Ministers

An tAire Josepha Madigan T.D.

Portrait of Minister Josepha Madigan

Ceapadh Josepha Madigan ina Aire Cultúir, Oidhreachta agus Gaeltachta an 30 Samhain 2017. Is í Josepha an t-aon T.D. de chuid Fhine Gael do Ráth an Dúin, Baile Átha Cliath. Toghadh chun na Dála den chéad uair í in 2016, agus cheap an tIar-Thaoiseach Enda Kenny  Josepha ar fhoireann idirbheartaíochta Fhine Gael maidir le Rialtas a Fhoirmiú ina dhiaidh sin. Sular ceapadh ina Aire í, d'oibrigh Josepha ar Choiste um Chuntais Phoiblí an Oireachtais, ar an gCoiste um Chúram Sláinte sa Todhchaí, agus bhí sí ina Cathaoirleach ar an gCoiste um Fhormhaoirsiú Buiséid. Bhí sí ina Comhairleoir d'Fhine Gael do bharda Stigh Lorgan ar Chomhairle Contae Dhún Laoghaire-Ráth an Dúin ó mhí Bealtaine 2014 go dtí gur ceapadh ina T.D. í. Ba dhlíodóir í Josepha ar feadh fiche bliain. Bhuaigh sí gradam do Dhlíodóir Teaghlaigh na Bliana ag Gradaim Dlí na hÉireann 2014. Chomh maith leis sin, scríobh Josepha lámhleabhar do dhlíodóirí teaghlaigh agus dá gcliaint dar teideal  Appropriate Dispute Resolution in Ireland  (Jordan Publishing, 2012). Rinne sí staidéar i Mount Anville, i gColáiste na Tríonóide, Baile Átha Cliath agus i bPlás Blackhall. Tá Josepha ina cónaí i mBarda Stigh Lorgan ón lá a rugadh í. Tá sí pósta agus tá beirt leanaí aici agus tá a teaghlach fréamhaithe go domhan sa phobal. Tá Josepha go mór i bhfách  le rialachas freagrach agus caiteachas stuama. Creideann Josepha i sochaí atá forásach agus cruthaitheach agus i rialtas atá cúramach le hairgead cáiníocóirí agus atá dírithe ar bheartais gheilleagracha iontaofa a fhorbairt ina mbeidh luach a gcuid saothair ag an dream atá ag obair.

Príomh-Aoire an Rialtais agus Aire Stáit Seán Kyne TD

Portrait of Minister Josepha Madigan

Is é Seán Kyne TD Príomh-Aoire an Rialtais agus an tAire Stáit sa Roinn Cultúir, Oidhreachta agus Gaeltachta, a bhfuil an fhreagracht air as an nGaeilge, an Ghaeltacht agus na hOileáin. Go dtí Deireadh Fómhair 2018, bhí sé ina Aire Stáit ag an Roinn Forbartha Tuaithe agus Pobail agus an Roinn Cumarsáide, Gníomhaithe ar son na hAeráide agus Comhshaoil, le freagracht speisialta air maidir le acmhainní nádúrtha, gnóthaí pobail agus forbairt digiteach. Roimhe sin arís bhí sé ina Aire Stáit do Ghnóthaí Gaeltachta agus Acmhainní Nádúrtha i mBealtaine 2016. Mar Theachta Dála, bhí sé mar bhaill don Choiste Oireachtais um Poist, Fiontar agus Nuálaíochta, mar Leas Chathaoirleach ar an gCoiste Oireachtais um Ghnóthaí an Aontais Eorpaigh agus mar Chathaoirleach ar an gCoiste Fhine Gael Ghnóthaí Ealaíon, Oidhreachta agus Gaeltachta. Is as Maigh Cuillinn i gContae na Gaillimhe ó dhúchas é, agus d’fhreastail sé ar Coláiste Mhuire i gCathair na Gaillimhe sular bhain sé amach bunchéim agus céim Máistreachta san Eolaíocht Talmhaíochta in OÉ, Gaillimh agus UCD faoi seach. D’oibrigh sé mar chomhairleoir talmhaíocht & timpeallachta le freagracht speisialta as an Scéim um Chaomhnú an Chomhshaoil faoin Tuath ar feadh os cionn 10 mbliana. Ó 2004 – 2011, bhí an tAire Stáit Kyne mar bhall de Chomhairle Chontae na Gaillimhe agus toghadh é mar Theachta Dála do Ghaillimh Thiar/Mhaigh Eo Theas i 2011.

An Roinn Cultúir, Oidhreachta agus Gaeltachta, 23 Sráid Chill Dara,Baile Átha Cliath - D02 TD30 (01) 631 3800 / Íosghlao: 1890 383 000

Dearadh & Forbairt ag Fusio

Vision One Civil Service