Ministers

An tAire Josepha Madigan T.D.

Portrait of Minister Josepha Madigan

Toghadh Josepha Madigan T.D. go Dáil Éireann den chéad uair i dtoghchán 2016 agus is ionadaí í do Bhaile Átha Cliath Ráth an Dúin. Ceapadh í ina hAire Cultúir, Oidhreachta & Gaeltachta ar an 30 Samhain 2017. Bhí Josepha ar an bhfoireann idirbheartaíochta d’Fhoirmiú Rialtas Fhine Gael i ndiaidh toghchán 2016. Bhí sí ina Comhairleoir de chuid Fhine Gael do Bharda Stigh Lorgan ar Chomhairle Contae Dhún Laoghaire Ráth an Dúin ó Bhealtaine 2014 go dtí gur toghadh í mar T.D.

Príomh-Aoire an Rialtais agus Aire Stáit Seán Kyne TD

Portrait of Minister Josepha Madigan

Is é Seán Kyne TD Príomh-Aoire an Rialtais agus an tAire Stáit sa Roinn Cultúir, Oidhreachta agus Gaeltachta, a bhfuil an fhreagracht air as an nGaeilge, an Ghaeltacht agus na hOileáin. Go dtí Deireadh Fómhair 2018, bhí sé ina Aire Stáit ag an Roinn Forbartha Tuaithe agus Pobail agus an Roinn Cumarsáide, Gníomhaithe ar son na hAeráide agus Comhshaoil, le freagracht speisialta air maidir le acmhainní nádúrtha, gnóthaí pobail agus forbairt digiteach. Roimhe sin arís bhí sé ina Aire Stáit do Ghnóthaí Gaeltachta agus Acmhainní Nádúrtha i mBealtaine 2016. Mar Theachta Dála, bhí sé mar bhaill don Choiste Oireachtais um Poist, Fiontar agus Nuálaíochta, mar Leas Chathaoirleach ar an gCoiste Oireachtais um Ghnóthaí an Aontais Eorpaigh agus mar Chathaoirleach ar an gCoiste Fhine Gael Ghnóthaí Ealaíon, Oidhreachta agus Gaeltachta. Is as Maigh Cuillinn i gContae na Gaillimhe ó dhúchas é, agus d’fhreastail sé ar Coláiste Mhuire i gCathair na Gaillimhe sular bhain sé amach bunchéim agus céim Máistreachta san Eolaíocht Talmhaíochta in OÉ, Gaillimh agus UCD faoi seach. D’oibrigh sé mar chomhairleoir talmhaíocht & timpeallachta le freagracht speisialta as an Scéim um Chaomhnú an Chomhshaoil faoin Tuath ar feadh os cionn 10 mbliana. Ó 2004 – 2011, bhí an tAire Stáit Kyne mar bhall de Chomhairle Chontae na Gaillimhe agus toghadh é mar Theachta Dála do Ghaillimh Thiar/Mhaigh Eo Theas i 2011.

An Roinn Cultúir, Oidhreachta agus Gaeltachta, 23 Sráid Chill Dara,Baile Átha Cliath - D02 TD30 (01) 631 3800 / Íosghlao: 1890 383 000

Dearadh & Forbairt ag Fusio

Vision One Civil Service