890 383 000

Dearadh & Forbairt ag Fusio

Vision One Civil Service