07/04/16

Cúrsaí Tailte Móna agus Ainmniú Talún

An tSeirbhís Páirceanna Náisiúnta agus Fiadhúlra – Cúrsaí Tailte Móna agus Ainmniú Talún – Feidhmeanna agus Seirbhísí

 • Riar ar chosaint suíomhanna do shuíomhanna ainmnithe.
 • Riar ar Scéim Chúitimh um Scor de Bhaint Móna do phortaigh ardaithe.
 • Tacaíocht lárnach a sholáthar i gcomhthéacs athlonnú na mbainteoirí móna chuig portaigh neamh-ainmnithe faoin Scéim Chúitimh um Scor de Bhaint Móna (CTCCS).
 • Sealbhú tailte faoin Scéim um Cheannach Deonach Portaigh (scéim dúnta anois d’iarrthóirí nua).
 • Meicníocht achomharc a chur i bhfeidhm agus cúiteamh a sholáthar ag eascairt as toiliú a dhiúltú chun gníomhaíochtaí áirithe a dhéanamh i suíomhanna ainmnithe.
 • Scéim ceadúnas a oibriú do bhaint móna i Limistéir Oidhreachta Nádúrtha Phortaigh Ardaithe áit a bhfuil deireadh ar bhaint móna sceidealaithe le teacht i bhfeidhm an 31 Nollaig 2016
 • Ainmniú limistéar do chaomhnú an dúlra i.e. Limistéir faoi Chosaint Speisialta agus Limistéir Chaomhantais Speisialta faoi Threoracha AE maidir le hÉin agus Gnáthóga agus Limistéir Oidhreachta Nádúrtha faoi na hAchtanna um Fhiadhúlra.
 • Polasaí agus bainistiú na dTailte Móna.

An tSeirbhís Páirceanna Náisiúnta agus Fiadhúlra – Cúrsaí Tailte Móna agus Ainmniú Talún – Rochtain ar ár Seirbhísí

Déileálann Aonad na nAinmnithe le hiarratais ón bpobal agus ón earnáil tráchtála i scríbhinn agus ar an nguthán i dtaca le hainmniú talún mar Limistéir faoi Chosaint Speisialta (SPA), Limistéir Chaomhantais Speisialta (SAC) nó Limistéir Oidhreachta Nádúrtha (NHA). Déileálann an t-aonad le hiarratais i scríbhinn agus ar an nguthán den chuid is mó ó údaráis phoiblí agus aonáin laistigh de na hearnálacha pleanála agus forbartha i dtaca le reachtaíocht ábhartha agus measúnú cuí. Ní dhéanann an tAonad scéimeanna ar bith a sheachadadh go díreach chuig an bpobal.

Oibríonn an tAonad um Chosaint Suíomhanna scéim um baint móna a cheadú ar Limistéir Oidhreachta Nádúrtha Phortaigh Ardaithe ainmnithe áit a bhfuil deireadh ar bhaint móna sceidealaithe le teacht i bhfeidhm an 31 Nollaig 2016. Is féidir le hiarrthóirí iarratas a dhéanamh ag baint úsáide as foirm iarratais atá ar fáil ach í a iarraidh ón Aonad.

Feidhmeanna riaracháin a bhaineann le cúrsaí cosanta suímh eile de réir mar a tharlaíonn siad i dtaca le Suíomhanna Ainmnithe.

Is féidir sonraí teagmhála don aonad a fháil ag https://www.chg.gov.ie/about/contact/ agus www.npws.ie.

An tSeirbhís Páirceanna Náisiúnta agus Fiadhúlra – Cúrsaí Tailte Móna agus Ainmniú Talún – Aicmí na dTaifead atá á gCoimeád

Coimeádann Aonad na nAinmnithe:

 • Taifid na n-úinéirí talún a dtugtar fógra dóibh ag am an ainmnithe;
 • Taifid na faisnéise a eisítear chuig úinéirí talún (i.e. pacaí suímh);
 • Mapaí d’ainmnithe chaomhnú an dúlra;
 • Taifid a bhaineann le cúrsaí polasaí, reachtaíochta, airgeadais agus riaracháin i dtaca le feidhmeanna an aonaid, lena n-áirítear comhfhreagras, sonraí faoi chásanna cúirte, comhfhreagras AE agus cóipeanna den Reachtaíocht, Treoir, Ionstraimí Reachtúla agus Ciorcláin a eisíodh.
 • Faisnéis maidir le hainmniú SPA, SAC agus NHA – lena n-áirítear tuairiscí ar shuíomhanna, leasanna cáilitheacha, faisnéis faoi úinéirí talún, gníomhaíochtaí a éilíonn toiliú, mapaí agus agóidí;
 • Leasaithe teorainne ar shuíomhanna.

Coimeádann an tAonad um Chosaint Suíomhanna:

Comhaid/Taifid ar riar na Scéime Cúitimh um Scor de Bhaint Móna lena n-áirítear comhairle dlí, an Scéim um Cheadú do Limistéar Oidhreachta Nádúrtha Phortaigh Ardaithe, an Scéim um Cheannach Deonach Portaigh agus an Scéim um Chúiteamh Tráchtála. Sna comhaid seo tá sonraí ar an gcaoi ina n-oibrítear na scéimeanna éagsúla agus an cháipéisíocht a úsáidtear i riar na scéimeanna. Coinnítear comhaid freisin ar na suíomhanna athlonnaithe uile atá i bhfeidhm mar chuid den CTCCS agus freisin na suíomhanna athlonnaithe ionchasacha atá measta ag an Roinn nó ar son na Roinne.

Comhaid iarrthóirí maidir leo siúd a dhéanann iarratas faoi na scéimeanna éagsúla, ina bhfuil foirmeacha iarratais, sonraí faoi éilimh, faisnéis faoi theideal talún, faisnéis faoi oidhreachtaí agus sonraí airgeadais phearsanta.

Comhaid ag eascairt as riar chosaint suíomhanna do shuíomhanna ainmnithe. Sna comhaid seo tá tuairiscí mionsonraithe faoi dhamáiste nó meathlú a thuairiscítear faoi shuíomhanna ainmnithe, litreacha foláirimh agus comhfhreagras gaolmhar chun déileáil leis na cúrsaí seo, lena n-áirítear Orduithe Athchóirithe.

Comhaid a bhaineann le cur i bhfeidhm na meicníochta achomharc agus na scéime cúitimh ag eascairt as toiliú a dhiúltú le gníomhaíochtaí/oibreacha áirithe a chur i gcrích ar SACanna, SPAanna agus NHAanna. Sna comhaid seo tá iarratais ar thoiliú, cinntí maidir le toiliú, páipéir achomhairc agus sonraí ar chásanna eadrána agus cásanna dlí atá á nglacadh i gcoinne an Aire.

Coinníonn an tAonad Bainistíochta Tailte Móna:

 • Taifid a bhaineann le cúrsaí polasaí, reachtaíochta, eolaíochta, airgeadais agus riaracháin i dtaca le feidhmeanna an aonaid agus lena n-áirítear comhfhreagras AE.
 • Taifid a bhaineann le húinéireacht limistéar tailte móna ainmnithe
 • Comhaid a bhaineann le hoibriú agus le riar na Comhairle Tailte Móna
 • Taifid i dtaca le tograí AE Life áirithe lena n-áirítear comhfhreagras AE, faisnéis eolaíochta, airgeadais, riaracháin agus treorach, rialacháin, sonraí córas faisnéise geografaí agus mapaí.

Comhaid a bhaineann le hiarratais um Shaoráil Faisnéise, iarratais um Rochtain ar Fhaisnéis faoin gComhshaol agus iarratais ón Ombudsman le haghaidh faisnéise agus taifead, sonraí ar iarratais agus na cinntí lena n-áirítear na taifid ábhartha.

An tSeirbhís Páirceanna Náisiúnta agus Fiadhúlra – Cúrsaí Tailte Móna agus Ainmniú Talún – Scéimeanna Deontais nó Maoinithe

Scéim Chúitimh um Scor de Bhaint Móna (CTCCS)

Oibríonn an tAonad um Chosaint Suíomhanna freisin an Scéim Chúitimh um Scor de Bhaint Móna (CTCCS). Is é atá mar aidhm ag an scéim bainteoirí móna gníomhacha a chúiteamh ag eascairt as scor de bhaint móna ar Limistéir Chaomhantais Speisialta Phortaigh Ardaithe agus Limistéir Oidhreachta Nádúrtha. Tá bainteoirí móna gníomhacha a bhfuil cearta talún acu i Limistéir Chaomhantais Speisialta agus Limistéir Oidhreachta Nádúrtha incháilithe ar iarratais a dhéanamh faoin scéim seo.

Is iad seo a leanas na critéir incháilitheachta:

 • Ní mór don iarrthóir leas dlíthiúil a bheith aige/aici sa cheapach phortaigh atá i gceist – úinéireacht nó móincheart
 • Ní mór don iarrthóir ceart aonarach agus eisiatach a bheith aige/aici le móin a ghearradh agus a bhaint ón mhaoin an 25 Bealtaine 2010;
 • Go raibh an t-iarrthóir ag baint móna ar na tailte atá i gceist le linn na tréimhse cáilitheachta cúig bliana ábhartha roimh chur i bhfeidhm an scoir den bhaint móna ar an suíomh agus nach bhfuil an móincheart/acmhainn móna ídithe;
 • Nach bhfuil aon bhaint móna nó gníomhaíocht ábhartha ar siúl ar an maoin faoi láthair nó déanta ó dháta ábhartha an scoir de bhaint móna don suíomh sin;
 • Ní mór do thailte a bheith i Limistéar Caomhantais Speisialta nó Limistéar Oidhreachta Nádúrtha ainmnithe lena mbaineann an scor de bhaint móna; agus

Déanann iarrthóirí ag baint úsáide as foirm iarratais chaighdeánach tríd an bpost nó le r-phost - níl aon phróiseas iarratais ar líne. Is éard atá sa CTCCS ná íocaíocht €1,500 in aghaidh na bliana, innéacsnasctha, ar feadh 15 bliana nó athlonnú chuig portach neamh-ainmnithe más indéanta, chomh maith le híocaíocht dreasachta aon uaire €500. Tá na hiarrthóirí sin a bhfuil suim léirithe acu san athlonnú ábalta an íocaíocht €1,500 a roghnú nó soláthar 15 tonna de mhóin ghearrtha in aghaidh na bliana agus iad ag feitheamh ar athlonnú.

Tá Nós Imeachta Achomharc CTCCS ann. Is féidir le hiarrthóirí athbhreithniú inmheánach a lorg ar chinneadh na Roinne i scríbhinn. Is éard is athbhreithniú inmheánach ann athmhachnamh ar an scéal ag ball foirne níos sinsearaí sa Roinn.

Mas rud é go seastar le cinneadh i ndiaidh athbhreithnithe inmheánaigh, is féidir le hiarrthóirí achomharc a dhéanamh i gcoinne an chinnidh i scríbhinn chuig an gComhairle Tailte Móna. Comhlacht le cathaoirleach neamhspleách is ea an Chomhairle Tailte Móna a bhunaigh an Rialtas chun cuidiú leis an Rialtas agus páirtithe leasmhara maidir le cúrsaí áirithe a bhaineann leis an mbainistiú ar thailte móna na hÉireann.

Is féidir tuilleadh eolais a fháil ar shuíomh gréasáin na Seirbhíse Páirceanna Náisiúnta agus Fiadhúlra trí chliceáil ar an nasc thíos:

http://www.npws.ie/peatlands-and-turf-cutting/turf-cutting-compensation-scheme

Tá an tAonad Bainistíochta Tailte Móna freagrach as bearta a chur i bhfeidhm chun cuidiú le bainistiú éifeachtach agus athchóiriú na suíomhanna tailte móna ainmnithe do chosaint. Áiríonn sé seo maoirsiú ar thogra maoinithe ag AE LIFE as suíomhanna a athchóiriú sa líonra SAC phortaigh ardaithe, plean bainistíocht a fhorbairt agus a chur i bhfeidhm don Líonra SAC Phortaigh Ardaithe agus cothú ar rannpháirtíocht an phobail in athchóiriú agus bainistiú ar thailte móna ainmnithe. Is é an t-aonad an phointe teagmhála ainmnithe laistigh den Roinn don Chomhairle Tailte Móna. Tá sonraí teagmhála don aonad ar fáil ar www.npws.ie

An tSeirbhís Páirceanna Náisiúnta agus Fiadhúlra – Cúrsaí Tailte Móna agus Ainmniú Talún –  Mórmholtaí Beartais agus Comhairliúcháin Phoiblí

Samhlaítear go ndéanfar comhairliúchán poiblí ar bhonn céimnithe go luath maidir le pleananna athchóirithe a forbraíodh do shuíomhanna tailte móna laistigh den Líonra SAC Phortaigh Ardaithe.

Twitter

An Roinn Cultúir, Oidhreachta agus Gaeltachta, 23 Sráid Chill Dara,Baile Átha Cliath - D02 TD30 (01) 631 3800 / Íosghlao: 1890 383 000

Dearadh & Forbairt ag Fusio

Vision One Civil Service