07/04/16

Eolaíocht agus Bithéagsúlacht

An tSeirbhís Páirceanna Náisiúnta agus Fiadhúlra – Eolaíocht agus Bithéagsúlacht 

Feidhmeanna agus Seirbhísí

 • Comhairle ardchaighdeáin eolaíochta agus polasaí a sholáthar chun bonn a chur le polasaí náisiúnta um chaomhnú an dúlra agus cur i bhfeidhm na ndualgas náisiúnta, AE agus idirnáisiúnta ina leith seo.
 • Ionchur eolaíochta a sholáthar do chur i bhfeidhm na dTreoracha AE, lena n-áirítear na Treoracha maidir le hÉin agus Gnáthóga agus, mar is cuí, an Creat Straitéise Mara agus na Creat-treoracha Uisce.
 • Bonn eolaíochta a chur le hainmnithe chaomhnú an dúlra atá de dhíth faoin dlí AE agus a chinntiú go gcuirtear na cuspóirí caomhantais náisiúnta agus speisialta don suíomh ar bun do shuíomhanna Natura 2000.
 • Obair le ranna agus gníomhaireachtaí rialtais eile i dtaca le hábhar agus seachadadh na gclár oibríochta ilbhliantúla a bhaineann le bithéagsúlacht, lena n-áirítear EMFF agus CAP.
 • Monatóireacht eolaíochta a dhéanamh agus tuairisciú mar is gá faoi reachtaíocht AE.
 • Na hionchuir eolaíochta a sholáthar atá riachtanach chun réiteach a fháil i dtaca le breitheanna neamhfhabhracha Chúirt Bhreithiúnais an Aontais Eorpaigh, nó cúrsaí comhlíonta eile de réir mar a bhaineann.
 • Ionchuir a bhainistiú agus a sholáthar do thograí comh-mhaoinithe AE agus idirnáisiúnta, amhail tograí LIFE.
 • Cuidiú le cur i bhfeidhm an Phlean Bithéagsúlachta Náisiúnta agus an Straitéis Tailte Móna Náisiúnta thar na hearnálacha uile i gcomhréir le gníomhartha tosaíochta comhaontaithe.
 • Ionchuir a bhainistiú agus a sholáthar do Choinbhinsiúin agus Comhaontuithe Idirnáisiúnta lena n-áirítear an Coinbhinsiún ar Éagsúlacht Bhitheolaíoch, CITES, Ramsar.
 • Córais faisnéise geografaí, córais bhainistíochta sonraí agus córais faisnéise eile a sholáthar.
 • An córas ceadúnaithe do zúnna a chur i bhfeidhm i gcomhréir le Treoir AE 1999/22/EC
 • An córas ceadúnaithe a oibriú a bhaineann le Coinbhinsiún na Náisiún Aontaithe maidir le Trádáil i Speicis i mBaol (CITES)
 • Polasaí a fhorbairt agus a chur i bhfeidhm i dtaca le Rialacháin AE lena n-áirítear rialacháin maidir le Speicis Choimhthíocha Ionracha agus Rochtain agus Comhroinnt Tairbhí

An tSeirbhís Páirceanna Náisiúnta agus Fiadhúlra – Eolaíocht agus Bithéagsúlacht – Rochtain ar ár Seirbhísí

 • Déantar cuid mhór den obair ar mhonatóireacht agus tuairisciú eolaíochta a sheachfhoinsiú agus foilsítear cuirí chun tairisceana ar etenders.ie agus/nó in iris oifigiúil an Aontais Eorpaigh, mar is cuí.
 • Foilsítear torthaí ar mhonatóireacht agus tuairisciú eolaíochta go rialta ar shuíomh gréasáin de chuid na Roinne; ina theannta sin is gnách taifid ar speicis a sheoladh chuig an Ionad Sonraí Bithéagsúlacht Náisiúnta agus tá siad ar fáil ansin.
 • Is féidir iarratais bhreise ar shonraí nach bhfuil foilsithe go fóill a dhéanamh tríd an Fhoirm Iarratais ar Shonraí ar shuíomh gréasáin SPNF
 • Cuireann an t-aonad eolas ginearálta ar fáil i dtaca le cúrsaí bithéagsúlachta trí fhreagairt d’fhiosruithe ón bpobal agus bileoga agus póstaeir eolais a sholáthar. Ina theannta sin, déanann sé bainistiú agus nuashonrú ar an Suíomh Gréasáin um Aird ar an Dúlra, noticenature.ie, atá ina shuíomh gréasáin dírithe ar fheasacht a mhéadú i dtaobh na bithéagsúlachta i measc an phobail i gcoitinne.
 • Tá faisnéis agus sonraí ar fáil ar shuíomh gréasáin an Ionaid Sonraí Bithéagsúlacht Náisiúnta http://www.biodiversityireland.ie/
 • Tá sonraí agus tuarascálacha ag eascairt as monatóireacht agus taighde eolaíochta ar fáil ar http://www.npws.ie/publications
 • Is féidir iarratais ar shonraí nach bhfuil foilsithe go fóill a dhéanamh tríd an Fhoirm Iarratais ar Shonraí ar shuíomh gréasáin SPNF http://www.npws.ie/maps-and-data/request-data

Is féidir sonraí teagmhála iomlána don aonad a fháil ar https://www.chg.gov.ie/about/contact/ agus www.npws.ie.

An tSeirbhís Páirceanna Náisiúnta agus Fiadhúlra – Eolaíocht agus Bithéagsúlacht – Aicmí na dTaifead atá á gCoimeád

 • Taifid a bhaineann le cúrsaí polasaí, reachtaíochta, airgeadais agus riaracháin i dtaca le feidhmeanna an aonaid.
 • Taifid a bhaineann le polasaí bithéagsúlachta idirnáisiúnta agus Eorpach, lena n-áirítear faisnéis a bhaineann le cruinnithe AE agus idirnáisiúnta, coinbhinsiúin agus comhaontuithe idirnáisiúnta, eagraíochtaí AE agus idirnáisiúnta, straitéisí bithéagsúlachta AE agus idirnáisiúnta.
 • Torthaí ar mhonatóireacht agus tuairisciú eolaíochta
 • Taifid a bhaineann le Scéim Plean Feirme
 • Taifid a bhaineann le polasaí náisiúnta, lena n-áirítear iad siúd i dtaca le forbairt agus cur i bhfeidhm na Straitéise Bithéagsúlacht Náisiúnta, an Fóram Bithéagsúlachta, grúpaí stiúrtha idir-ranna agus tionscnaimh feasachta poiblí.
 • Taifid a bhaineann leis an gCoinbhinsiún maidir le Trádáil i Speicis i mBaol (CITES) lena n-áirítear deimhnithe/ceadúnais a eisíodh, cruinnithe agus comhfhreagras ginearálta
 • Taifid a bhaineann le próisis ceadúnaithe do zúnna
 • Taifid ina bhfuil faisnéis phearsanta i dtaca le hIarratais ar Dheontais Chiste Comhshaoil.
 • Taifid a bhaineann le hiarratais ar mhaoiniú AE LIFE
 • Taifid a bhaineann le próisis tairiseana/conartha d’obair taighde/ceadúnaithe a bhaineann le feidhmeanna an Aonaid

An tSeirbhís Páirceanna Náisiúnta agus Fiadhúlra – Eolaíocht agus Bithéagsúlacht – Scéimeanna Deontais nó Maoinithe

 

Scéim Plean Feirme

Sa chás go mbíonn bainistiú ar leith de dhíth ar fheirmeacha i suíomhanna Natura, agus nach féidir le bearta GLAS/RDP nó coinníollacha maoinithe na riachtanais a shásamh, is féidir conarthaí le feirmeoirí a chur ar bun

 • sa chás go mbíonn caillteanais atá intomhaiste go díreach ann ag eascairt as comhlíonadh le bearta a éilíonn an Roinn seo agus a chuireann teorainn le táirgiúlacht talmhaíochta na talún atá ann faoi láthair (m.sh. speicis thábhachtacha amhail géanna agus ealaí a fhulaingt),
 • sa chás go mbíonn bearta onnghníomhacha ar leith um chaomhnú/pórú de dhíth ar an Roinn agus á mbainistiú nó á maoirsiú ag an Roinn d’fhonn speiceas nó gnáthóg thábhachtach a chosaint/athchóiriú. B’fhéidir go n-áireodh sé seo bainistiú gníomhach ar ghnáthóg, scéimeanna athbhunaithe, bearta tástála agus cuir chuige a d’fhéadfaí a úsáid ina dhiaidh sin in GLAS, srl.

Is féidir le feirmeoirí iarratas a dhéanamh ag baint úsáide as an bhfoirm ag http://www.npws.ie/farmers-and-landowners/schemes/npws-farm-plan-scheme

Tá an Scéim Plean Feirme faoi réir ag dian-teorainneacha buiséid agus déantar iarrthóirí nua a mheas bunaithe ar ábharthacht, luach ar airgead agus infhaighteacht chistí.

Deontais a Thairgtear ón gCiste Comhshaoil d’Fheasacht Bithéagsúlachta

Cuirtear maoiniú deontais ar fáil do thograí a fhéachann le feasacht ar an mbithéagsúlacht a chur chun cinn agus a mhéadú. Tá eagraíochtaí poiblí, eagraíochtaí neamhrialtais, eagraíochtaí catharnachta uile agus an pobal i gcoitinne, lena n-áirítear scoileanna agus pobail áitiúla, incháilithe ar iarratais a dhéanamh ar mhaoiniú. Tá an scéim faoi réir ag maoiniú a bheith ar fáil agus cuirtear iarratais isteach as Fhoirm Iarratais ar Dheontas a eisíonn an tAonad Polasaí Bithéagsúlachta.

D’fhéadfadh tograí incháilithe ar mhaoiniú tograí de na cineálacha seo a leanas a áireamh:

 • Feabhas a chur ar fheasacht phoiblí maidir leis an tábhacht atá le caomhnú na bithéagsúlachta agus maidir leis na bagairtí atá ann don bhithéagsúlacht;
 • Tábhacht chúrsaí bithéagsúlachta a chur in iúl;
 • Réitigh nuálaíocha a chur chun cinn chun bagairtí ar an mbithéagsúlacht a laghdú
 • Méadaigh feasacht ar éachtaí a rinneadh cheana chun an bhithéagsúlacht a shábháil

An tSeirbhís Páirceanna Náisiúnta agus Fiadhúlra – Eolaíocht agus Bithéagsúlacht – Mórmholtaí Beartais agus Comhairliúcháin Phoiblí

Foilsíodh Dréacht-Chaighdeáin Éireannacha i dtaca le Cleachtas Nua-Aimseartha i Zúnna an 24 Márta 2016 do chúiseanna comhairliúcháin phoiblí. Tá an tréimhse comhairliúcháin le críochnú an 22 Aibreán 2016. Tá sonraí ar fáil ar www.npws.ie

Twitter

An Roinn Cultúir, Oidhreachta agus Gaeltachta, 23 Sráid Chill Dara,Baile Átha Cliath - D02 TD30 (01) 631 3800 / Íosghlao: 1890 383 000

Dearadh & Forbairt ag Fusio

Vision One Civil Service