03/07/15

Comhoibriú Thuaidh/Theas

Bank plus trees

Ar cheann de phríomhspriocanna na Roinne tá Comhoibriú Thuaidh/Theas a chur chun cinn, go háirithe i gcomhthéacs an Fhorais Teanga agus Uiscebhealaí Éireann. Is iad ár n-aidhmeanna sa réimse seo tacú le cur i bhfeidhm Chomhaontú Aoine an Chéasta agus feabhas a chur ar chomhoibriú Thuaidh/Theas ar fud réimse gníomhaíochtaí atá faoi choimirce na Roinne.

Tá an Roinn gafa ach go háirithe le tacaíocht don Chomhairle Aireachta Thuaidh-Theas (CATT) agus a cuid earnálacha Teanga agus Uiscebhealaí, ó tharla an ról atá ag an Roinn i gcómhaoiniú agus i dtacú leis an bhForas Teanga agus Uiscebhealaí Éireann. Tá an Roinn tiomanta i gcónaí do bhealaí nua a aimsiú chun an leibhéal comhoibrithe Thuaidh/Theas a mhéadú ar fud an réimse iomlán gníomhaíochtaí agus do theagmháil níos forleithne a chothú leis na heagraíochtaí agus na grúpaí ábhartha uile i dTuaisceart Éireann. I measc na réimsí gníomhacha comhoibrithe atá ann faoi láthair tá ócáidí cuimhneacháin, na healaíona, cultúr, scannáin agus ceol, chomh maith leis an oidhreacht thógtha agus nádúrtha.

Tá tuilleadh eolais faoin dá Chomhlacht Forfheidhmithe Thuaidh-Theas agus faoin reachtaíocht atá mar bhonn ag a gcuid gníomhaíochtaí, ar fáil trí na naisc ar thaobh clé an leathanaigh seo.

Twitter

An Roinn Cultúir, Oidhreachta agus Gaeltachta, 23 Sráid Chill Dara,Baile Átha Cliath - D02 TD30 (01) 631 3800 / Íosghlao: 1890 383 000

Dearadh & Forbairt ag Fusio

Vision One Civil Service