18/10/16

Gníomhaireachtaí & Comhlachtaí atá faoi chúram na Roinne

Maoinítear líon áirithe de Bhoird agus de ghníomhaireachtaí Stáit a bhfuil freagrachtaí orthu a bhaineann le hearnáil na Gaeltachta agus na Gaeilge as Grúpa Vóta na Roinne, lena n-áirítear dhá chomhlacht forfheidhmithe trasteorann - An Foras Teanga lena gcuimsítear Foras na Gaeilge agus Tha Boord o Ulstèr Scotch agus Uiscebhealaí Éireann a ndéanann an Roinn comhurraíocht orthu (i gcomhar leis an Roinn Cultúir, Ealaíon agus Fóillíochta i dTuaisceart Éireann) de réir théarmaí an Achta um Chomhaontú na Breataine-na hÉireann 1999.

Tá suíomh gréasáin tiomnaithe ag an tSeirbhís um Cheapacháin Phoiblí, ar féidir teacht air ag www.stateboards.ie, áit a bhfuil eolas faoi chomhaltacht na mBord Stáit atá faoi choimirce na Roinne chomh maith le heolas faoi fholúntais reatha ar Bhoird Stáit.

Comhlachtaí Forfheidhmithe Trasteorann faoi choimirce na Roinne seo:

Gníomhaireacht/Comhlacht Suíomh Gréasáin Bord
Uiscebhealaí Éireann  www.waterwaysireland.org Uiscebhealaí Éireann
An Foras Teanga, a chuimsíonn:
1. Foras na Gaeilge www.gaeilge.iewww.forasnagaeilge.ie Foras na Gaeilge
2. Tha Boord o Ulstèr-Scotch www.ulsterscotsagency.com Tha Boord o Ulstèr-Scotch

Gníomhaireachtaí agus Comhlachtaí eile faoi choimirce na Roinne:

Gníomhaireacht/Comhlacht Suíomh Gréasáin Bord
An Coimisinéir Teanga www.coimisineir.ie An Coimisinéir Teanga
Údarás na Gaeltachta www.udaras.ie Údarás na Gaeltachta
An Chomhairle Ealaíon www.artscouncil.ie An Chomhairle Ealaíon
An Chartlann Náisiúnta www.nationalarchives.ie An Chartlann Náisiúnta
Coimisiún Lámhscríbhinní na hÉireann www.irishmanuscripts.ie Coimisiún Lámhscríbhinní na hÉireann
Ard-Mhúsaem na hÉireann www.museum.ie Ard-Mhúsaem na hÉireann
Áras Nua-Ealaíne na hÉireann (IMMA) http://www.imma.ie/ Áras Nua-Ealaíne na hÉireann (IMMA)
Gailearaí Náisiúnta na hÉireann www.nationalgallery.ie Gailearaí Náisiúnta na hÉireann
Áiléar Crawford http://www.crawfordartgallery.ie/ Áiléar Crawford
An Ceoláras Náisiúnta www.nch.ie An Ceoláras Náisiúnta
Leabharlann Náisiúnta na hÉireann www.nli.ie Leabharlann Náisiúnta na hÉireann
Leabharlann Chester Beatty www.cbl.ie Leabharlann Chester Beatty
Gobharnóirí agus Caomhnóirí Leabharlann Marsh www.marshlibrary.ie Gobharnóirí agus Caomhnóirí Leabharlann Marsh
Bord Scannán na hÉireann www.irishfilmboard.ie Bord Scannán na hÉireann
An Chomhairle Oidhreachta www.heritagecouncil.ie An Chomhairle Oidhreachta

Twitter

An Roinn Cultúir, Oidhreachta agus Gaeltachta, 23 Sráid Chill Dara,Baile Átha Cliath - D02 TD30 (01) 631 3800 / Íosghlao: 1890 383 000

Dearadh & Forbairt ag Fusio

Vision One Civil Service