07/04/16

an tAonad um Reachtaíocht, Ceadúnú agus Iarratais Forbartha

An tSeirbhís Páirceanna Náisiúnta agus Fiadhúlra – an tAonad um Reachtaíocht, Ceadúnú agus Iarratais Forbartha  – Feidhmeanna agus Seirbhísí

  • Comhairle agus treoir a sholáthar d’údaráis phoiblí i dtaca le comhlíonadh le Treoracha AE maidir le hÉin agus Gnáthóga
  • Bailiúchán de reachtaíocht suas le dáta um Chaomhnú an Dúlra in Éirinn, ach go háirithe i dtaca le haistriú na dTreoracha AE maidir le hÉin agus Gnáthóga
  • Comhairle agus treoir a sholáthar maidir le cloí le reachtaíocht AE agus náisiúnta ar chosaint agus caomhnú an fhiadhúlra.
  • Tacaíonn leis an Roinn maidir le dlíthíocht ard-riosca i dtaca le sáruithe áirithe ar na Treoracha AE maidir le hÉin agus Gnáthóga.
  • Maoirsiú ar ról na Roinne, agus polasaithe agus próisis inmheánacha a ghabhann leis, mar chomhlacht forordaithe /comhairlí reachtúil i dtaca le caomhnú an dúlra.
  • Ceadúnais a eisiúint faoi na hAchtanna um Fhiadhúlra
  • Comhordú ar fhreagraí ar iarratais phleanála agus iarratais um Fhorbairt Infreastruchtúir Straitéisigh a bhaineann leis an oidhreacht thógtha agus nádúrtha a chuirtear faoi bhráid an Aire in ról mar chomhairlí reachtúil laistigh den phróiseas pleanála.

Cuidíonn an tAonad, trí Aonad na nIarratas Forbartha le seachadadh iomlán na Roinne den fheidhm reachtúil atá ag an Aire mar chomhlacht forordaithe faoi na hAchtanna um Pleanáil agus Forbairt agus mar chomhairlí reachtúil i dtaca le caomhnú an dúlra faoi fhorálacha reachtaíochta éagsúla eile. Faoi láthair freisin, cuireann an tAonad tuairimí ar fáil i dtaca le caomhnú an dúlra chuig iarrthóirí sa phróiseas pleanála le linn na céime réamh-iarratais.

Tá an tAonad freagrach freisin as polasaí agus treoir a fhorbairt ar chúrsaí dá leithéid, agus próisis toilithe na Roinne féin, agus do chaighdeánú na nósanna imeachta agus na bpróiseas inmheánacha ábhartha.

Coinníonn an tAonad freisin roinnt de thaifid na Roinne i dtaca le Meabhráin Tuisceana /Comhaontuithe Riaracháin atá á bhforbairt le húdaráis phoiblí eile.

Déanann Aonad na nIarratas Forbartha (DAU) comhordú lárnach ar fhreagra na Roinne ar bhonn reachtúil ar iarratais forbartha agus pleananna curtha faoi bhráid an Aire ar chúiseanna ailtireachta, seandálaíochta, faoi uisce agus/nó oidhreachta nádúrtha faoi na hAchtanna um Pleanáil agus Forbairt 2000-2015 agus Rialacháin ghaolmhara. Déanann DAU comhordú freisin ar thuairimí ar bhonn neamhreachtúil maidir le hiarratais ar cheadúnais um Fhoraoiseacht, um an Mhuir agus um an Ghníomhaireacht um Chaomhnú Comhshaoil.

Is féidir iarratais forbartha a chur faoi bhráid DAU trí na bealaí seo a leanas:

  1. Ríomh-atreoruithe: Is féidir le DAU cuidiú le atreorú leictreonach ar iarratais forbartha trí uirlis chomhtháite gréasáin (e-Referrals) atá ar fáil d’údaráis phleanála.
  1. Cóip bhog le r-phost (le méid comhaid nach mó ná 50MB): manager.dau@chg.gov.ie
  1. Cóip chrua: An tAire, f/ch An Bainisteoir, Aonad na nIarratas Forbartha, Roinn Ealaíon, Oidreachta, Gnóthaí Réigiúnachq, Tuaithe agus Gaeltachta, Bóthar an Bhaile Nua, Loch Garman

Is féidir tuilleadh eolais ar an bpróiseas atreoraithe a fháil trí theagmháil a dhéanamh le DAU ag an seoladh r-phoist manager.dau@chg.gov.ie.

An tSeirbhís Páirceanna Náisiúnta agus Fiadhúlra – an tAonad um Reachtaíocht, Ceadúnú agus Iarratais ForbarthaRochtain ar ár Seirbhísí

Tá sonraí teagmhála iomlána don aonad ar fáil ag https://www.chg.gov.ie/about/contact/ agus www.npws.ie

Is féidir tuilleadh eolais ar an bpróiseas atreoraithe a fháil trí theagmháil a dhéanamh le hAonad na nIarratas Forbartha ag an seoladh r-phoist manager.dau@chg.gov.ie.

An tSeirbhís Páirceanna Náisiúnta agus Fiadhúlra – an tAonad um Reachtaíocht, Ceadúnú agus Iarratais ForbarthaAicmí na dTaifead atá á gCoimeád

Coimeádann an tAonad seo taifid a bhaineann le hiarratais phleanála dá bhfuil an fhoireann ag dréachtadh tuairimí mar chuid d’fheidhm reachtúil na Roinne mar chomhlacht forordaithe/comhairlí reachtúil, agus feidhmeanna neamh-reachtúla gaolmhara. Mar sin, coimeádann sé roinnt faisnéise pearsanta mar a bhaineann, mar shampla, le maoin dhaoine aonair a ndéantar a n-iarratais a atreorú chuig an Roinn.

Coimeádann sé taifid freisin a bhaineann le forbairt polasaithe agus nósanna imeachta, cúrsaí reachtaíochta, treoir agus ciorcláin a bhaineann le feidhmeanna an Aonaid.

Coimeádann Aonad na nIarratas Forbartha (DAU) taifid leictreonacha a bhaineann le hiarratais phleanála agus ceadúnais a atreoraítear chuig an Roinn agus tuairimí na Roinne faoi na hatreoruithe sin (bheadh faisnéis phearsanta sna taifid sin). Coimeádann an t-aonad freisin taifid a bhaineann le cúrsaí airgeadais, riaracháin, reachtaíochta, nótaí treorach agus ciorcláin agus taifid a bhaineann le feidhmeanna an aonaid.

Twitter

An Roinn Cultúir, Oidhreachta agus Gaeltachta, 23 Sráid Chill Dara,Baile Átha Cliath - D02 TD30 (01) 631 3800 / Íosghlao: 1890 383 000

Dearadh & Forbairt ag Fusio

Vision One Civil Service