25/04/19

Uiscebhealaí Éireann

 

Tá Uiscebhealaí Éireann ar cheann de na sé Chomhlacht Forfheidhmithe Thuaidh/Theas a bunaíodh faoi Chomhaontú na Breataine/na hÉireann 1999. Tá sé ar cheann den dá Chomhlacht Forfheidhmithe Thuaidh/Theas atá comhurraithe ag an Roinn Cultúir, Oidhreachta agus Gaeltachta (REOGRTG) ó Dheas agus ag an An Roinn Bonneagair (RB) sa Tuaisceart. Is é an Foras Teanga, a chuimsíonn dhá ghníomhaireacht - Gníomhaireacht na hUltaise agus Foras na Gaeilge - an Comhlacht Forfheidhmithe eile.

Feidhmíonn Uiscebhealaí Éireann faoi threoir pholasaí na Comhairle Aireachta Thuaidh Theas (CATT) agus Airí an dá Roinn Urraíochta, agus tá sé freagrach do Chomhthionól Thuaisceart Éireann agus do Thithe an Oireachtais

Tá an cheanncheathrú lonnaithe in Inis Ceithleann, Co. Fhear Manach, agus oifigí réigiúnacha ag an eagraíocht i mBaile Átha Cliath, i gCora Droma Rúisc, Co. Liatroma, agus sa Scairbh, Co. an Chláir.

Tá Uiscebhealaí Éireann freagrach as tuairim is 1000 km d'uiscebhealaí inseolta intíre Thuaidh agus Theas. Áiríonn sé sin bainistiú, cothabháil, forbairt agus athchóiriú chóras inseolta na n-uiscebhealaí intíre ar fud an oileáin, go háirithe chun críocha áineasa.

Is iad seo a leanas na huiscebhealaí:

  • An Chanáil Ríoga agus an Chanáil Mhór (lena n áirítear Loingseoireacht na Bearú)
  • Uiscebhealach na Sionainne-na hÉirne
  • Loingseoireacht na Banna Íochtaraí
  • Loingseoireacht na Sionainne, agus
  • Córas na hÉirne.

Cuireann Uiscebhealaí Éireann na huiscebhealaí chun cinn agus déanann siad margaíocht orthu chun go mbainfidh níos mó daoine úsáid astu ar mhaithe le caitheamh aimsire.  Déanann siad margaíocht agus forbairt freisin ar fhéidearthacht turasóireachta agus tráchtála na n-uiscebhealaí intíre as a bhfuil siad freagrach.

Canáil Uladh

In 2007, chuir an Chomhairle Aireachta Thuaidh Theas le sainchúram Uiscebhealaí Éireann chun freagracht as athchóiriú an chuid de Chanáil Uladh idir Cluain Eois agus Loch Éirne Uachtarach a thabhairt san áireamh agus tar éis é a bheith athchóirithe é a bhainistiú, a chothabháil agus a fhorbairt chun críocha áineasa go príomha. Tá tuilleadh eolais maidir le Canáil Uladh ar fáil sa chás gnó agus sa phreasráiteas ag na naisc seo a leanas:

Cás Gnó Chanáil Uladh 2015

Cead faighte ag an Aire Humphreys ón Rialtas le Canáil Uladh a athchóiriú ó Loch Éirne Uachtarach go Caisleán Shandarsan – (Preasráiteas)

Dearbhaíonn infheistíocht bhreise ón Rialtas chun leathnú trasteorann 13km Chanáil Uladh a fhorbairt - (Preasráiteas)

Maoiniú

Is iad an Roinn Ealaíon, Oidreachta, Gnóthaí Réigiúnachq, Tuaithe agus Gaeltachta ó Dheas agus an Roinn Cultúir, Ealaíon agus Fóillíochta ó Thuaidh a chuireann maoiniú ar fáil d'Uiscebhealaí Éireann. Maoiníonn an Stát seo 85% de chaiteachas reatha Uiscebhealaí Éireann agus maoiníonn Tuaisceart Éireann 15% de, agus íocann an dlínse ábhartha go díreach as caiteachas caipitil

Tuilleadh Eolais agus Sonraí Teagmhála

Tá tuilleadh eolais ar fáil faoin gComhlacht ar shuíomh gréasáin Uiscebhealaí Éireann www.waterwaysireland.org .

 

Sonraí Teagmhála

Uiscebhealaí Éireann
Ceanncheathrú
2 Bóthar Shligigh
Inis Ceithleann
Co. Fhear Manach
BT74 7JY

Teil: +44 (0)28 6632 3004

Facs: +44 (0)28 6634 6237

info@waterwaysireland.org

 

 

Naisc

Uiscebhealaí Éireann www.waterwaysireland.org

An Roinn Bonneagair https://www.infrastructure-ni.gov.uk/ 
An Chomhairle Aireachta Thuaidh/Theas  www.northsouthministerialcouncil.org
Foras na Gaeilge www.forasnagaeilge.ie
Gníomhaireacht na hUltaise www.ulsterscotsagency.com

 

Twitter

An Roinn Cultúir, Oidhreachta agus Gaeltachta, 23 Sráid Chill Dara,Baile Átha Cliath - D02 TD30 (01) 631 3800 / Íosghlao: 1890 383 000

Dearadh & Forbairt ag Fusio

Vision One Civil Service