15/03/16

Polasaí ar nochtadh éagóra san ionad oibre

Tá an Roinn Cultúir, Oidhreachta agus Gaeltachta tiomanta do thimpeallacht chuí a chothú chun dul i ngleic le himní a bhaineann le héagóir thromchúiseach a d'fhéadfadh tarlú san ionad oibre agus don tacaíocht riachtanach a chur ar fáil do bhaill foirne, agus do dhaoine eile atá ag obair linn, a léiríonn imní maidir le cúrsaí den sórt sin.

Má tá tuairim réasúnach agat gur tharla éagóir thromchúiseach a bhaineann leis an ionad oibre, go bhfuil a leithéid ag tarlú faoi láthair nó go bhféadfadh a leithéid tarlú amach anseo, ní mór duit é seo a thuairisciú i dtosach báire do do bhainisteoir líne, agus bunús do thuairime a chur in iúl dó/di. Mura bhfuil do bhainisteoir líne ar fáil chun éisteacht le do nochtadh, nó má airíonn tú ar chúis ar bith eile nach féidir leat an t-ábhar a ardú le do bhainisteoir líne, ansin féadfaidh tú an fhaisnéis a nochtadh i scríbhinn d'oifigeach níos sinsearaí agus cóip a chur chuig an Rúnaí Cúnta - An Rannán Corparáideach.

Rialóidh an polasaí agus na nósanna imeachta atá leagtha amach sa cháipéis thíos an bealach a ndéileálfar le nochtuithe.

Polasaí ar nochtadh éagóra san ionad oibre

Nochtadh Cosanta 2018

Nochtadh Cosanta 2017

Nochtadh Cosanta 2016

Nochtadh Cosanta 2015

Twitter

An Roinn Cultúir, Oidhreachta agus Gaeltachta, 23 Sráid Chill Dara,Baile Átha Cliath - D02 TD30 (01) 631 3800 / Íosghlao: 1890 383 000

Dearadh & Forbairt ag Fusio

Vision One Civil Service